PRAVIDLA AMERICKÉHO FOTBALU
  ___________________________________________________________________
   
   
 

Hra, hrací pole, hráči, a výstroj

Část 1. Hra - základní ustanovení

Hra
 1. Hra se odehrává mezi dvěma týmy jejichž počet v každém týmu není vyšší jak 11. Hraje se na hřišti ve tvaru obdélníku s nafouknutým balónem ve tvaru protáhlého sféroidu.
 2. Tým může legálně hrát i s nižším počtem hráčů než 11, ale bude penalizován pokud nesplní následující požadavky:
  1. Alespoň čtyři hráči týmu A jsou na každé straně kickera při výkopu (Pravidlo 6-1-2)
    
  2. Při snapu je alespoň sedm hráčů útočícího mužstva na scrimmage lajně, přičemž nejméně pět z nich musí mít čísla mezi 50 a 79 (Pravidla 2-21-2, 2-27-4, a 7-1-3-b-1) (Výjimka: Pravidlo 1-4-2-b) (A.R. 1-4-2-I-V)
Skórovací lajna

Skórovací lajna, pro každý tým jedna, je umístěna na opačných koncích hracího pole, a každému z týmů je umožněno dostat míč přes protivníkovu skórovací lajnu během, hodem nebo kopem.

Vítězný tým a konečné skóre
 1. Týmy získávají body za skórování dle platných pravidel a pokud hra není vzdána, je vítězem ten tým, který má na konci hry, včetně prodlužení, více bodů.
 2. Hra končí a skóre se uzavírá rozhodnutím rozhodčího.
Vedení hry
 1. Hra je hrána pod dohledem čtyř, pěti, šesti nebo sedmi rozhodčích: hlavní rozhodčí, rozhodčí, pomezní rozhodčí, čárový rozhodčí, koncový rozhodčí, rozhodčí v hracím poli a postranní rozhodčí. Účast koncového rozhodčího, rozhodčího v hracím poli a postranního rozhodčího je nepovinná.
 2. Skupina rozhodčích bude přidělena z jedné, stejné organizace rozhodčích
Kapitáni týmů
 1. Každý tým určí rozhodčím jednoho nebo více hráčů jako svého kapitána/y a vždy pouze jeden z nich bude mluvit za jeho tým při jakýchkoliv oficiálních záležitostech (vznášet námitky apod.…). Losování - hodu mincí - se mohou zúčastnit maximálně čtyři kapitáni z každého týmu.
 2. První prohlášení kapitána o výběru z nabídnutých možností pro jeho tým je neodvolatelné.
 3. Kterýkoliv hráč týmu může žádat o oddechový čas.
Osoby podléhající pravidlům

Všichni hráči, náhradníci, střídající hráči, trenéři, roztleskávačky (cheerleaders) v kostýmech, členové klubu v uniformách, maskoti v uniformách, reklamní maskoti, hlasatelé a ostatní osoby propojené s týmy nebo institucemi podléhají těmto pravidlům a musí se řídit příkazy rozhodčích. Propojené osoby jsou osoby pověřené v rámci týmu.

Členské organizace podléhající pravidlům
 1. Členové fotbalového svazu a navazující sdružení rozhodčích musí všechny své kroky konat dle oficiálních pravidel NCAA.
 2. Sdružení rozhodčích při NCAA musí používat současné Oficiální fotbalové příručky vydané Collegiate Commissioners Association.
 3. Členové, kteří se proti těmto pravidlům prohřeší, mohou být stíháni i v případě, že pravidla proti jejich jednání postih neznají.

Část 2. Hrací pole

Rozměry

Rozměry hracího pole
Detaily hracího pole

Hrací pole musí být obdélníkového tvaru s rozměry, lajnami, zónami, brankami a rohovými sloupky (pylons), tak jak je uvedeno na obrázku viz výše.

 1. Všechny lajny na poli jsou namalovány v šíři 4 inches (cca 10 cm) bílým, nejedovatým materiálem, který nemůže způsobit poškození očí nebo kůže. (Výjimka: pomezní (side lines) a koncové lajny (end lines) mohou být širší jak 4 inches (10 cm), dále pak Pravidlo 1-2-1-g).
 2. 24 inches (cca 60 cm) dlouhé yardové značky se nacházejí uvnitř pole 4 inches (cca 10 cm) od pomezních lajen a 4 inches (cca 10 cm) od dvou vnitřních čar (inbound lines).
 3. Mezi pomezní lajnou a zónou trenéra je předepsána bíle namalovaná zóna.
 4. V end zóně jsou povoleny používat bílé či kontrastní, dekorativní nápisy (např. loga, názvy týmů, emblémy, plánované akce, atd.), mohou být však nejblíže 4 feet (cca 120 cm) od každé lajny hracího pole.
 5. Kontrastní zbarvení v end zóně může hraničit s jakoukoliv lajnou.
 6. Kontrastní, dekorativní označení může být i v hracím poli, pokud nezakrývá či nezkresluje yardové značení (yardové lajny, gólové lajny nebo pomezní lajny).
 7. Gólové lajny mohou mít kromě bílé také jinou, ale pouze jednu kontrastní barvu.
 8. Komerční reklama na hracím poli je zakázána [Výjimka: (1) Povolena pro jakoukoliv hru mimo sezónu, pokud je sponzor ve spojitosti se jménem této hry, (2) je povoleno logo NCAA].
 9. Je doporučeno, aby bílá čísla na yardových lajnách byla 6 feet (cca 180 cm) vysoká a 4 feet (cca 120 cm) široká, a vrchní okraj těchto čísel umístěn 9 feet (cca 275 cm) od postranní čáry.
   
 10. Bílé směrové šipky, které určují směr postupu k bližší end zóně mohou být umístěny vedle jednotlivých čísel (kromě čísla 50). Šipka je trojúhelníkového tvaru o základně 18 inches (cca 45 cm) a délce stran 36 inches (cca 90 cm).
 11. Dvě vnitřní lajny jsou od postraních čar vzdáleny 60 feet (cca 18 m). Vnitřní lajny a yardové značky mají délku 24 inches (cca 60 cm).
 12. Devíti yardové značky v délce 12 inches (cca 30 cm) a rozmístěné po každých 10 yardech (cca 9,15 m) musí být umístěny 9 yardů (cca 8,3 m) od postraních čar. Tohle označení není vyžadováno pokud je hrací pole očíslováno dle Pravidla 1-2-1-i.
Značení čar hracího pole

Rozměry se měří k vnitřním hranám čar. Celková šířka každé gólové lajny tudíž musí být uvnitř end zóny.

Mezní čáry
 1. Mezní čára je přerušovaná čára, u níž je délka čáry 12 inches (cca 30 cm) a délka mezery 24 inches (cca 60 cm). Pokud to celkové rozměry hřiště na stadiónu umožňují, je namalována 12 feet (cca 360 cm) vně postranních čar a koncových čar. V opačném případě je možné namalovat tuto čáru blíže. Nejblíže však 6 feet (cca 180 cm) vně postranních a koncových čar. Tloušťka mezní čáry je 4 inches (cca 10 cm) a může být žlutá. Uvnitř těchto čar se mohou oprávněné osoby zdržovat pouze v zóně družstva.
 2. Pokud to místní podmínky umožňují, musí mezní čáry pokračovat 6 feet (cca 180 cm) po krajních stranách a zadní straně zóny družstva.
Zóna družstva a zóna trenéra
 1. Na každé delší straně hrací plochy za mezní čárou a mezi 25 yardovými lajnami je vyznačena plnou čarou zóna družstva. Do této zóny mohou vstoupit pouze hráči, náhradníci, trenéři a osoby patřící k družstvu. 6 feet (cca 180 cm) od pomezní lajny je vyznačena nepřerušovanou čarou zóna trenéra, opět mezi 25 yardovými lajnami. Zóna od této čáry k mezní čáře je vyznačena býlími, úhlopříčně vedenými čarami nebo jinak odlišena a vstoupit do ní mohou trenéři (Pravidlo 9-1-5-a).
 2. Zóna družstva je určena pro hráče ve výstrojích a pro maximálně 40 dalších osob, kteří jsou přímo zapojeni do hry. Těchto 40 osob, které nemají výstroj musí být speciálně označeni.
 3. Trenéři se mohou pohybovat mezi mezní čarou a čarou trenéra v délce mezi 25 yardovými lajnami - což je zóna trenéra.
 4. Vyznačení zón družstev přísluší pořadateli.
 5. Žádné osoby od novin, rádia, televize atp., nebo jejich vybavení, se nesmí nacházet jak v zóně družstva tak v zóně trenéra a ani nesmí jakýmkoliv způsobem komunikovat s žádnou z osob v tomto prostoru.
 6. Pořadatel musí vykázat každou osobu, která nemá podle pravidel oprávnění se zde zdržovat.
 7. Cvičná síť pro nácvik kicků mimo zóny družstva není povolena (Výjimka: Na malých stadiónech se mohou používat sítě i mimo zónu družstva, holders a kickers mohou taktéž opustit tento prostor) (Pravidlo 9-2-1-b-1).
Branka
 1. Každá branka se skládá ze dvou bílých nebo žlutých, alespoň 30 feet (cca 9 m) vysokých vertikálních sloupů, spojených ve výšce 10 feet (cca 3 m) nad zemí stejně barevnou horizontální tyčí. Vnitřní strany tyčí musí být ve stejné rovině s vnitřním okrajem koncové čáry.
 2. Nad horizontální tyčí jsou vnitřní strany vertikálních tyčí od sebe vzdáleny 18feet, 6inches (cca 565 cm).
 3. Sloupy nesmí být nijak dekorovány. (Výjimka: Na špici může být umístěna oranžová nebo červená stuha o rozměrech 4x42 inches (cca 10x100 cm), sloužící jako ukazatel větru.
 4. Výška horizontální tyče se měří od horní strany obou konců tyče směrem přímo k zemi.
 5. Svislé tyče branek musí být vypolstrovány pružným materiálem nejméně do výšky 6 feet (cca 180 cm). Komerční reklama na brankách je zakázána. Na polstrování sloupů může být umístěno jedno výrobní logo nebo obchodní značka.
 6. Následující postup je doporučen v případě poškození či zborcení jedné nebo obou branek a původní branku není možno použít za účelem provedení či pokusu o field goal:
  • Družstvo má právo provést kop na bránu, ale není po něm požadováno, aby toto provedl pokud branky nestojí nebo nevyhovují rozměrům popsaným v Pravidle 1-2-5. Za stejných podmínek má tým právo provést field goal.
  • Kopy a field goaly musí být provedeny na branku ve směru ve kterém družstvo vede útok.
  • Domácí tým je zodpovědný za přistavení přenosné branky pokud originální branka byla z jakéhokoliv důvodu během hry odstraněna. Tato přenosná branka bude při kopu postavena na místo originální branky.
Pylony

Jsou předepsány čtyřhranné, měkké, ohebné pylony o průřezu 4 krát 4 inches (cca 10 krát 10 cm) a výšce 18 inches (cca 45 cm). Tyto pylony jsou červené nebo oranžové a jsou umístěny na místech, kde se protínají pomezní čáry (side line) s gólovými (goal line) a s koncovými (end line). Pylony označující místa, kde se protínají koncová čára s pomyslným prodloužením vnitřních čar hracího pole jsou umístěny 3 feet (cca 90 cm) za koncovou čárou (end line).

Řetěz k měření yardů a ukazatel downů

Tato zařízení jsou obsluhována přibližně ve vzdálenosti 6 feet (cca 180 cm) od postranní čáry. Pokud je stadión malý, pak může být tento odstup menší.

 1. Řetěz k měření yardů spojuje dvě tyče o výšce nejméně 5 feet (150 cm). Při plném natažení řetězu je vzdálenost vnitřních stran tyčí přesně 10 yardů (9,15 m) od sebe. Po vzájemné domluvě obou hrajících týmů se smí použít jakýkoliv jiný ukazatel vzdálenosti k přesnému určení dosáhlé lajny. Před započetím hry je pomezní rozhodčí povinen vyzkoušet a schválit veškeré ukazatele vzdálenosti z důvodu jejich přesnosti a bezpečnosti.
 2. Ukazatel dawnů je namontován na tyči vysoké nejméně 5 feet (150 cm).
 3. Neoficiální, pomocný ukazatel vzdálenosti k přesnému určení dosáhlé lajny a neoficiální ukazatel dawnů se smí použít 6 feet (cca 180 cm) za pomezní čárou na opačné straně hřiště.
 4. Na obou stranách hřiště za pomezní čarou mohou být umístěna neoficiální červená nebo oranžová protiskluzová značení indikující vzdálenost dosáhnuté lajny. Tato značení mají obdélníkový tvar o velikosti 10 krát 32 inches (cca 25 krát 80 cm). Ke konci značení směřujícímu k pomezní lajně (side line) je připevněn trojúhelník ve výšce 5 inches (cca 12 cm).
 5. Veškeré ukazatele vzdálenosti k přesnému určení dosáhlé lajny a ukazatele dawnů musí mít zaoblené hrany.
 6. Reklama a značení organizace či fotbalového svazu jsou na těchto ukazatelích zakázány. Povoleno je pouze jedno výrobní logo nebo obchodní značka na každém z ukazatelů.
Značení nebo překážky
 1. Všechny značkovače a jiné překážky nacházející se na hracím poli a v jeho bezprostřední blízkosti musí být umístěny nebo vyrobeny tak, aby se nemohly stát příčinou zranění hráčů. To se týká čehokoliv co by mohlo být příčinou zranění pro osoby uvnitř mezních lajen. Rozhodčí musí nařídit odstranění jakýchkoliv nebezpečných překážek umístěných uvnitř mezních lajen.
 2. Jakákoliv značení nebo jiné překážky umístěné v hracím prostoru, ale mimo mezních lajen, inklinující k možnému zranění musí být rozhodčími oznámena pořadatelům. Za konečné rozhodnutí o následných úpravách jsou odpovědni pořadatelé.
Hrací pole
 1. Žádným způsobem nesmí být změněn (ať zlepšen či zhoršen) povrch hracího pole nebo jiné podmínky, tak aby to přineslo výhodu jednomu z hráčů nebo z týmů
  (Výjimka: Pravidlo 2-15-4-b,c).

  TREST - Potrestání dle Pravidla 9-2-3-c, dle rozhodnutí rozhodčího [S27]

 2. Rozhodčí může vyžadovat jakékoliv úpravy hracího pole, tak aby toto vyhovovalo pravidlům.

Část 3. Míč

Popis

Míč musí vyhovovat následujícímu požadavkům:

 1. Musí být nový nebo zánovní. (Zánovní míč je míč, který nijak nezměnil a ponechal si vlastnosti a jakost nového míče.)
 2. Obal je ze čtyř kusů kůže ve tvaru zrna, které krom švů nevykazují žádné nepravidelnosti.
 3. Míč má jeden velký šev, s osmi šněrováními.
 4. Barva míče je přirozeně hnědá.
 5. Na polovině, kde se nachází šněrování, jsou namalovány dva bílé pruhy o tloušťce 1 inch (cca 2,5 cm) ve vzdálenosti 3 a 1/4 inches (cca 7,5 - 8 cm) od konců míče.
 6. Vyhovující maximální a minimální rozměry a tvar míče jsou zobrazeny na následujícím obrázku.

Míč
Obrázek znázorňuje podélný průřez standardním míčem. Jsou zde použity maximální a minimální rozměry. Tento obrázek je vytištěn pro zajištění jednotnosti rozměrů při výrobě.

 1. Je napumpován na tlak 12,5 až 13,5 psi (cca 0,85 - 0,92atm)
 2. Hmotnost míče je mezi 14 až 15 onces (cca 400 - 425g)
 3. Míč nesmí být nijak změněn. Zde je zahrnuto použití jakékoliv sušící látky. Zařízení na sušení míče jsou v blízkosti pomezní lajny (side line) a zóny družstva zakázány.
 4. Loga profesionální fotbalové ligy jsou zakázána.
 5. Reklama na míči je zakázána. [Výjimka: (1) Logo výrobce míče, (2) AFCA]
Určení míče
 1. O hracím míči rozhoduje sám rozhodčí. Každé družstvo může předložit (před nebo během hry) max. 6 míčů jako hracích. Další míče může rozhodčí schválit, pokud to vyžadují okolnosti (A.R. 1-3-2-I)
 2. Domácí pořadatelé musí mít připravené hustilky a měřící zařízení.
 3. Domácí tým je zodpovědný za poskytnutí pravidlům odpovídajících míčů a musí oznámit soupeři, se kterým míčem se bude hrát.
 4. Během celé hry může každé družstvo v okamžiku, kdy je v držení míče zvolit pro hru nový nebo zánovní míč ze své nabídky, který splňuje pravidly vyžadované specifikace a byl testován a měřen dle pravidel. (Výjimka: Oficiální NCAA fotbalový míč musí být použit pro soutěže Division I-AA,II a III)
 5. Pokud družstvo hostů není spokojeno s kvalitou míčů předkládaných domácím týmem, pak je toto hostující družstvo zodpovědné za předložení pravidlům vyhovujících míčů. Toto platí pokud je hostující družstvo v držení míče.
 6. Všechny míče, se kterými se bude hrát zápas musí být předloženy rozhodčímu 60 minut před začátkem zápasu ke schválení.
 7. Při hře musí být stále připraven míč stejného typu a kvality, jako je ten, který je právě používán, pro případ, že by tento nebylo dále možné použít (A.R. 1-3-2-I)
 8. Rozhodčí musí před každou výměnou hracího míče zkontrolovat zda míč vyhovuje pravidlům.
 9. Při schvalování míče pro hru se postupuje následujícím způsobem:
   
  1. Veškerá měření se provádějí po napumpování míče dle hodnoty uvedené v Pravidle 1-3-1-g.
    
  2. Podélný obvod se měří přes špičky míče, ale mimo šněrování.
    
  3. Délka se měří obkročným měřidlem od jednoho konce k druhému, ale ne ze záhlubní na špicích míče.
    
  4. Příčný obvod se měří přes dofukovací ventil a šev, ale ne přes křížový šev.
Značení míčů

Je zakázáno provádět jakékoliv značení míče, které by indikovalo výhodu jakémukoliv hráči či situaci.

TREST - Live-ball foul. 15 yardů z předchozího spotu. [S27]

Část 4. Hráči a herní výstroj

Doporučené číslování

Číslování hráčů útočícího družstva je silně doporučeno dle následujícího obrázku, který znázorňuje jednu z mnoha útočných formací (Pravidlo 1-4-2-b):

Číslování hráčů
 1. Hráči mohou mít čísla v rozmezí 1 - 99. Jakékoliv číslo, kterému by předcházelo číslo 0 je ilegální.
   

  číslování hráčů

 2. Při scrimmage down musí mít alespoň 5 hráčů útočícího družstva stojících na scrimmige line čísla mezi 50 - 79 (Výjimka: Při postavení pro scrimmage kick je hráč s jiným číslováním než předepsaným, stojící na scrimmige line výjimkou, a je nedovoleným příjemcem (receiver) během tohoto downu až do okamžiku, kdy se správně rozehraného míče dotkne protihráč. Určení takovéhoto nedovoleného příjemce (receiver) se provede, když snapper zaujme svou pozici a dotkne se nebo napodobí dotknutí míče. Hráč je nedovoleným příjemcem (reveiver) a výjimkou předepsaného číslování 50 - 79 dokud neskončí pokus o down, tým nebo rozhodčí nezahlásí oddechový čas nebo neskončí-li čtvrtina.) (A.R. 1-4-2-II) [S27].
 3. Během jednoho downu nesmí na hřišti pobývat dva hráči téhož družstva se stejným číslem. (A.R. 1-4-2-II) [S23].
 4. Značení v blízkosti čísel na dresech hráčů je zakázáno.

  TREST - Live-ball out. Pět yardů z předchozího spotu [S19 nebo S23]

 5. Čísla se nesmí během hry měnit, aby nedocházelo ke klamání soupeře [S27].

  TREST - Live-ball out. 15 yardů z předchozího spotu [S27]. Neukáznění hráči budou diskvalifikováni.

Barvy
 1. Hráči soupeřících družstev musí mít dresy odlišných barev s tím, že hostující tým má světlou barvu dresů. Světlou barvu dresů může mít i domácí tým, pokud se tak týmy dohodly před začátkem sezóny. Hráči jednoho týmu musí mít stejnou barvu i design dresů.
 2. Světlý dres je takový, na němž jsou jasně viditelná čísla, jména hráčů, jméno školy, NCAA fotbalové logo, školní emblém, emblém fotbalového svazu, emblém maskota, emblém soutěže, pamětní emblém, americká státní vlajka. Velikost emblému nesmí přesáhnout 16 čtverečních inches (cca 103cm2) (např. obdélník, čtverec, rovnoběžník), včetně jakéhokoliv přídavného materiálu (např. nažehlovací fólie). Na rukávech mohou být našité pruhy. Podél límce a manžety může být lemování o maximální šířce 1 inch (cca 2,5cm) a maximální šířka pruhu látky podél postranního švu je 4 inches (cca 10cm) (vloženého z podpaží k horní části kalhot).
 3. Pokud barevný dres obsahuje bílou barvu, pak tato barva smí být použita pouze na čísla, okraje čísel, jména hráčů, jméno školy, pruhy na rukávech, pruhy podél límce a manžety ne širší jak 1 inch (cca 2,5cm), na pruhu látky podél postranního švu ne širší jak 4 inches (cca 10cm) (vloženého z podpaží k horní části kalhot), nebo na části pravidlům vyhovujícímu emblému (Pravidlo 1-4-3-b).
 4. Pokud použité, pak rukavice nebo chrániče rukou musí mít šedou barvu. Doporučené odstíny šedé jsou Pantone cool gray 8C, Cool gray 9C, 423C a 430C.
Předepsaná výstroj

Všichni hráči musí mít následující předepsanou, profesionálně vyrobenou výstroj, která se nesmí upravovat, aby nedošlo ke snížení ochranné funkce:
 

 1. Měkké kolenní chrániče o tloušťce nejméně 1/2 inch (cca 1,3cm) nošené na kolenách pod kalhotami. Žádné chrániče nebo jiná ochranná zařízení se nesmí nosit vně kalhot. Hráči jednoho týmu musí mít stejnou barvu i design kalhot.
 2. Ochranné mřížky na obličej tzv. face mask a přilby mající ochranné čtyř a šesti bodové řemínky přes bradu. Pokud není řemínek zapnut jedná se o porušení pravidel. Rozhodčí musí upozornit hráče pokud nemá všechny chrániče zabezpečeny bez vyhlášení oddechového času, ledaže by toto upozornění hráč ignoroval. Hráči jednoho týmu musí mít stejnou barvu i design přileb.
 3. Chrániče ramen, kyčlí s kostrčním ochranným prvkem a stehenní chrániče.
 4. Dobře viditelná ochrana chrupu (nesmí být použita bílá a průhledná barva) z vyzkoušeného FDA materiálu, který pokrývá všechny zuby horní čelisti. Je doporučeno, aby tento chránič zubů přesně seděl v ústech hráče.
 5. Dres s rukávy, který úplně překrývá chrániče ramen, je z odolného materiálu a vyhovuje Pravidlu 1-4-4-f. Dres musí být dlouhý a zastrčený do kalhot. Souběžně se nesmí nosit jiná trička nebo druhý dres během zápasu.
 6. Na dresu musí být jasně viditelná, trvanlivá čísla v arabském stylu ve velikosti 8 inches (cca 20cm) na prsou a 10 inches (cca 25cm) na zádech. Barva čísel musí být v jasném kontrastu s barvou dresu. Všichni hráči jednoho týmu musí mít na prsou i na zádech stejnou barvu i styl čísel. Tloušťka čar, kterou jsou čísla namalována je přibližně 1,5 inche (cca 4cm).
 7. Čísla na všech částech výstroje se musí shodovat s předepsanými čísly na prsou a na zádech. V případě smrti nebo jiného tragického zranění či nemoci, může být na památku této osoby použita nášivka s zobrazující její číslo, jméno nebo iniciály. Rozměry nášivky nesmí přesáhnout 1a1/2 inche (cca 4cm) v průměru a může být umístěna na dresu či jako samolepka na přilbě.
 8. Všichni hráči jednoho týmu musí nosit zjevně viditelné sportovní ponožky nebo pokrývku nohou, které jsou identické jak v barvě a designu tak v i délce. (Výjimka: Originální dlahy, lepící pásky nebo bandáže, které ochraňují nebo předcházejí zranění, a také bosý kicker) (A.R. 1-4-4-I).

Poznámka: Pokud hráč na sobě nemá nařízenou výstroj vyhovující ve všem Pravidlu 1-4-4, pak bude jeho týmu odpočítán oddechový čas (time out), a hráč nebude moci hrát dokud tomuto pravidlu nebude plně vyhovovat. Nedodržení - Pravidla 3-3-6 a 3-4-2-b-2 [S23, S3 nebo S21].

NOCSAE*: Každý hráč musí mít na přilbě varovný štítek týkající se možného rizika zranění. Přilba musí být již od výrobce označena, že vyhovuje NOCSAE standardizovaným testům. Pokud se jedná o přilbu, která byla v opravě, musí být firmou, která tuto opravu provedla, označena, že vyhovuje NOCSAE standardizovaným testům.
* National Operating Committee on Standards for Athletic Equipment.
 

Zakázaná výstroj

Hráč se zakázanou výstrojí, či částmi výstroje se nesmí účastnit hry. Veškeré otázky týkající se legálnosti hráčské výstroje podléhají rozhodnutí rozhodčího (umpire). K zakázané výstroji patří:

 1. Výstroj zahrnující umělé končetiny, která by mohla ohrozit ostatní hráče.
 2. Tvrdý, drsný či neohebný materiál na rukou, zápěstí, předloktí nebo kolem loktů, pokud jeho vnější části a hrany nejsou pokryty speciální ochrannou pěnovou hmotou o síle minimálně 1/2 inch (cca 1,3cm) nebo jiným podobným materiálem o stejné tloušťce a podobných fyzikálních vlastnostech. Tvrdé nebo neohebné materiály jsou povoleny, jsou-li pokryty ochranou hmotou, pouze pokud se jedná o ochranu existujícího zranění. Ochrana rukou a paží (zakrývající sádru či dlahu) je povolena pouze za účelem ochraňovat zlomeninu nebo pohyb při zlomenině (dislokaci).
 3. Chrániče stehen z tvrdých materiálů, pokud nejsou její plochy pokryty vrstvou vinylové pěny na vnější straně tlustou 1/4 inch (cca 7mm) a na vnitřní 3/8 inch (cca 9mm). Rovněž přečnívající okraje musí být pokryty touto hmotou o tloušťce 9 mm. Ochrana holeních kostí, pokud není z obou stran a na všech okrajích pokryta vinylovou pěnou o tloušťce vrstvy 1/2 inch (cca 13mm), popř. jiným ochranným materiálem se stejnou minimální tloušťkou a s podobnými fyzikálními vlastnostmi. Zakázané jsou také terapeutické či ochranné kolenní dlahy, pokud nejsou zcela zakryty a nošeny pod kalhotami.
 4. Vyčnívající kov, či jiné tvrdé materiály na hráči nebo jeho výstroji.
 5. Vyměnitelné kolíky u kopaček (Pravidlo 9-2-2-d):
   
  1. jsou-li delší jak 1/2 inch (cca 1,3cm) (měřeno od vrcholu kolíku k podrážce kopačky) (Výjimka: Pokud je kolík upevněn na plošce, která má větší plochu průřezu než je průřez kolíku a zároveň tato ploška nevystupuje z podrážky více jak 5/32 inch (cca 4mm), dále pokud kolíky přesahují vnější okraje podrážky o méně než 1/4 inch (cca 6mm). Samotné kolíky nevyžadují zvýšenou plošku, která by přesahovala šířku podrážky. Zvýšená ploška pro kolíky musí být maximálně 5/32 inch (cca 4mm) vysoká. Těchto 5/32 inch (cca 4mm) je měřeno od nejnižšího bodu plošky k podrážce kopačky).
    
  2. jsou-li vyrobeny z lámavého nebo tříštivého materiálu.
    
  3. nejsou-li efektivním způsobem upevněny v podrážce.
    
  4. mají-li vyduté strany.
    
  5. jsou-li kuželovitého tvaru a jejich volné konce jsou nerovnoběžné k jejich základnám, nebo měří v průměru méně než 3/8 inch (cca 9,5mm) a nebo jsou tyto konce zaobleny s velikostí oblouku víc jak 7/16 inch (cca 11mm).
    
  6. jsou-li obdélníkového tvaru a jejich volné konce jsou nerovnoběžné k jejich základnám nebo jsou tyto základny menší než 1/4 na 3/4 inch (cca 6mm na 19mm).
    
  7. jsou-li kruhového nebo prstencového tvaru bez zaoblených hran a tloušťka prstence je menší než 3/16 inch (cca 4,8mm)
    
  8. Kovové kolíky neodpovídající tvrdosti SAE 1070 a C škále
 6. Nevyměnitelné kolíky u kopaček (Pravidlo 9-2-2-d)
   
  1. jsou-li delší než 1/2 inch (cca 13mm) (měřeno od vrcholu kolíku k podrážce).
    
  2. jsou-li vyrobeny z lámavého nebo tříštivého materiálu.
    
  3. mají-li hrubý povrch nebo ostré hrany.
    
  4. jsou-li vyrobeny z jakéhokoliv kovového materiálu
 7. Lepící páska nebo jiná bandáž na ruce, zápěstí, předloktí nebo loket, pokud nejsou použity za účelem ochrany zranění a jsou speciálně schváleny rozhodčím.
 8. Přilby, dresy a příslušenství, které by svou barvou mohly být příčinou záměny s míčem.
 9. Lepivý materiál, barva, mazivo nebo jiná kluzká látka nanesená na výstroji nebo na hráči, jeho oblečení nebo příslušenství, která by mohla působit na míč či protihráče (Výjimka: Oční stínítko).
  Dresy, nátělníky a vnější povrch chráničů ramen musí být vyrobeny z neměnného materiálu nebo z elastické tkaniny bez čehokoliv co by zlepšilo kontakt s míčem.
 10. Ochranná mřížka (face mask), která není vyrobena z nerozbitného materiálu, nemá zaoblené hrany, není potažena houževnatým materiálem zabraňujícím zlomení, nebo je z drsného materiálu, který by mohl ohrozit hráče.
 11. Chrániče ramen, jejichž hrany jsou zaobleny větším poloměrem než je polovina tloušťky materiálu chrániče.
 12. Cokoliv jiného na uniformě než hráčovo číslo, jméno, NCAA fotbalové logo, pamětní ocenění, Americká státní vlajka, nebo znak instituce, svazu či soutěže. Žádná jiná slova, čísla nebo symboly nejsou na hráči povolena (Výjimka: Herní formace na hráčově zápěstí nebo paži).
  Uniforma a veškeré ostatní části oblečení (např. věci při rozcvičování, ponožky, čelenky, trička, pásky přes zápěstí, sluneční stínítka, čepice nebo ručníky) mohou obsahovat pouze jednotlivé výrobní nebo distributorské štítky nebo obchodní značky (bez ohledu na jejich viditelnost). Tyto značky nesmí být větší než 2 a 1/4 čtverečních inches (cca 14,5 cm2) v ploše (např. obdélník, čtverec, rovnoběžník), zahrnujíce jakýkoliv jiný doplňkový materiál (např. nášivky) v okolí obvyklé obchodní značky nebo loga. Žádné číslování, popisné štítky oděvů nebo jiné štítky se nesmí vyskytovat na vnější straně uniformy.
 13. Rukavice, které nemají bezpečně připevněný štítek nebo značku udávající, že tyto rukavice vyhovují zkušebním předpisům zařazeným ve spisech Asociace výrobců sportovního zboží (Sporting Goods Manufacturers Association), pokud nejsou vyrobeny z neměnné hladké látky.
 14. Dresy, které byly jakýmkoliv způsobem slepeny páskou nebo svázány či sešněrovány.
 15. Neúplně zakryté kyčelní chrániče, chrániče ramen a chrániče zad.
 16. Viditelné šátky nošené na hracím poli nebo v end zónách (A.R. 1-4-5-II).
 17. Neprůhledné oční ochranné štíty a štíty vyrobené z tvárného nebo nepružného materiálu. Výjimky musí být doloženy očním lékařem na žádost podepsanou hlavním trenérem hráče, sportovním vedoucím a hráčovými rodiči či opatrovníky pokud je hráči méně než 21 let. Tato žádost je pak poslána ke speciálnímu lékaři delegovaným NCAA Committee on Competitive Safeguards and Medical Aspects of Sport k přezkoumání (Vztahuje se k příloze B [strana FR-137] - postup při žádosti o udělení výjimky).

Poznámka: Žádný hráč, který má zakázanou výstroj se nesmí účastnit hry. Pokud rozhodčí takového hráče najde, pak jeho družstvo ztrácí oddechový čas.
Přestupek - Pravidla 3-3-6 a 3-4-2-b-2 [S23, S3 nebo S21].

Výjimka: Pokud se hráči výstroj během hry změní tak, že by nevyhovovala pravidlům, musí tento hráč opustit hrací pole dokud tuto změnu nespraví. V tomto případě nebude jeho tým penalizován ztrátou oddechového času.

Provedení pravidel o předepsané a zakázané výstroji

Při zjištění chybějící předepsané výstroji, nebo používání zakázané výstroje se postupuje takto:
 

 1. Každý z prvních tří přečinů tohoto druhu je potrestán ztrátou oddechového času. Čtvrtý přečin v tomtéž poločase je potrestán 5yardovou pokutou. Zpožděný trest za čtvrtý oddechový čas může být prvním přestupkem za chybějící předepsanou výstroj nebo za používání zakázané výstroje. Tým si může vzít první tři oddechové časy jako ztrátové - týmové oddechové časy. {tomuto pravidlu jsem plně neporozumněl, vaše formulace bude pradvěpodobně jasnější}
   
  1. Oddechové časy jsou přidělovány.
    
  2. Nedochází k žádné kompenzaci za první tři přestupky v případě soupeřova faulu.
    
  3. pokud má družstvo vyčerpány všechny oddechové časy, je přečin tohoto druhu hodnocen jako mrtvý-míč (dead-ball) od následujícího spotu.
    
  4. Odebrání oddechového času oznámí týmu rozhodčí, kapitán a trenéři jsou informováni nejbližším pomezním rozhodčím.
 2. Předtím než dají rozhodčí signál, že vše je připraveno k zahájení hry měli by zjistit zda hráči jsou oblečeni do povinné výstroje, nebo zda na sobě nemají zakázanou výstroj Pouze v případě mimořádné události může být 25ti sekundové odpočítávání přerušeno. Příklad: Hráč(i) A, který nemá přilbu nebo chránič zubů (A.R. 1-4-6-I). Týmu bude odebrán oddechový čas nebo, v případě již vyčerpaných oddechových časů, bude penalizován trestem zdržování hry. Přestupek - Pravidla 3-3-6 a 3-4-2-b-2 [S23, S3 nebo S21].
   
 3. Na hracím poli nesmí docházet k výměnám dresů, taková výměna musí být provedena v zóně družstva hráče, který tuto výměnu provádí. Pokud se zjistí, že některý z dresů neodpovídá Pravidlu 1-4-4-e a/nebo f, je danému mužstvu odebrán týmový oddechový čas. Pokud má již družstvo své tři oddechové časy spotřebované, pak následuje dle
  Pravidla 3-4-2-b-2 penalizace za zdržení hry. Hráči si mohou vyměnit roztrhnuté dresy během týmového oddechového času a následně se vrátit do hry. Během trestu za zdržení hry si hráč může vyměnit dres a vrátit se zpět pouze pokud hra není navíc touto akcí zdržena. {A player may change a jersey and return during a delay penalty only if the game is not further delayed by that action.}
   
 4. Lepící páska (tape) nesmí zakrývat nebo částečně zakrývat rukavice, může však zajišťovat jejich uzávěr.
Potvrzení od trenéra

Trenér nebo jím jmenovaný zástupce musí před začátkem hry potvrdit rozhodčímu, že všichni hráči:
 

 1. Byli informováni o pravidly předepsané výstroji a co je zahrnuto do zakázané výstroje.
   
 2. Bylo jim poskytnuto vybavení nařízené pravidly.
   
 3. Byli poučeni nosit a jak nosit tuto předepsanou výstroj během hry.
   
 4. Byli poučeni k tomu, aby informovali trenéry o změně jejich výstroje během hry, v jejímž důsledku by se stala nevyhovující pravidlům.
Zakázané přístroje dorozumívání

Je zakázáno, aby hráči byli vybaveni jakýmikoliv elektronickými, mechanickými nebo jinými dorozumívacími zařízeními za účelem jakéhokoliv dorozumívání (Výjimka: Lékařsky předepsané naslouchátka pro sluchově postižené hráče).
TREST - 15 yardů a diskvalifikace hráče. Penalizace jako při mrtvém míči k následujícímu spotu
 

Zakázané vybavení na hracím poli
 1. Pro trenéry a účely rozhodčích jsou během hry na pomezních lajnách (sidelines), v prostoru pro novináře, nebo na jiných místech uvnitř herního prostoru zakázány televizní monitory a televizní záznamy.
   
 2. Jakékoliv druhy filmů, kopírek, videokazet, fotografií, psacích strojů nebo počítačů jsou trenérům po celou dobu hry i během přestávek zakázány. Dovolena je pouze hlasová komunikace mezi místem pro novináře a zónou týmu. Pokud místo pro novináře není dostatečné, může dojít k hlasové komunikaci z jakéhokoliv místa tribuny mezi 25 yardovými lajnami směrem k hornímu konci stadionu. Na žádných jiných místech není povolen jakýkoliv jiný způsob komunikace trenérů.
   
 3. Na hříšti či v zóně družstva jsou zakázána mediální komunikační zařízení, včetně kamer zvukových zařízení a mikrofonů.
   
 4. Je doporučeno, aby rozhodčí měli mikrofony, dodané domácími pořadateli. Tyto mikrofony mohou být použity rozhodčím pouze při hlášení trestu nebo jiného oznámení, spadajícího pod kontrolu rozhodčího. V jiném případě použity být nesmí a musí být vypnuty. Nikdo jiný než rozhodčí nesmí mít mikrofon.
   
 5. Mikrofony připnuté k trenérům za účelem mediálního přenosu jsou během hry zakázány.
   
 6. Nikdo ze zóny družstva nebo zóny trenéra nesmí používat jakéhokoliv umělého zvukového zařízení za účelem komunikace s hráčem na hřišti.
Komunikační přístroje pro trenéry

Telefon a sluchátka pro trenéra nejsou předmětem pravidel před ani během hry.
 

Použití tabákových výrobků

Hráči, členové oddílu a osazenstvo hry (např. trenéři, instruktoři, manažeři a rozhodčí) mají zakázáno užívat tabákové výrobky od doby převzetí řízení hry rozhodčím až do prohlášení hry rozhodčím za ukončenou.
TREST - Diskvalifikace. Přestupek na hřišti bude penalizován jako mrtví míč
(dead-ball) z následujícího spotu [S27].

 

Nová výstroj

Komise pro fotbalová pravidla NCAA (NCAA Football Rules Committee) je zodpovědná za vývoj oficiálních hracích pravidel pro tento sport. Tato komise není zodpovědná za testování a schvalování hrací výstroje pro použití v meziuniverzitní soutěži.
Výrobci výstroje na sebe převzali zodpovědnost za vývoj hrací výstroje tak, aby tato vyhovovala specifikacím čas od času ustanoveným komisí. NCAA nabádá výrobce, aby spolupracovali s různými, nezávislými testovacími agenturami k zajištění bezpečnosti jejich výrobků. Ani NCAA ani Komise pro fotbalová pravidla NCAA (NCAA Football Rules Committee) nepotvrzuje bezpečnost jakékoliv fotbalové výstroje. Pouze výstroj vyhovující rozměrům a specifikacím v NCAA fotbalových pravidlech a interpretacích může být použita v meziuniverzitní soutěži.
I když komise neusměrňuje vývoj nové výstroje a nesestavuje technické normy pro jejich testování, může tato komise čas od času poskytnout výrobcům směrnice k úrovni provedení výstroje tak jak pokládá za vyhovující vzhledem k jednotě hry. Komise si vyhrazuje práva intervenovat za ochranu a udržování této jednoty.
Komise pro fotbalová pravidla NCAA doporučuje výrobcům, kteří plánují změny na výstroji, aby tuto výstroj zaslali Komisy pro fotbalová pravidla NCAA k přezkoumání dříve než ji začnou vyrábět.

Definice

Část 1. Osvědčené výklady pravidel a oficiální signály

 1. Výklad, či interpretace pravidel (v anglickém originále používaná zkratka "A.R" - approved rulling) je běžně vžitý výrok o určitém stavu hry. Slouží k tomu, aby byl vysvětlen smysl a umožněna aplikace pravidel. Vztah mezi pravidly a interpreatcí pravidel je analogický vztahu mezi zákonem a rozhodnutím Nejvyššího soudu. Pokud dojde mezi pravidly a interpretací pravidel k rozporu, mají přednost pravidla.
   
 2. Oficiální signály [S] se vztahují k oficiálním fotbalovým signálům 1 až 47.

Část 2. Míč: Živý, Mrtvý, Volný

Živý míč

Živý míč je míč ve hře. Pokud se míč při pasu, kopu nebo fumble ještě nedotkl země, jedná se o živý míč v letu.

Mrtvý míč

Mrtvý míč je míč mimo hru.

Volný míč

Pokud míč není v držení hráče, je volný míč živým míčem při:
 

 1. Běhu.
   
 2. scrimmage nebo free kick (volný kop) předtím, než dojde k získání nebo znovu nabytí míče nebo když se dle pravidel jedná o mrtvý míč.
   
 3. dopředném legálně zahraném pasu v intervalu mezi dotknutím míče a dokončením (complete), nedokončením (incomplete) nebo zachycením pasu protihráčem (intercepted). (Poznámka: Tento interval je během dopředného pasu, a míč může být odpálen jakýmkoliv směrem hráčem majícím právo se ho dotknout.)
   
 4. Všichni hráči mají právo dotknout, chytit nebo zmocnit se míče, který je volným míčem z fumble (Výjimka: Pravidla 7-2-2-a-2, 7-2-2-b-2 a 8-3-2-d-5) nebo z přihrávky vzad. Právo dotknout se volného míče z kicku (kop) se řídí pravidly pro kick (Pravidlo 6) a právo dotknout se míče při dopředné pasu se řídí pravidly pro pasy (Pravidlo 7).
Míč připraven ke hře

Mrtvý míč je připraven ke hře, když rozhodčí:
 

 1. v případě běžícího času zapíská a dá znamení "Míč připraven ke hře".
   
 2. v případě zastaveného času zapíská a dá znamení buď "Spustit časomíru"nebo "Míč připraven ke hře" [Výjimky: Pravidla 3-3-3-f-4-(c) a (f)] (A.R. 4-1-4-I a II)
Držení míče

"Držení míče" vyjadřuje fyzické držení nebo kontrolu nad živým míčem nebo nad míčem z free-kicku.

 1. Hráč má míč "v držení" pokud jej drží pevně a má nad ním kontrolu.
  " V případě pochybností - nedokončená přihrávka ("Incomplete")
  " V případě pochybností - "fumble"
   
 2. Družstvo má míč v držení, pokud jej má v držení jeden z jeho hráčů nebo při puntu, drop kicku, place kicku, při letu míče hozeném jedním z hráčů týmu, nebo když byl posledním hráčem, který se dotkl volného míče hráč tohoto týmu.
Právo míče

"Právo míče" v porovnání s "držením míče" vyjadřuje dočasné držení mrtvého míče. Legálnost takovéhoto držení je imateriální, protože míč musí být dán do hry v souladu s pravidly vyjadřujícími existující situaci.

Chytnutí (Catch), Zachycení míče soupeřem (Interception), Zalehnutí míče (Recovery)

Chytnutí je čin získání živého míče hráčem ze vzduchu.

 1. Chytnutí míče při souperově fumble nebo pasu se nazývá Interception.
   
 2. Bezpečné udržení živého míče poté co se tento dotkl země se nazývá Recovery. Nebo-li zalehnutí míče.
   
 3. K chytnutí, interception nebo recovery musí hráč, který skáče pro míč, čímž se jeho nohy odpoutají od země, mít míč ve svém držení, jakmile se poprvé dotkne země v rámci vnitřních čar hrací plochy, nebo je držen tak, že se uplatňuje Pravidlo 4-1-3-p mrtvého míče (A.R. 2-2-7-I-V a A.R. 7-3-6-IV).
   
  1. Pokud se jedna noha první dotkne hracího pole přičemž receiver má míč ve svém držení a pod kontrolou, jedná se o chytnuti míče nebo interception i kdyby případný další krok nebo pád receivera donutil toto hrací pole opustit.
    
  2. Současné upuštění míče s dotknutím se země není platné chytnutí, interception ani recovery.
 4. Pokud hráč chytí míč v kleče nebo v leže v hranicích hracího pole jedná se o platné dokončení hry nebo interception (Pravidla 7-3-1,2 a 7-3-6,7).
   
 5. V případě pochybností o platnosti chycení, zalehnutí nebo interception se pokus počítá jako nedokončený.
Současné chycení a recovery

Jedná se o chycení nebo recovery živého míče dvěma protihráči ve stejném okamžiku uvnitř hracího pole (A.R.7-3-6-II a III).

Část 3. Blokování

Blokování
 1. Blokování je bránění protihráče přímým kontaktem jakoukoliv částí těla blokujícího hráče.
   
 2. Strkáním rozumíme blokování protihráče otevřenýma rukama.
Pod pás
 1. Blokování pod pás je charakterizováno prvním kontaktem jakékoliv části těla blokujícího hráče s protihráčem pod jeho pás, kromě běžce (runner). V případě pochybností se jedná o kontakt pod pás. (Pravidlo 9-1-2-e).
 2. Blokování pod pás se týká prvního kontaktu mezi blokařem a protivníkem, který má jednu nebo obě nohy na zemi. Pokud je první kontakt veden nad pás a poté blokař sklouzne pod pás, jedná se dovolený způsob blokování. Pokud je blokařův první kontakt veden na ruce protihráče na jeho pasu nebo výše, jedná se o legální blok "nad pas"(Pravidlo 9-1-2-e).
Chop block

Chop block je:
 

 1. Zjevně zpožděný blok na soupeřova stehna nebo pod (netýká se běžce - runner), přičemž tento je již blokován jiným spoluhráčem blokaře, je v procesu vyproštění se od prvního blokaře nebo se od něj právě vyprostil, ale tento ho stále napadá. V případě pochybností se jedná o kontakt na stehna nebo pod (A.R. 2-3-3-I a II).
   
 2. Kombinace bloků vysoký-nízký, nízký-vysoký nebo nízký-nízký dvěma nesousedními linemeny ať už s nebo bez zpoždění při kontaktech v neutrální zóně.
Blokování ze zadu
 1. O blokování ze zadu se jedná v případě, kdy je prvním kontakt na soupeře veden ze zadu a nad pás. (Výjimka: Útok proti běžci). V případě pochybností se jedná o kontakt pod pás (Pravidlo 9-3-3-c) (A.R. 9-1-2-XX, XXI, A.R. 9-3-3-VII a A.R. 10-2-2-XXXIV).
 2. Pozice blokařovi hlavy nebo nohou nutně neurčuje směr jeho kontaktu.
Krunýř

ČLÁNEK 5. Krunýř soupeřova těla je chápán od jeho ramen a níže, kromě zad [Pravidlo 9-3-3-a-1-(c) Výjimka]

Část 4. Clipping

 1. O clipping se jedná v případě, kdy je první kontakt na soupeře veden ze zadu a na nebo pod pás (Výjimka: Útok proti běžci) (Pravidlo 9-1-2-d).
   
 2. Pozice blokařovi hlavy nebo nohou nutně neurčuje směr jeho kontaktu.

Část 5. Úmyslný posun mrtvého míče

Úmyslné posunutí je pokus běžce posunout míč za jakoukoliv část jeho těla, kromě ruky a chodidla, poté co se již dotkl země, nebo poté co byl dle pravidel prohlášen za mrtvý míč (Výjimka: Pravidlo 4-1-3-b Výjimka).

Část 6. Down a mezi downy

Down je jednotka hry - pokus, která začíná legální snapem (předáním míče centrem quarterbackovi) nebo výkopem (free kick) poté, co je míč připravený ke hře a končí okamžikem, kdy se míč stane mrtvým. Mezi downy je interval, kdy je míč deklarován jako mrtvý

Část 7. Fair catch

 1. Při scrimmage kick se jedná o chytnutí míče, kdy hráč družstva B, který dal platné znamení, může za neutrální zónou chytit míč, který nebyl za touto zónou dotknut.
   
 2. Při volném kopu (free kick) se jedná o chytnutí nedotknutého míče hráčem družstva B, který dal během kopu platné znamení.
   
 3. Platný, neplatný nebo nedovolený fair catch zbavuje přijímající tým možnosti postupovat s chyceným míčem vpřed. Míč je prohlášen za mrtvý na místě, kde byl chycen nebo zalehnut (recovery) nebo na místě, kde se stal faul. Toto platí v případě, že chytnutí předcházelo platné znamení.
   
 4. Pokud si chytající hráč stíní oči před sluncem, jedná se o živý míč a pochycení může tento hráč postupovat vpřed.
Platné znamení

O platné znamení se jedná, pokud hráč týmu B zvedne jednu ruku nad hlavu a mává jí ze strany na stranu více jak jednou. Toto je bráno jako zřetelné znamení o jeho úmyslu provést fair catch.
 

Nedovolené znamení
 1. Jedná se jak o platné tak neplatné znamení provedené hráčem týmu B v neutrální zóně při scrimmage kick, ovšem ve chvíli, kdy pravidla fair catch nepřipouštějí (A.R. 6-5-3-IV-VI).
Neplatné znamení

Nepalné znamení je jakékoliv znamení, provedené hráčem týmu B, které nevyhovuje požadavkům platného znamení.

Část 8. Dopředu, na druhou stranu a posun

Dopředu, na druhou stranu

Dopředu, na druhou stranu nebo dopředně, platné pro kterýkoliv tým, vyjadřuje směr k protivníkově end zóně. Opačné termíny jsou dozadu nebo za.
 

Posun

Posun je termín označující konec postupu běžce (runner) nebo receivera, z kteréhokoliv týmu, a vztahuje se na místo kdy se míč stal dle pravidel mrtvým míčem (Pravidla 4-1-3-a, b, p, Pravidla 4-2-1,4 a Pravidlo 5-1-3-a Výjimka) (A.R. 5-1-3-I-VI a A.R. 8-2-1-I-IV).

Část 9. Faul a přestupek

Faul je porušení pravidel, za které je nařízena penalta (trest). Přestupek je porušení pravidel, za které není nařízena penalta , a který není roven trestu za faul

Část 10. Fumbling, Muffing, Batting, dotek nebo blokování kopu

Fumble

Fumble je každá akce, kromě pasu, kopu, nebo úspěšného držení míče, při které hráč ztrácí míč ze svého držení. (A.R. 2-19-2-I, A.R. 4-1-3-I a A.R. 7-2-2-I).
 

Muff

Muff je neúspěšná snaha o chytnutí nebo zalehnutí (recovery) míče, který je během této snahy dotknut.
 

Batting

Batting míče je úmyslné zasažení míče nebo úmyslná změna směru letu míče rukou nebo paží.
 

Dotek

Dotek míče, který není v držení hráče, vyjadřuje jakýkoliv kontakt s míčem (Výjimka: Pravidla 6-1-4-a, b a 6-3-4-a, b). Může se jednat o dotknutí úmyslné i neúmyslné a vždycky předchází držení nebo kontrole nad míče. V případě pochybností se při kopu nebo pasu vpřed nejedná o dotek míče
 

Blokování Scrimmage kopu

Blokování scrimmage kopu je situace, kdy se protihráč kopajícího týmu snaží zabránit postupu míče za neutrální zónu jeho zblokováním - dotknutím (Pravidlo 6-3-1-b).

Část 11. Lajny

Gólové čáry

Každá z gólových čar je součástí vertikální roviny oddělující end zónu od hracího pole. Tato rovina se rozprostírá i za hranice pomezních lajn (Výjimka: Pravidlo 4-2-4-e). Gólová čára daného týmu je ta, kterou tým brání.(A.R. 2-11-1-I).
 

Hraniční čáry

Hraniční čára je částí vertikální roviny v místě, kde se míč dotkne nebo je v držení hráče. Rovina se rozprostírá i za hranice pomezních lajn (A.R. 2-11-2-I).
 

Yardové čáry

Yardová čára je jakákoliv čára v hracím poli rovnoběžná s koncovou (end) čarou. Yardové čáry patřící týmu, ať už značené nebo neznačené, jsou číslovány postupně od jeho vlastní koncové (end) čáry k 50ti yardové čáře.
 

Vnitřní čáry

Jsou to dvě čáry uvnitř pole vzdálené 60 feet (cca 18,25m) od pomezních čar. Jsou tvořeny krátkými 24 inches (cca 60cm) dlouhými linkami.

Mimo hranice čar

Plocha uzavřená pomezními a koncovými čarami je tzv. "in bounds (vnitřní), plocha za a včetně pomezních čar a koncových čar je tzv. "vnější".

Devíti yardové značení

Jedná se o značky (čárky) v délce 12 inches (cca 30cm), které jsou umístěny 9 yardů (cca 8,1m) od pomezních čar. Rozestup mezi těmito čárkami je 10 yardů (cca 9,1m). Pokud je hrací pole očíslováno dle Pravidla 1-2-1-i, nejsou tato devíti yardová značení vyžadována.

Část 12. Předávka míče

 1. Předávkou míče se rozumí přesun míče od hráče k jeho spoluhráči, aniž by byl tento byl vhozen, kopnut nebo by došlo k fumble.
   
 2. Až na výjimky povolené pravidly, je předání míče dopředu zakázáno.
   
 3. Ztráta míče při neúspěšném předání je označována jako fumble. [Výjimka: Snap (Pravidlo 2-23-1-c)].
   
 4. K předání míče dozadu dochází tehdy, když se hráč předávající míč nachází na určité yardové čáře a hráč, který míč dostává je v okamžiku předávky před touto čarou nebo maximálně na ní, ne však za ní.

Část 13. Huddle

Huddle je seskupení dvou a více hráčů mezi signálem "připraveno ke hře" a před provedením snap nebo volného kopu.

Část 14. Hurdling

 1. Hurdling je pokus hráče při pohybu vpřed přeskočit jednou nebo oběma nohami nebo koleny přes soupeře, který je stále na svých nohou.
   
 2. "Na svých nohou" znamená, že žádná část soupeřova těla, kromě jedné nebo obou nohou, není v kontaktu se zemí.
   
 3. Pokud dojde k přeskakování útočícího hráče před provedením snap, jedná se od dead-ball faul. Týká se to i útočících hráčů stojících v tří nebo čtyř bodovém postavení.

Část 15. Kopy

Dovolené a nedovolené kopy

Kopáním rozumíme úmyslný úder do míče kolenem, holením nártem nebo chodidlem.
V případě pochybností se jedná spíše o náhodný kop než o kop úmyslný.
 

 1. Dovolený kop je Punt, drop-kick, place-kick provedený ve shodě s pravidly hráčem útočícího družstva. Jakékoliv jiné formy kopů jsou nedovolené (A.R. 6-1-2-I).
   
 2. Kterýkoliv volný kop nebo scrimmage kop je kopem až do okamžiku, dokud není míč chycen nebo zalehnut hráčem nebo dokud se nestane mrtvým.
Punt

Punt je kop, kdy hráč pustí míč a kopne jej dříve, než dopadne na zem.
 

Drop-kick

Drop-kick je kop, kdy hráč upustí míč a kopne jej v okamžiku kdy se míč dotkne země.
 

Place-kick
 1. V případě field goal je place-kick kop provedený hráčem týmu, který má míč v držení, přičemž míč je na zemi a je přidržován (kontrolován) jeho spoluhráčem
   
 2. V případě free kick je place-kick kop provedený hráčem týmu, který má míč v držení, přičemž míč je umístěn na speciálním podstavci pro míč nebo je na zemi. Může být přidržován spoluhráčem.
   
 3. Podstavec pod míč je pomůcka, která vyzdvihuje míč od země za účelem kopu. Nesmí vyzdvihnout nejnižší bod míče více než 2 inches (cca 5cm) nad povrch země (A.R. 2-15-4-I)
Free-kick

Free-kick je kop provedený hráčem týmu, který má míč v držení, dle omezení popsaných v Pravidlech 4-1-4, 6-1-1, a 6-1-2.
 

Kick-off

Kick-off je free-kick, kterým začíná každý poločas a kterým se otvírá hra po extra-point nebo field-point (Výjimka: Nadstavený čas). Tento kop musí být proveden formou place-kick nebo drop-kick.
 

Scrimmage kick

Scrimmage kick je kop, který je proveden z neutrální zóny, nebo z prostoru před neutrální zónou. Může být proveden pouze před tím, než dojde k výměně držení míče mezi družstvy. Tento kop projde neutrální zónou teprve v okamžiku, kdy spadne na zem, nebo se jej dotkne hráč, rozhodčí nebo cokoliv jiného za neutrální zónou (Výjimka: Pravidlo 6-3-1-b) (A.R. 6-3-1-I-V).
 

Return-kick

Return-kick je kop provedený hráčem týmu B, který má míč v držení, poté co se ho zmocnil ve stejném downu, který započal tým A, a provedl kop. Jedná se o zakázaný kop - live-ball faul, míč se stává mrtvým.
 

Field goal pokus

Pokus o field goal je jakýkoliv place.kick nebo drop-kick provedený ze scrimmage postavení.
 

Postavení při scrimmage kick

Postavení při scrimmage kick je postavení družstva, kdy alespoň jeden hráč stojí 7 yardů (cca 6,5m) nebo více za neutrální zónou, a žádný hráč nemá takové postavení, aby mohl obdržet snap přímo z ruky podáním mezi nohama snappera, a že je zřejmé, že se družstvo pokusí o kop (A.R. 1-4-2-I a A.R. 9-1-2-XXII-XXIV).

Část 16. Ztráta downu

"Ztráta downu" je zkratka vyjadřující "ztrátu práva na opakování downu".

Část 17. Neutrální zóna

Neutrální zóna je prostor mezi dvěma scrimmage čarami, pomyslně protáhlými až k pomezním čarám na délku míče. Neutrální zóna je zavedena v okamžiku, kdy je míč připraven ke hře a je nehybně umístěn na zemi v poloze, kdy jeho delší osa je kolmá ke scrimmage čáře a rovnoběžná k pomezním čarám.

Část 18. Překročení a ofsajd

Překročení
 

 1. K "překročení" dochází tehdy, je-li míč připraven ke hře, a hráč útočícího družstva se nachází v nebo za neutrální zónou v okamžiku, kdy se snapper dotkne, nebo předstírá dotknutí míče (Výjimka: Jestliže je míč rozehrán, snapper se nedopouští "překročení" pokud je v neutrální zóně).
   
 2. Při legálně provedeném free-kick dochází k "překročení" tehdy, když hráči kopajícího družstva nejsou za svou vymezující čárou - myšleno čára se nachází za jejich zády (Výjimka: Toto se nevztahuje na kicker a holder).
Ofsajd

K ofsajdu dochází tehdy, je-li míč připraven ke hře, a hráč bránícího družstva se nachází v nebo za neutrální zónou v okamžiku legálně zahraného snap, dostane se do kontaktu s protihráčem za neutrální zónou před provedením snap, dotkne se míče před provedením snap, snaží se vyprovokovat hráče útočícího družstva (který okamžitě reaguje) před provedením snap, nebo se nenachází za svojí vymezující čárou v případě legálně provedeného free-kick (Pravidlo 7-1-4-a-2) (A.R. 7-1-3-VIII Poznámka).

Část 19. Pasy

Přihrávka

Přihrávat znamená hodit míč. Pas je pasem do okamžiku, dokud není chycen nebo dokud nedojde k interception nebo dokud se míč nestane mrtvým.
 

Pas vpřed a vzad
 1. Pas vpřed je určen bodem, kde se míč dotkne země, hráče, rozhodčího nebo čehokoliv za místem rozehrání pasu. Všechny ostatní pasy jsou pasy vzad. V případě pochybností se jedná o pas vpřed spíše než o pas vzad v případě hodu do nebo za neutrální zónu.
   
 2. Pokud hráč týmu A drží míč tak, že ho chce hodit vřed směrem k neutrální zóně, je jakýkoliv záměrný pohyb jeho rukou chápán jako zahájení tohoto pasu vpřed. Pokud hráč týmu B kontaktuje passer nebo míč po započetí tohoto pohybu a míč vypadne passer z rukou, jedná se dle pravidel o pas vpřed bez ohledu na to kde se míč dotkl země nebo hráče (A.R. 2-19-2-I).
   
 3. V případě pochybností se jedná o pas vpřed a nikoli o fumble.
   
 4. Snap se stává pasem vzad v okamžiku, kdy snapper upustí míč (A.R. 2-23-1-I).
Protnutí neutrální zóny
 1. Dovolený pas vpřed protnul hranici neutrální zóny v okamžiku prvního dotknutí země, hráče, rozhodčího nebo čehokoliv za hranicí neutrální zóny. Pokud první kontakt nastal v nebo před hranicí neutrální zóny, pak ji pas neprotnul.
   
 2. Passer překročil neutrální zónu jakmile se jakákoliv část jeho těla nachází v okamžiku upuštění míče za hranicí neutrální zóny.
   
 3. Dovolený pas vpřed skončil za nebo před neutrální zónou v místě, kde protnul pomezní lajnu.
Chytatelný pas

O chytatelný pas se jedná tehdy, kdy způsobilý hráč týmu A nechytne, popř. se nedotkne míče, který byl hozen za neutrální zónu, přesto, že měl možnost míč chytit. V případě pochybností se jedná o chytatelný pas (A.R. 2-19-4-I, II a A.R. 7-3-8-XVIII).

Část 20. Trest

Trest je důsledek uložený dle pravidel proti týmu, který fauloval a zahrnuje jedno nebo více z následujícího: ztráta yardů, ztráta downu, automaticky první down nebo diskvalifikace.

Část 21. Scrimmage

Scrimmage

Scrimmage je herní akce mezi dvěma týmy zahájená snap během jednoho downu.
 

Scrimmage lajna

Scrimmage lajna je yardová čára a její rovina procházející pomyslně bodem míče, který je nejbližší gólové lajně rozehrávajícího týmu a táhnoucí se k pomezním lajnám.

Část 22. Přesunutí

Přesunutí je simultánní změna pozic dvou nebo více útočníků poté, co je míč připraven na scrimmage před následným snap (A.R. 7-1-3-II a III a A.R. 7-1-5-I-IV).

Část 23. Přechytávání míče - SNAPPING

 1. Podle pravidel znamená předání míče (snap) jeho podávání či posílání směrem dozadu z pozice na zemi rychlým a souvislým pohybem rukou. Míč se ve skutečnosti posouvá tímto pohybem rukou (Pravidlo 4-1-4).
   
 2. Snap je zahájen pohybem míče a ukončen, když míč opouští snaper ruce (A.R. 7-1-4-I-II).
   
 3. Jestliže míč vypadne snaper z rukou během jakéhokoliv jeho pohybu vzad, stává se přihrávkou vzad a je legálně ve hře (Pravidlo 4-1-1).
   
 4. Před snap, při odpočítávání na zemi, musí delší osa míče svírat pravý úhel se scrimmage lajnou (Pravidlo 7-1-3-a-1).
   
 5. Pokud se míč nepohne směrem dozadu, snap podle pravidel nezačne. O snap se nejedná v případě, že míč je posunut vpřed nebo vyhozen nahoru.
   
 6. Jestliže se někdo s týmu B dotkne míče v průběhu snap, míč se zůstává mrtvým a tým B je penalizován. Pokud nejde o dovolený snap a někdo z týmu B se dotkne míče, míč zůstává mrtvým a tým A je penalizován (A.R. 7-1-7-I-II).
   
 7. Míč nemá být mezi nohama snaper, ale musí se pohybovat rychle a kontinuálně ve směru vzad.
   
 8. Míč musí být chycen na nebo mezi inbound čarami.
   
 9. Pozice ,míče při snap (Pravidlo 9-1-2-e) odpovídá pomyslné čáře, která je rovnoběžná s postranními čarami vedoucími od koncových čar hřiště (A.R. 9-1-2-IV-XI).

Část 24. Spearing

Spearing je záměrné použití helmy (včetně mřížky) při pokusu o napadnutí protihráče.

Část 25. Body - SPOTS

Prováděcí bod - (Enforcement spot)

Je to místo, ze kterého byla uznána a odměřena penalta.
 

Místo předešlého bodu - (Previous spot)

Je to místo, ze kterého byl míč naposledy vnesen do hry.
 

Následující bod (Succeeding spot)

Je to místo, ve kterém bude míč následně vnesen do hry.
 

Bod mrtvého míče (Dead-ball spot)

Je to místo, ve kterém se míč stává mrtvým.

Bod faulu - (Spot of the foul)

Jedná se o bod, na kterém došlo k faulu. Pokud je tento bod v autu mezi gólovými čarami, pak je za bod faulu považován průsečík nejbližší vnitřní čáry s yardovou čárou procházející tímto bodem faulu. Pokud se nachází v autu mezi gólovou čárou a koncovou čárou nebo za koncovou čárou, dochází k faulu v koncové zóně.

Autový bod - (Out of bound Spot)

Je to bod, ve kterém se míč stal dle pravidel mrtvým z důvodu přejití do autu, nebo byl za aut prohlášen.

Vnitřní bod (Inbounds Spot)

Jde o průsečík vnitřní bližší čáry a yardové čáry procházející skrze dead ball spot nebo bpd, kde míč zůstává v boční zóně díky penaltě.

Bod, kde končí běh (Spot where run ends)

Jedná se o bod:
 

 1. Kde míč, který je v držení běžcem, je prohlášen za mrtvý.
   
 2. Kde hráč ztrácí držení míče při fumble.
   
 3. Kde se objeví dovolená (nebo nedovolená) přihrávka míče.
   
 4. Ze kterého je hozena nedovolená přihrávka vpřed.
   
 5. Ze kterého je hozena přihrávka dozadu.
   
 6. Kde dojde k nedovolenému scrimmage kopu za scrimmage čarou.
   
 7. Kde je proveden zpáteční kop.
Bod, kde končí kop (Spot where kick ends)

Scrimmage kop, který protne neutrální zónu, končí v místě, kde je získáno nebo znovu získáno držení míče, nebo kde je míč prohlášen dle pravidel za mrtvý.

Výjimka:
 

 1. Pokud kop končí v koncové zóně týmu B, je následujícím prováděcím bodem kopu 20yardová čára týmu B.
   
 2. Při neúspěšném Field-goal pokusu, který nebyl dotknut týmem B na druhé straně neutrální zóny a byl prohlášen za mrtvý, je základním prováděcím bodem rozehrávky předchozí prováděcí bod. Je-li předchozí prováděcí bod mezi 20yardovou čárou a gólovou čárou týmu B a jedná-li se o neúspěšný pokus, který nebyl dotknut týmem B na druhé straně neutrální zóny a byl prohlášen za mrtvý, je bodem kde kop končí 20yardová čára (A.R.10-2-2-XXV).
   
 3. Pokud je aplikováno pravidlo 6-3-11 je prováděcím bodem při Scrimmage kopu 20yardová čára.
Základní bod - (Basic spot)

Jakmile je ustanoven "základní bod" při penaltě, jsou fauly při běhu, dovoleném hodu nebo dovoleném kopu penalizovány od tohoto "základního bodu". Fauly útočícího týmu, kekterým došlo za "základním bodem" jsou penalizovány od místa faulu. Následující "základní body" jsou body, které se uplatňují při bězích, dopředných přihrávkách a dovolených kopech:
 

 1. "Základním bodem" při běhu, pokud běh končí za neutrální zónou je bod, kde odpovídající běh končí a fauly útočícího týmu, ke kterým došlo za "základním bodem" jsou bodové fauly. (Pravidlo 2-30-4 a 10-2-2-c-1)
   
 2. Základním bodem při běhu, pokud běh končí před neutrální zónou je počáteční bod.Fauly útočícího týmu jichž se dopustí před "základním bodem" jsou bodové fauly. (Pravidlo 2-30-4 a 10-2-2-c-2) (Výjimka: 9-3-3-b Držení).
   
 3. Základním bodem při bězích, které nemají neutrální zónu (nesení zpět chycené přihrávky, nesení zpět kopů, fumble atd.) je bod, kde končí tento běh. Fauly útočícího týmu jichž se dopustí před "základním bodem" jsou bodové fauly. (Pravidlo 2-30-4 a 10-2-2-c-2) (Výjimka: 8-5-1-b Výjimky).
   
 4. Základním bodem při povolených přihrávkách vpřed je počáteční bod. Fauly útočícího týmu jichž se dopustí před "základním bodem" jsou bodové fauly. (Pravidlo 2-30-1 a 10-2-2-d).

  Výjimky:
   

  1. DEFFENCE-PASS-INTERFERENCE může být bodovým faulem.
    
  2. Vynucená hrubost přihrávajícího při kompletní přihrávce vpřed, od místa posledního běhu, pokud končí za neutrální zónou a neexistuje žádná šance ve změně vlastnicví míče během Downu. (A.R.2-30-4-I a II).
    
  3. Zakázané dotknutí se uplatňuje od předešlého spotu.
    
  4. Vynucené držení před neutrální zónou útočícím týmem od předešlého bodu. (Výjimka: End-zone safety).
 5. Základním bodem při dovolených kopech, které jsou provedeny před výměnou držení míče mezi družstvy je předešlý spot. Fauly útočícího týmu, které jsou provedeny před tímto bodem jsou bodové fauly. (Pravidlo 2-30-2 a 3 a 10-2-2-e) (Výjimka: Pravidlo 9-1-3-b při scrimmage kopech).
Bod Postscrimmage kopu (Postscrimmage kick spot)

Je to bod, kde končí výkop. Tým B si ponechá míč po provedení penalty a rozehrává z místa postscrimmage výkopu. Fauly týmu B před tímto bodem jsou bodové fauly. (Pravidlo 10-2-2-e, Výjimka 4).

Část 26. Tackling

Jde o sevření nebo obejmutí protihráče rukama či pažemi.

Část 27. Označení týmu a hráče

Týmy A a B

Tým A je tým, který je určen pro vnesení míče do hry a ponechá si toto označení dokud není míč znovu prohlášen za připravený ke hře. Tým B je tým protihráčů.

Útočné a Obranné týmy

Útočící tým je tým, který má míč v držení nebo mu míč patří. Obranný tým je tým protihráčů.

Vykopávající hráč a holder (Kicker a Holder)
 1.  
 2. Vykopávající hráč je každý hráč, který podle pravidel provede punt, drop kick nebo place kicks. Vykopávajícím hráčem zůstává do okamžiku, kdy po kopu získá opět rovnováhu.
   
 3. Holder je hráč, který přidržuje míč na zemi nebo na podstavci. Během scrimmage výkopu zůstává tímto hráčem až do doby, kdy žádný hráč není v pozici, aby vykopl míč nebo, v případě, že je míč kopnut, do okamžiku, kdy po kopu získá kopající hráč opět rovnováhu.
Lineman a Back
 1. Lineman je hráč týmu A, který při Snapu stojí podle pravidel dovoleně na Scrimmage čáře. Vnitřní lineman je kterýkoliv hráč, který stojí dovoleně na Scrimmage čáře mezi koncovými hráči týmu A, kteří současně s ním stojí při Snapu na Scrimmage čáře. O nedovolené postavení receivera při Snapu na jeho Scrimmage čáře se jedná.... Nekvalifikovaný chytač přihrávky týmu A je na své scrimmage čáre při snapu, když stojí čelem k protihráčově gólové čáře s čarou svých ramen paralelně k němu svou hlavou protíná rovinu v oblasti čáry pasu snappera. Kvalifikovaný chytač přihrávky týmu A, na své scrimmage čáře, při snapu, když je čelem k protihráčově gólové čáře s čarou jeho ramen přibližně rovnoběžnou s ním a svou hlavou protíná rovinu čáry vedoucí skrze čáru pasu snappera. Hráč týmu A je také útočník, když poté, co byl míč dán do hry a snapper se dotýká nebo předstírá dotyk míče, jeho hlava protíná rovinu čáry zakeslenou přes čáru boku snappera.(Výjimka: Pravidlo 7-1-3-b-1).
   
 2. Obránce je jakýkoiv hráč týmu A jehož hlava či tělo neprotíná rovinu nakreslené čáry přes nejvíce zadní část, jinou než jsou nohy nebo chodidla, nejbližšího hráče týmu A (výjimka je snapper) na čáře scrimmage poté, co je míč snapped. Útočník se stává obráncem před snappem, když se přesune do povolené zadní obranné pozice a zastaví. (A.R. 2-27-4-I).
Přihrávač (Passer)

Je to hráč, který hází dovolenou přihrávku vpřed. Stává se jím od okamžiku, kdy pustí míč, až do doby, kdy je míč chycen (tzv. complete), spadne na zem (tzv. incomplete) nebo je zachycen protihráčem (tzv. intercepted) nebo se sám zapojí do hry. (A.R.10-2-2-XXXIII).

Hráč
 1.  
 2. Je to každý z účastníků hry, který není střídajícím hráčem nebo náhradníkem a podléhá pravidlům, ať je uvnitř nebo vně hracího pole.
   
 3. Letící hráč je hráč, který není v kontaktu se zemí.
Běžec

Je to hráč, který má ve svém držení míč, nebo toto držení předstírá. Pravidla 4-1-3-a, b, o a q se týkají pouze běžce, který má míč ve svém držení.

Snapper

Je to hráč, který provádí Snap. Stává se jím, kdy dosáhne své pozice a dotýká se nebo předstírá dotek míče. (Pravidlo 7-1-3-a-1).

Střídající hráč
 1. Je to hráč, který střídá hráče v poli nebo doplňuje neúplný počet hráčů v poli v intervalu mezi Downy.
   
 2. Střídající hráč se stává hráčem v okamžiku, kdy vstoupí do hracího pole nebo koncové zóny a komunikuje se spoluhráči, rozhodčím, účastní se Huddle, staví se do útočného nebo obranného postavení, nebo se účastní herního tahu.
Střídaný hráč

Je to hráč, který se účastnil předchozího Downu, byl vystřídán střídajícím hráčem a opustil hrací pole včetně koncových zón.

Neúplný počet hráčů

Nastává v okamžiku, kdy má tým na hřišti méně než 11 hráčů.

Diskvalifikace hráče

Jedná se o hráče, který nemá povoleno být nadále součástí hry.
 

Člen týmu

Je součástí skupiny potenciálních hráčů, oblečených v dresu, připraven zapojit se do fotbalového utkání nebo do jednotlivých her.

Část 28. Tripping

Tripping je pojem používaný pro nastavení nohy soupeři (kromě běžce) pod úroveň jeho kolen za účelem jeho podražení.

Část 29. Zařízení pro měření času

Hrací hodiny

Jsou jakékoliv zařízení pod dohledem příslušného rozhodčího, používané pro odměření 60 minut hry.

25-sekundové stopky

Jsou jakékoliv zařízení pod dohledem příslušného rozhodčího, používané k odměření 25 sekund mezi signálem "míč připraven ke hře" a vnesením míče do hry.

Část 30. Klasifikace Hry

Hra přihrávky vpřed

Povolená přihrávka vpřed je intervalem mezi Snapem a dobou, kdy je přihrávka vpřed chycena spoluhráčem (complete), spadne na zem (incomplete) nebo je zachycena protihráčem (intercepted).

Hra volného kopu

O hru volného kopu se jedná od chvíle, kdy je míč vykopnut, až do doby, kdy jej hráč dostane do držení nebo je míč dle pravidel prohlášen za mrtvý.

Hra scrimmage kopu a hra gólu ze hry

Jedná se o herní intervaly mezi provedením Snapu a dobou, kdu hráč dostane míč z kopu do držení nebo je míč dle pravidel prohlášen za mrtvý.

Běh (Running play)

Je to každá hra při živém míči, kromě těch, kdy získání míče do držení předchází Volný kop, Scrimmage kop nebo dovolená přihrávka vpřed.
 

 1. Běh zahrnuje místo, kde běh končí a interval jakéhokoliv následného Fumble nebo zpětné či nedovolené přihrávky od okamžiku, kdy běh skončil do doby, kdy bylo dosaženo nebo znovu dosaženo držení míče nebo do doby, kdy je míč dle pravidel prohlášen za mrtvý (A.R. 2-30-4-I a II).
   
  1. Během Downu může dojít k více jak jednomu běhu, pokud je držení míče dosaženo nebo znovu dosaženo za neutrální zónou.
    
  2. Před neutrální zónou nemůže dojít k více jak jednomu běhu, pokud nedojde k výměně držení míče mezi družstvy. "Základním bodem" (Basic spot) je v tomto případě předcházející bod (Previous spot). (Pravidlo 10-2-2-c-2) (Výjimka: Pravidlo 9-3-3-b Držení).
 2. Běh je částí běžeckého herního tahu a trvá až do okamžiku, kdy běžec ztrácí držení míče.

Část 31. Hrací plocha

Pole

Jedná se o oblast a prostor nad ní ohraničenou hraničícími čarami, zahrnující tyto čáry, a zóny družstev. (Výjimka: střechy nad hrací plochou)

Hrací pole

Je oblast uvnitř hraničních čar kromě koncových zón.

Koncové zóny

Jsou to plochy o šíři 10yardů, které se nacházejí na obou koncích hracího pole mezi koncovou a gólovou čárou. Gólové čáry a pylony na gólových čárách jsou součástí koncové zóny. Koncová zóna týmu je ta, kterou tým brání (A.R. 8-5-1-X a A.R. 8-6-1-I).

Povrch hracího pole

Povrch hracího pole je materiál či látka pokrývající povrch hřiště.

Herní prostor stadionu

Je to ta oblast ohraničená stadionem, halou, tribunami, oplocením nebo jinými konstrukcemi. (Výjimka: Světelné tabule nespadají pod herní prostor stadionu)

Část 32. Boj

Boj je pokus hráče, trenéra nebo člena týmu v dresu udeřit protihráče útočným způsobem, který není spojen s fotbalem. Takové způsoby zahrnují, ale nejsou omezeny:
 

 1. Pokus udeřit protihráče rukama, dlaněmi, nohama či chodidly, ať již dojde či nedojde ke kontaktu.
   
 2. Nesportovní chování k protihráči, což způsobí jeho snahu pomstít se bojem. (Pravidla 9-2-1-a a 9-5-1-a-c)

Periody, časové faktory a střídání

Část 1. Začátek každé periody

První a třetí periody

ČLÁNEK 1. Každý poločas by měl začít výkopem. Tři minuty před předepsaným časem začátku, by měl rozhodčí hodit mincí v polovině pole, za přítomnosti ne více než čtyři kapitáni každého týmu a dalšího rozhodčího, prvně ustanoví kapitána pole návštěvnického týmu, aby zahájil vyhození mince.
Během hodu mincí každý tým setrvává v oblasti mezi 9y značením a vlastních postranních čar nebo v oblasti týmu.

PENALTA - 5y od spotu úspěšnosti [S19].

 1. Výherce hodu by si měl vybrat z následujících možností pro první a druhý poločas v začátku vybraného poločasu:
   
  1. Určit, který tým by měl vykopávat.
    
  2. Určit, která gólová čára svého týmu, by se měla bránit.
 2. Ten, který prohraje by si měl jednu z uvedených možností pro poločas, kterou si nevybral výherce.
   
 3. Tým, který nemá možnosti výběru pro poločas, by měl vyzkoušet tu, kterou si nevybrali protihráči.
   
 4. Výherce hodu si vybírá možnosti druhého poločasu. [S10]
Druhá a čtvrtá perioda

ČLÁNEK 2. Mezi první a druhou periodou a také mezi třetí a čtvrtou periodou, tým by měl bránit opačné gólové čáry.
 

 1. Míč by měl být přemístěn do spotu přesně odpovídajícímu ve vztahu ke gólovým čarám a bočním čarám, do své pozice na konci předchozí periody.
   
 2. Mělo by setrvat nezměněno získané vlastnictví míče, počet Downů a vzdálenost, aby bylo získáno.
Extra perioda

ČLÁNEK 3. NCAA systém tiebreaker se využívá, když je hra po čtyřech periodách nerozhodně. se aplikují pravidla hry NCAA s následnými výjimkami:
 

 1. Okamžitě po závěru čtvrté čtvrtiny, poučí rozhodčí oba týmy o ukončení hry v jejich příslušných oblastech. Rozhodčí se shromáždí na 50y čáře zopakují si tiebreak postupy.
   
 2. Rozhodčí doprovodí kapitány do středu hřiště kvůli hodu mincí.Výherce hodu by se měl vybrat z následujících možností:
   
  1. Obrana či útok, s útokem na protihráče na 25y čárou započne první sérii.
    
  2. Který z konců hřiště by měl být využit při obou sériích nastaveného času.

  Poznámka:Výherce hodu by neměl váhat při vrhu mince.
   

 3. Ten, který prohraje by měl uplatnit zbylou možnost pro první nastavení a měl by mít první právo volby ze dvou možností následných lichých nastavení.
   
 4. Nastavené časy: by se měli skládat ze dvou sérií, kdy každý tým rozehraje snapem na nebo mezi vnitřními čarami stanovenými na 25y čáře, která se stává protihráčovou 25y čarou. Snap by měl být od poloviny mezi čarami vnitřního pole na 25y čáře, pokud je vybrána pozice před odpískání hry na nebo mezi čar vnitřního pole. Po tomto signálu, může být míč týmu, který překročí časový limit, přemístěn, pokud tomu nepředchází faul nebo offsetting penalty týmu A.
   
 5. Team series: Tým, který si udrží míč během série, až do doby, kdy bude skórovat nebo zklame při prvním downu. Míč je hraný až do změny vlastnictví do doby, kdy je označen jako padlý. Každopádně tým A nesmí první ani desátý, jestliže znovu vlastní míč po změně vlastnictví. Označení týmů A a B jsou tytéž, jako definované v pravidlu 2-27-1.

   

  Příklady:
   

  1. Po rozehrání míče snapem na začátku série, skóre je skoro vyrovnané nebo není žádné. Rozhodnutí: Začít druhé nastavení (extra period) prohrou v hodu mincí na začátku prvního nastavení (extra period), kde je možnost dvou výběrů.
    
  2. Kromě pokusu, tým B zachytí přihrávku nebo fumble pro touchdown nebo získá fumble či zpětnou přihrávku a skóruje touchdownem. Rozhodnutí: Perioda a hra končí a tým B vyhrává.
    
  3. Během první série periody, tým B zachytí přihrávku nebo fumble pro touchdown nebo získá fumble či zpětnou přihrávku a skóruje touchdownem. Rozhodnutí: Série týmu A je ukončena a tým B, který se stává týmem A, začíná svou sérii periody.
    
  4. Během první série periody, tým A se pokusí o field goal a kop je zblokován. Tým A zachytí kop, který nikdy není za neutrální zónou a jde do touchdown. Rozhodnutí: Šest bodů pro tým A a tým B začíná po pokusu série periody.
    
  5. Tým A se pokusí o field goal a kop je zblokován. Tým A zachytí kop, který nikdy není za neutrální zónou a jde do touchdown. Rozhodnutí: Míč týmu A, první a 10.
    
  6. Tým A se pokusí o field goal na první, druhý a třetí down a kop je zblokován. Tým A zachytí kop, který nikdy nepřekročí neutrální zónu a nezíská první down. Rozhodnutí: Míč týmu A, další down.
    
  7. Tým A se pokusí o field goal a kop je zblokován. Tým B zachytí kop a jde do koncové zóny týmu A. Rozhodnutí: Touchdown, konec hry.
    
  8. Během první série periody, tým B (po nabytí vlastnictví), ztrácí míč ve prospěch týmu A, který skóruje při touchdown. Rozhodnutí: Skóre se počítá a tým B začíná svou sérii pokusem.
    
  9. Během první série periody, tým B (po nabytí vlastnictví), ztrácí míč ve prospěch týmu A, který zklame při pokusu o touchdown. Rozhodnutí:Série týmu A je u konce a tým B svou sérii začíná v této periodě.
    
  10. Během první série periody, tým A fumbluje do koncové zóny týmu B při druhém downu série. Tým B zachytí a zhodnotí míč ve své koncové zóně. Rozhodnutí: Série týmu A, této periody je ukončena. Série týmu B započíná.
    
  11. Během první série periody, B10 zachytí přihrávku vpřed na své 3y čáře a zúročí ji ve své koncové zóně ( neovlivněn žádnou silou). Rozhodnutí: Dva body pro tým A. Série týmu A je u konce. Tým B rozehraje první a 10 na 25y čáře na stejném konci pole.
    
  12. Pokus týmu A o gól ze hry je nedotknut za neutrální zónou poté, co je propásnut B17 na 5y čáře. A 75 zabere 3y čáru. Rozhodnutí: První down pro tým A na 3y čáře.
 6. Skórování: Tým, který má větší počet bodů během daného nebo nastaveného času, by měl být považován za výherce. Měl by existovat hodný počet sérií, jak je uvedeno v (e) nahoře, v každém nastaveném čase, výjimkou je, pokud tým B skóruje během periody jinak nežli z pokusu. Na počátku třetí extra periody, týmy skórují touchdownem se musí pokusit získat dvou bodový pokus. Jedno bodový pokus týmem A (ačkoliv není povolen) nebude započítán.
  Příklady:
   
  1. Při prvním vlastnictvím v periodě, skóruje tým A touchdownem. Při pokusu tým B zachytí přihrávku a obrátí ji na dvoubodový touchdown. Rozhodnutí: tým B je oceněn míčem na 25y čáře, aby začal svou sérii periody s prodloužením se skórem 6-2.
    
  2. Je-li touchdown zúročen, což znamená vítězství týmu v prodloužení, je pokus zrušen.
 7. Fauly týmu B po získání míče
   
  1. Vzdálenosti při penaltách každého týmu jsou dané pravidly pro prodloužení. (Výjimky: Dead-ball fauly a Live-ball fauly jsou penalizovány jako dead-ball fauly).
    
  2. Body faulujícího týmu jsou zrušeny.
    
  3. Pokud existují offsetting fauly, ať už se objeví jeden či oba po změně vlastnictví míče týmu B, se down neopakuje.

  Příklady:
   

  1. Po skončení první periody týmem A, tým B spáchá dead-ball faul. Rozhodnutí: tým B započne svou sérii na 40y čáře, první a 10.
    
  2. Během první série periody, tým A přihraje a během Downu se nedovoleně pohybuje. Přihrávka je zachycena a tým B spáchá faul ještě před skórováním při touchdownu. Rozhodnutí:Není povoleno skórovat. Je ukončena série, tým B začíná svou sérii na 25y čáře.
    
  3. Během druhé série periody, tým B zachytí přihrávku a jde do touchdownu. Během toho se tým B semkne uprostřed. Rozhodnutí: Skórování se anuluje a pokud je vyrovnané, následná perioda začne s první a 10 na 25y čáře.
 8. Oddechové časy: Pro každý tým je povolen jeden oddechový čas pro každou periodu nastavení hrací doby. Oddechové časy nevyužité během stanovené hrací doby nesmí být přenášeny do period nastavení hrací doby. Oddechové časy mezi periodami jsou přesunuty do následující periody.
  Během nastavení hrací doby nejsou povoleny žádné oddechové časy pro účely rádia či televize a týmové oddechové časy nemohou být během nastavení prodlužovány pro účely rádia a televize.
   
  • Zákaz nabývá platnosti s prvním rozehráním míče v první periodě prodloužení.

Část 2. Hrací čas a přestávky

Délka periody a přestávky

ČLÁNEK 1. Celkový čas hry při přátelském utkání by měl být 60 minut, rozdělený do čtyř period po 15 minutách, s jednominutovou přestávkou mezi první a druhou periodou (první poločas) a mezi třetí a čtvrtou periodou (druhý poločas) (Výjimka: jednominutovou pauzu je možno nastavit pro dobu rádiového a televizního vysílání).
 

 1. Žádná perioda by neměla skončit dříve než je míč padlý a rozhodčí určí konec periody.
   
 2. Přestávka mezi polovinami, která začíná, když se na poli nenachází hráči ani trenéři a měla by trvat 20 minut.
   
 3. 20ti minutová pauza mezi polovinami může začít okamžitě po závěru druhé periody, určená ujednáním, pokud oba týmy mají stejný postoj nebo úmluvou soutěžících týmů.
Úprava časomíry

ČLÁNEK 2. Před začátkem hry, je hrací čas a přestávka mezi poločasy rozhodčím zkrácena, je-li zastáncem názoru, že tma může ovlivňovat hru. Všechny čtyři čtvrtiny musí mít shodnou délku, pokud je hra zkrácená již na počátku hry.
 

 1. Kdykoliv během hry, může být hrací doba příslušné periody, period a přestávek mezi poločasy zkrácena ústní dohodou trenérů, protihráčů a rozhodčích.
   
 2. Chyby časomíry na hracích hodinách musí být opraveny pouze v periodě, ve které se objeví.
   
 3. Jestliže má rozhodčí veškeré informace o uběhlém čase, vynuluje a nastaví odpovídající čas na hodinách.
   
 4. Chyby časomíry na 25 sek hodinách mohou být opraveny rozhodčím. 25sek hodiny mohou být znovu spuštěny.
   
 5. Pokud je 25 sek odpočet přerušen okolnostmi za dohledu každého z týmu, 25 sek odpočet je znovu spuštěn a hrací hodiny se zapnou při snapu.
   
 6. 25 sek hodiny nejsou spuštěny, když hrací hodiny běží necelých 25 sekund periody.
   
 7. Hrací hodiny by neměly být zastaveny pokud 25sek hodiny jsou spuštěny v rozporu s Pravidlem 3-2-2-f.
Prodloužení Periody

ČLÁNEK 3. Perioda by měla být prodloužena do downu (jiného nežli je pokus), osvobození live-ball faulů od penalizací jako dead-ball faulů, je hraný pokud:
 

 1. Penalta je přijatelná pro live-ball fauly, které nejsou penalizovány jako dead-ball fauly, které se objeví během downu, při kterém vyprší čas. (Výjimka: pravidlo 10-2-2-g) (A.R.3-2-3-I-VIII).
   
 2. Offsetting fauly, které se objeví během downu, kdy čas vyprší.
   
 3. Neúmyslný hvizd nebo signály rozhodčího způsobí, že je míč označen za padlý, při downu, kdy vyprší čas.
Časovací zařízení

ČLÁNEK 4.

 1. hrací doba by měla být sloučena s hracími hodinami, které mohou jak stopkami čárového, postranního rozhodčího nebo rozhodčího nebo jsou hrací hodiny řízeny asistentem pod dohledem příslušného rozhodčího. Typ hracích hodin závisí na výběru managementu.
   
 2. 25 sekund mezi signálem ready-for-play a zahraním míčem, by mělo být sledováno hodinkami příslušného rozhodčího nebo asistentem, na každém konci oplocení, pod dohledem příslušného rozhodčího. Visuální 25sek hodiny jsou povinné. (Výjimka: Vizuální 25sekundové stopky nejsou povinné pro hry hrané na domácím poli NCAA Division III institutu).
   
 3. Pokud jsou 25sek stopky mimo provoz, oba trenéři týmů by měli být okamžitě poučeni rozhodčím a hodiny obou by měli být vypnuty.
Spuštění hodin

ČLÁNEK 5. Jakmile dojde k výkopu, jsou hodiny spuštěny a následně zastaveny, když je míč uznán padlým, dle pravidel. Po výkopu během posledních 2 minut každé poloviny, hodiny by měli být zapnuty, pokud se míče někdo dotkne, dle pravidel nebo překročí gólovou čáru, po dovoleném dotyku týmu B v jejich koncové zóně. Při scrimmage downu, by měly být hodiny spuštěny ve chvíli povoleného snapu nebo v předcházejícím signálu rozhodčího. Neměli by jít při pokusu, během prodloužení periody nebo extra periody. (A.R.3-2-5-I-IV).
 

 1. Jakmile jsou hodiny zastaveny prohlásí rozhodčí míč připravený pro hru (Pravidlo 11-2-1-c) a spustí se při snapu, až do doby, kdy nastane jedna z uvedených situací. (A.R.7-3-2-I a A.R.7-3-7-II):
   
  1. Pokud tým A získá první down (Výjimka:P legálním kopu).
    
  2. Z důvodu, kdy rozhodčí přeruší hru z důvodu poranění hráče či rozhodčího, nebo prodloužený čas pro rádio a televizi.
    
  3. Po uvážení rozhodčího (Pravidlo 3-2-2-c a 3-4-3)(A.R.3-3-2-II-IV).
    
  4. Dokončit penaltu(Výjimka: po zdržení faulem týmem při scrimmage výkopové formaci).
    
  5. Při neúmyslném hvizdu (Výjimka: Během povoleného výkopu).
    
  6. Při poradě hlavních trenérů.
    
  7. Pro výstrahu na bočních čarách.
    
  8. Při nedovolené přihrávce, ve snaze ušetřit čas. (A.R.7-3-2-II-VIII).
    
  9. Při měření.
    
  10. Při držení míče rozhodčím.
    
  11. Pro fumble mimo hranice hracího pole před místem fumblu (Výjimky: při povolených downech výkopu a pokud vyhraje první down).
 2. Pokud byly hodiny zastaveny z důvodu incidentu 1 až 11, měli by být zapnuty v okamžiku signálu pro hru.
   
 3. Pokud se objeví incident 1 až 11 v souvislosti nějakou další situací, zapnou se hodiny při snapu.
   
 4. Hodiny se zastaví na konci dovoleného výkopu a začnou při snapu. (Výjimka: Pokud další hra je volný kop nebo pokus).
   
 5. Pokud tým B vyhraje první down, hodiny se zastaví a zapnou se při snapu.
Zastavení Hodin

ČLÁNEK 6. Na každém konci periody. Rozhodčí signalizuje oddechový čas, pokud to pravidla stanovují nebo pokud je přiřazen týmu nebo rozhodčímu (Výjimka: Pravidlo 3-3-2-b). jiní rozhodčí by měli opakovat oddechový čas signály (A.R.3-2-6-I).

Část 3. Timeout

Jak připsat (How Charged)

ČLÁNEK 1.

 1. Rozhodčí by měl vyhlásit oddechový čas, jakmile zastaví z jakéhokoliv důvodu hru. Každý z oddechových časů by měl být přiřazen k nějakému týmu nebo označen jako oddechový čas rozhodčího.
 2. Jakmile jsou všechny oddechové časy týmu vyčerpány a ten to vyžaduje, neměl by rozhodčí takovou žádost uznat. (Výjimka: Během přestávky v poločase).
Timeout

ČLÁNEK 2.
 

 1. Rozhodčí by měl vyhlásit oddechový čas, pokud:
   
  1. Při touchdown, field goal, touchback nebo safety.
    
  2. Při zranění jednoho nebo více hráčů nebo rozhodčího (A.R.3-3-2-I a A.R.3-3-5-I-V).
    
  3. Při zastavení hodin u dokončení penalty.
    
  4. Pokud jde live-ball mimo hranice hracího pole nebo je za takový míč prohlášen.
    
  5. Pokud je přihrávka vpřed incomplete.
    
  6. Pokud tým A nebo B získá první down.
    
  7. Nechtěný hvizd.
    
  8. Možnost měření prvního downu.
    
  9. Zpožděním způsobený oběmi týmy. (A.R.3-3-2-II a IV).
    
  10. Při přiřazeném oddechovém čase. (A.R.3-3-4-I-IV).
    
  11. Výstraha na bočních čarách.
    
  12. Nedovolený míč.
    
  13. Míč ve vlastnictví rozhodčího.
    
  14. Při trestu za povinnou (Pravidlo 1-4-4) nebo nedovolenou výstroj (pravidlo 1-4-5).
    
  15. Po dokončení dovoleného kick down.
    
  16. Při zpětném kopu (return kick).
    
  17. Scrimmage výkop za neutrální zónou.
    
  18. Přerušení 25 sek odpočítávání nějakou okolností pod dohledem jednotlivých týmů.

  Rozhodčí přeruší hru v případě, kdy běžec ("runner") přijde o přilbu.
   

  • Platí pouze na hráče, který má míč v držení; neplatí na hráče, který toto držení předstírá.
    
  • Míč je okamžitě prohlášen za "mrtvý" a je zastaven čas.
    
   • Pokud došlo zároveň k "fumble" - zastavit čas, ze všeho nejdříve jde o zdraví hráče.
  • Poté co je míč opět připraven ke hře, spustit časomíru jak určuje pravidlo 3-2-5.
   (Např. Po prvním downu týmu A je časomíra spuštěna v okamžiku, kdy je míč připraven ke hře. Pokud se jedná o čtvrtý down a tým A nedosáhl lajny před tím než běžec ztratil helmu, je časomíra spuštěna rozehráním míče ("snap").
 2. Rozhodčí smí vyhlásit oddechový čas pouze:
   
  1. Pokud si to vyžádá hlavní trenér.
    
  2. Pokud si to vyžaduje nedovolený hluk
    
  3. Při rádiovém a televizním timeoutu
    
  4. Vyhlášení oddechového času po volném uvážení.
Volné uvážení oddechového času rozhodčím

ČLÁNEK 3.

 1. Rozhodčí by měl přerušit hru provizorně, když si to situace vyžádá. Rozhodčí smí vyhlásit pro sebe oddechový čas u každé nepředvídatelné události, nepodléhající pravidlům. (A.R.3-3-3-I a II).
   
 2. Pokud je akce zastavena, působením osob, na které se nevztahují pravidla a nesmí pokračovat, rozhodčí by měl:
  1. Přerušit hru a nasměrovat hráče do svých hracích polí.
  2. Předat problém k posouzení odpovídajícímu managementu hry.
  3. Pokračovat ve hře, po shledání podmínek vyhovujících.

   

 3. Pokud je hra přerušena dle pravidel 3-3-3-a a b po čtvrté periodě hry a nesmí se pokračovat, hra by měla být považována za remízu. Konečné skóre je skóre v poslední kompletní periodě. (Poznámka: Pokud musí být hráč určen při poradě play-off game, vedení by mělo rozhodnout kdy a kde bude hra pokračovat).
   
 4. Pokud je hra přerušena dle pravidel 3-3-3a ab před koncem čtvrté periody a nesmí pokračovat, vedení by po poradě mělo rozhodnout, zdali by měla hra pokračovat jindy nebo ukončit (a konečné skóre). Pokud není takový plán aplikovatelný na oba týmy, ředitel sportovních činností účastnické instituce nebo určí, po konzultacích s trenéry týmů, by měl rozhodnout, zda by měla být hra jindy nebo ukončena (a konečné skóre).
   
 5. Přerušení hry, jestliže pokračuje, začne ve stejnou dobu při shodných podmínek pro down, vzdálenosti a pozici v poli.
   
 6. Rozhodčí aplikuje libovolný oddechový čas na následné situace:
   
  1. Nepřiměřené zpoždění rozhodčích při uložení míče pro následný snap. (A.R.3-3-3-I).
    
  2. Při konzultaci s kapitány týmu.
    
  3. Pokud podmínky splňují přerušení
    
  4. Pokud útočící tým věří, že není možné komunikovat vlastními signály s hráči jinými nežli jsou ti na 7y od čárového rozhodčího středního pole útočné formace, z důvodu velkého hluku davu. Toto jsou administrativní procedury pro nepřiměřený hluk (Pravidlo 3-4-2-b-3):
    
   1. Pokud hlasatel signálů usoudí, že není možné komunikovat kvůli hluku, může zvednout ruku a sledovat rozhodčího, zda pozdrží hru.
     
   2. Rozhodčí může zamítnout ukázáním proti gólové čáře obranného týmu nebo může si přiřkne oddechový čas a útočný tým může shromáždit.
     
   3. Jakmile se útočný tým vrátí na scrimmage čáru, začnou hodiny odpočítávat při snapu. Rozhodčí určí míč hratelným písknutím na píšťalku, bez jakýchkoliv pohybů rukama. 25sek hodiny nepracují (Pravidlo 3-4-2-b-3).
     
   4. Hlasatel signálů by měl, později při hře, povolí druhé opoždění zvednutím rukou a pohledem k rozhodčímu, ten si opět přiřkne oddechový čas, pokud tak uváží, je nemožné slyšet signály útočného týmu.
     
   5. Rozhodčí požádá kapitána obranného týmu utišit dav. Tyto signály použije oznamovatel veřejně k vyžádání spolupráce a zdvořilostního jednání k útočnému týmu. Hlasatel oznámí, že obranný tým si účtuje oddechový čas nebo bude penalizován 5y, pokud jsou oddechové časy vyčerpány, při opětovném porušení.
     
   6. Útočný tým se vrátí na scrimmage, hodiny začnou při snapu. Rozhodčí vyhlásí hry schopný míč, odpísknutím, bez signálu rukama. 25sek hodiny nepracují.(Pravidlo 3-4-2-b-3).
     
   7. Oznamovatel signálů opět během hry zvedne ruce a sleduje rozhodčího, ten souhlasí. Oddechový čas je přiřknut obrannému týmu. Pokud obranný tým již nemá žádné oddechové časy, dostane 5y penaltu.
     
   8. Po této penaltě nebo oddechovém čase, bude obranný tým penalizován 5y pro každý neúspěšný pokus započít hru. HRUBOST - Pravidlo 3-3-6 a 3-4-2-b [S3 nebo S21]

   Zhodnocení postupů při hlučnosti davu:
   Krok 1. - Oddechový čas rozhodčího.
   Krok 2. - Oddechový čas rozhodčího plus kapitánovy poznámky a oznámení na adresu veřejnosti.
   Krok 3. - Oddechový čas nebo 5y penalta po vyčerpání oddechových časů.
   Krok 4. - 5y penalta při každém porušení hlasitosti.

Udělení týmového oddechového času

ČLÁNEK 4. Pokud nejsou oddechové časy vyčerpány, měl by rozhodčí povolit týmu, jemuž je oddechový čas přiřazen, tento oddechový čas využít, pokud si to nějaký hráč vyžádá, když je míč dead. (A.R.3-3-4-I a II).
 

 1. Každý tým je oprávněn mít přiřknuté 3 oddechové časy během každé poloviny.
   
 2. Před označením míče padlým a před snapem, povolené střídání vyžaduje timeout pokud se nachází mezi 9y značením. (A.R.3-3-4-III a IV).
   
 3. Hráč, který se podílí během předchozího downu může žádat oddechový čas mezi označením míče padlým a snapem, pokud se nenachází v 9y území. (A.R.3-3-4-I a II).
   
 4. Hráč nebo ten, který ho střídá, může požádat hlavního trenéra s rozhodčím, pokud coach věří, že byly nevhodně vynuceny pravidla. Pokud vynucení pravidel není změněno, trenérův tým dostane oddechový čas, nebo penaltu z prodlení, po vyčerpání všech oddechových časů.
   
  1. Pouze rozhodčí smí zastavit hodiny pro poradu rozhodčích.
    
  2. Vyžádání takové porady smí proběhnout pouze po snapu nebo volném kopu nastávající hry a před koncem druhé nebo čtvrté periody.
    
  3. Po takové poradě je přiřknut oddechový čas rozhodčí.
Oddechové časy při poranění

ČLÁNEK 5.
 

 1. Při poranění hráče (hráčů):
   
  1. Rozhodčí smí přiřadit oddechový čas, aby byl hráč přemístěn z pole a nehraje nejméně jeden down.
    
  2. Hráč(i) by měl zůstat ve hře, pokud je tomuto týmu přiřazen oddechový čas v době mezi downem nebo koncem periody.
    
  3. Pokud již tým vyčerpal svoje oddechové časy, musí hráč opustit hru na nejméně jeden down.
    
  4. Kdykoliv hráč trpí bolestmi při otevřeném zranění, které krvácí, tak by měl hráč nebo rozhodčí přijít do pole hráčů poskytnout příslušnou lékařskou pomoc. Hráč se nesmí vrátit do pole dokud to lékař nepovolí. (A.R.3-3-5-I-VII).
 2. Každý rozhodčí smí zastavit hodiny při zranění hráče.
   
 3. Snížit čas nabytý předstíraným zraněním, je pozornost věnována pevně danému ustanovení (Strana FR-11) ve fotbalových stanovách, kde lze najít různá předstíraná zranění.
   
 4. Oddechový čas při poranění je přiřazen týmu.
   
 5. Rozhodčí přiřkne oddechový čas sobě při poranění rozhodčího.
Oddechový čas při hrubosti

ČLÁNEK 6. Nedodržování pravidel 1-4-4, 1-4-5 nebo 9-2-2-d během down, a pravidel 1-4-5-r, 1-4-6-b, 3-3-3-f-4-(g) nebo 3-3-4-d jakmile je míč považován za padlý, je oddechový čas přiřknut týmu nadcházejícího spotu. (Pravidlo 3-4-2-b).

Délka oddechového času

ČLÁNEK 7.
 

 1. Každý týmový oddechový čas má délku 30 sekund počínaje potvrzeným vizuálním signálem hlavního trenéra týmu vyžadujícího tento oddechový čas. Takový signál musí být učiněn okamžitě po vyžádání oddechového času na hřišti.
   
  • Jakýkoliv nebo všechny týmové oddechové časy mohou mít délku 30 sekund
   (POZNÁMKA: 30 sekund pro strategii, plus 5 sekund varování a 25 sekund na odpočet / 60 sekund celkově vs. 60 + 5 + 25 = 90 na úplný oddechový čas.)
    
  • Hlavní trenér může oznámit pouze 30ti sekundový oddechový čas
    
   • Hlavní trenér pouze ukáže rozhodčím vizuální signál (S16/ konečky prstů na ramenou).
     
   • Rozhodčí signalizuje oddechový čas stejným vizuálním signálem.
     
   • Jakmile rozhodčí uzná oddechový čas, hlavní trenér již nemůže změnot jeho délku.
     
   • Pomezní rozhodčí musí sdělit trenérovi opačného týmu délku oddechového času.
     
   • Opačný tým nemá žádná práva, musí být připraven ke hře v závislosti na požadované délce oddechového času soupeřícího týmu.
     
   • Prodloužení oddechového času může provést kterýkoliv tým jedině vyžádáním dodatečného oddechového času.
 2. Pokud tým dostane 1 minutu nebo 30 sekundový oddechový čas si přejí pokračovat ve hře před vypršením 1 min limitu a protihráč je pohotový, rozhodčí určí hru hratelnou.
   
 3. Délka oddechového času závisí na okolnostech jednotlivých oddechových časů.
   
 4. Kapitán pole musí využít možnosti penalty, dříve než on nebo spoluhráč hovoří se koučem na bočních čarách během oddechového času.
   
 5. Přestávka po safety, try a úspěšném gólu ze hry by neměla být delší než jedna minuta. Muže být prodloužena z důvodu rozhlasu a TV.
Poznámka rozhodčího

ČLÁNEK 8. Rozhodčí ohlásí 30 sekund pro oba týmy 30 sekund před vypršením oddechového času a o pět sekund později určí míč pro hru.
 

 1. Jakmile se dosáhne 3 oddechových časů v každé polovině, by měl rozhodčí informovat kapitána pole a hlavního coach toho týmu.
   
 2. Pokud jsou visuální hrací hodiny hodinami rozhodčího, tak by měl informovat každého kapitána pole a hlavního trenéra, když přibližně 2 minuty hracího času zbývají v každé polovině. Za tímto účelem je v moci rozhodčího nařídit zastavit hodiny.
   
  1. 25 sekundový odpočet není přerušen.
    
  2. Hodiny začnou odpočítávat při snapu po 2 minutovém avízu.
 3. Pokud visuální hodiny nejsou hodinami rozhodčího, během dvou posledních minut každé poloviny, rozhodčí nebo jeho zástupce by měl informovat každého kapitána a hlavního trenéra ohledně času, který představuje dobu zastavení hodin podle pravidel. Zástupce by měl také donést podél omezujících čar informaci ohledně časomíry za těchto podmínek.

Část 4. Doba prodlení

Prodlení při začátku poločasu

ČLÁNEK 1.
 

 1. Každý tým by měl mít své hráče na hřišti při otevření hry dle hracího plánu započatého poločasu. Jestliže oba týmy odmítají vstoupit na hřiště jako první na začátku každého poločasu, musí první vstoupit domácí.
  PENALTA - 15y od nadcházejícího spotu.
   
 2. Management domácího týmu je zodpovědný za vyčištění hracího pole a koncových zón před každým poločasem tak, že hra může začít podle hracího plánu včas. Kapely, projevy, prezentace, návraty domu a podobné aktivity jsou v jurisdikci managementu domácích a je pevně daný začátkem každé periody.
  PENALTA - 10y od nadcházejícího spotu
  Výjimka: Rozhodčí může odmítnout penaltu, za různých okolností pod dohledem managementu domácího týmu.
Zakázaná prodlení

ČLÁNEK 2.

 1. Míč je připravený pro hru rozhodčím, když jsou ostatní rozhodčí taktéž v pozici. Pokud je čas 25 sekund delší nežli je míč hraný, je označováno jako zakázané prodlení.
   
 2. Zakázané prodlení také zahrnuje
   
  1. Nedovolené získání míče poté, co je padlý.
    
  2. Pokud tým vyčerpá 3 možnosti oddechových časů a poruší pravidlo 1-4-4-, 1-4-5, 1-4-6-b, 3-3-3-f-4-(g), 3-3-4-d nebo 9-2-2-d.
    
  3. Pokud ještě tým není schopen hrát po mezi periodové přestávce (jiné nežli je poločas), po skórování, po oddechovém čase radiovém, televizním, týmovém nebo po nějakou dobu, rozhodčí nařídí míč do hry. (A.R.3-4-2-I).
    
  4. Obranné mluvené taktiky, které ruší útočné signály. ( Pravidlo 7-1-4-a-3).
    
  5. Obranné akce určené proto, aby způsobily falešný start (Pravidlo 7-1-a-4).

  PENALTA - 5y od předchozího spotu.

Nefér game - clock taktiky

ČLÁNEK 3. Rozhodčí by měl nařídit zastavení nebo odpočítávání na hracích hodinách pokaždé, kdy jakýkoliv tým se snaží ušetřit nebo zkrátit hrací dobu taktikou, která je znatelně nefér. Což zahrnuje zapnutí hodin při snapu, kde je faul týmu, který je v bodovém ohodnocení napřed. Hodiny se zapnou na signálu připravenosti pro hru po nedovolené přihrávce vpřed nebo vzad, což může být považováno jako snaha ušetřit čas pro tým A (A.R.3-4-3-I-IV).

Část 5. Nahrazování

Postup nahrazování

ČLÁNEK 1. Ke každé legální substituci jednotlivých týmů smí dojít během period, po skórování nebo pokusu nebo během intervalu mezi downy, pouze z důvodu přesunu hráče (ů) nebo vyplnění volného místa hráčem.

Dovolené nahrazování

ČLÁNEK 2. Povolené nahrazování zajišťuje střídání nebo doplnění hráče takové, které neporušuje následná omezení:
 

 1. Žádná ze stávajících náhrad by neměla vstoupit do pole hry nebo koncové zóny, zatímco se stále hraje. (live-ball faul).
   
 2. Žádný hráč více než 11 by neměl opustit hrací pole nebo koncovou zónu, zatímco se pořád hraje. (A.R.3-5-2-I) (live - ball faul).
   
 3. Stávající náhrada musí vstoupit do hracího pole z oblasti svého týmu a náhradník, hráč nebo nahrazený hráč opouští místo podél bočních čar nejbližších ke jeho týmové oblasti a pokračuje směrem k ní. Nahrazený hráč musí okamžitě opustit hrací pole, což obsahuje i koncové zóny. Odcházející hráč, který opouští změť hráčů nebo svou pozici ve 3 sekundách, poté co přichází náhrada, musí neprodleně opustit pole. Tým A by neměl pokazit svou změť o 12 nebo více hráčích. (A:R.3-5-2-II-VIII, A.R. 9-1-4-VI-VIII a A:R.9-2-2-IV) (dead-ball faul).
   
 4. Náhradník, který se stane hráčem musí zůstat ve hře nejméně jednu celou hru a to platí i pro hráče, který byl nahrazen. Výjimka je v intervalech během period, po skórování nebo přiřazení oddechového času týmu nebo rozhodčímu mimo případu, kdy jde live-ball mimo hranice nebo se jedná o nedokončenou přihrávku vpřed. (A.R.3-5-2-VI) (live-ball faul).

PENALTA -Padlý míč. 5y od nadcházejícího spotu [ S7 a S22], jinak 5y od předešlého spotu [S22].
 

 • Během substituce nebo simulované substituce je týmu A zakázáno vpadnout na čáru scrimmage a snap míč, kde je viditelný pokus o znevýhodnění obrany. Poté bude následovat:
   

   PENALTA - Dead-ball faul. Rozhodčí okamžitě zapíská. 5y od nadcházejícího spotu [ S7 a S22].Rozhodčí upozorní, že podobná taktika v budoucnosti bude trestána penaltou za nesportovní chování.
   PENALTA - Dead-ball faul. Rozhodčí okamžitě zapíská. 15y od nadcházejícího spotu [ S7 a S27].

  MÍČ VE HŘE, DEAD - BALL, MIMO HRANICE

  Část 1. Hraný míč - Dead - Ball

  Dead - ball se stává hratelným

  ČLÁNEK 1. Poté, co byl míč znovu prohlášen hratelným, stává se live - ball a za předpokladu, že je snap a free kop zahrán zcela podle pravidel. Jakmile dojde ke snap nebo free - kick předtím, než je míč uznán hratelným, je míč dead. (A.R. 2-15-4-I, A.R.3-2-6-I, A.R.4-1-4-I a II, A.R.7-1-3-VI, A.R.7-1-4-I a II).

  Live ball se stává dead.

  ČLÁNEK 2.

  1. Toto tvrzení je uvedeno v pravidlech nebo pokud rozhodčí zapíská na píšťalku (ačkoliv nechtěně) nebo naopak signalizuje dead ball. (A.R.4-2-1-II a A.R4-2-4-I).
    
  2. Pokud rozhodčí zapíská na píšťalku (ačkoliv nechtěně) nebo naopak signalizuje dead ball během downu. (Pravidla 4-1-3-k a m):
    
   1. Jestliže je míč ve vlastnictví hráče, pak jeho tým si může zvolit rozehrávku, kde je míč označen dead nebo znovu zahrát down.
     
   2. Pokud je míč prohra při fumblu, přihrávky vpřed nebo nedovolené přihrávky, pak si může tento tým zvolit rozehrávku v místě, kde ztratili vlastnictví nebo znovu zahrání downu.
     
   3. Během povolené přehrávky vpřed nebo free scrimmage kopu, pak se míč vrací na předchozí spot a down se znovu opakuje.
     
   4. Poté, co tým B nabude vlastnictví při try, pak je try ukončen.
  3. Jestliže během zmíněných downů dojde k faulu, je poté penalta zapsána jako v každé jiné situaci, pokud ještě navíc nejsou v konfliktu s jinými pravidly. (A.R.4-1-2-I a II).
  Míč nazván DEAD

  ČLÁNEK 3. Live - ball se stane dead a rozhodčí by měl zapískat nebo ho označit za dead:
   

  1. Pokud jde mimo hrací pole, což znamená jiný než je výkop, při kterém se dosáhne gólu ze hry a poté, co se dotkne (brankové tyče) uprights nebo (příčné rozpěry) crossbars, když je běžec mimo hrací pole nebo tak moc držený protivníky, že nemůže postupovat dále. Míč je dead.(A.R.4-2-1-II).
    
  2. Pokud se jakákoliv část běžcova těla, vyjma jeho ruky nebo nohy, dotkne země nebo je zastaven nebo z jiného důvodu upadne a ztratí své vlastnictví míče v momentě, kdy dopadne na zem jakoukoliv částí těla, vyjma ruku, nohu. (Výjimka: Míč zůstává ve hře pokud útočící hráč předstírá výkop nebo je v pozici výkopu, která patří jinému hráči v pozici vykopávače. Je možné míč vykopnout, přihrát nebo zhodnotit podle pravidel). (A.R.4-1-3-I).
    
  3. Jakmile dojde k touchdown, touchback, safety, gól ze hry (field goal) nebo úspěšný try; tým A dokončí nedovolenou přihrávku vpřed v koncovém poli týmu B; tým A dokončí přihrávku vpřed přihráním nevhodnému hráči v koncovém poli týmu B; nebo když dojde k neúspěšnému gólu ze hry, nedotknutého týmem B za neutrální zónou a přistane v koncové zóně týmu B nebo mimo hranice. (A.R.6-3-9-I).
    
  4. Pokud jsou použity pravidla během try, dead ball.
    
  5. Pokud kterýkoliv z hráčů zachytí volný výkop nebo scrimmage výkop, který překročí neutrální zónu.(A.R.4-1-3-II).
    
  6. Pokud dojde k uložení volného kopu, scrimmage výkopu nebo jakéhokoliv jiného neúspěšného míče a žádný hráč se to nesnaží zabezpečit.
    
  7. Jesliže je volný výkop nebo scrimmage výkop (za neutrální zónou) zachycen některým z hráčů po platné, neplatné nebo nedovolené simulaci zachycení; nebo pokud dojde k nedovoleným signálů přihrávky, které jsou provedeny po zachycení týmem B.
    
  8. Pokud dojde k vrácení výkopu nebo scrimmage výkop za neutrální zónou.
    
  9. Pokud přihrávka vpřed narazí o zem.
    
  10. Pokud při čtvrtém downu ještě než dojde ke změně vlastnictví míče mezi týmy, je fumble týmu A zachycen hráčem tohoto týmu a tento hráč je jiným nežli je fumbler. (Pravidlo 7-2-2-a a b).
    
  11. Jestliže live - ball, který není vlastnictvím hráče se dotkne čehokoliv, co je odlišné od hráče uvnitř hracího pole, tzn. Vybavení hráče, rozhodčího a jeho vybavení nebo země (aplikují se opatření proti nechtěnému odpískání).
    
  12. Pokud se objeví simulované zachycení live ball.
    
  13. Pokud se míč stane nedovoleným během hry. (odpískání).
    
  14. Míč ve vlastnictví rozhodčího.
    
  15. Při simulaci běžce, že se jeho koleno dotklo země.
    
  16. Pokud přihrávka letící vzduchem je v držení a současně nesena, tak aby se předešlo dotknutí země. (A.R.7-3-6-IV).
    
  17. Pokud běžcovi spadne helma.V tomto místě míč náleží běžcovu týmu.
  Míč připravený pro hru

  ČLÁNEK 4. Žádný hráč nesmí rozehrát, dokud není tento míč uznán připravený pro hru. (A.R.4-1-4-I a II).
  PENALTA - Dead - ball faul. 5y od nadcházejícího spotu.

  25 sekundový odpočet

  ČLÁNEK 5. Míč by mě být rozehrán ve 25 sekundách, pokud méně, tak je hra ukončena. Dojde k novému odpočítávání 25 sekund. (Výjimka:unfair crowd noise situation ).
  PENALTA - Dead - ball faul. 5y od předcházejícího spotu.

  Část 2. Mimo hranice

  Hráč mimo hrací pole.

  ČLÁNEK 1.

  1. Je takový hráč jehož osoba se dotkne čehokoliv, jiného než je hráč nebo rozhodčí na nebo mimo hranice hracího pole.
    
  2. Je takový hráč, který se dotkne brány. A je hráčem mimo pole za gólovými čarami.
  Míč držený mimo pole

  ČLÁNEK 2. Je takový míč, který je ve vlastnictví hráče a nachází se mimo hrací pole a jakákoliv část těla hráče nebo míče se dotkne země nebo čehokoliv, co je na nebo mimo hraniční čáry, výjimkou je jiný hráč nebo rozhodčí.

  Míč mimo pole

  ČLÁNEK 3.

  1. Míč, který není vlastnictvím hráče a jedná se o jiný míč než, jaký je u výkopu, kdy dochází k field goal, se nazývá mimo hranice. Jedná se o takový míč, který se dotkne země, hráče, rozhodčího nebo něčeho jiného, co se nachází na nebo mimo hraničí čáry.
    
  2. Míč , který se dotkne pylonu je míčem mimo hranice, za gólovou čárou.
    
  3. Jestliže jde o míč, který není vlastnictvím hráče, a který překročí hraničí čáry, je ohlášen jako mimo hranice. Jedná se o míč mimo hranice v bodu protínání. (crossing point).
  Mimo hranice při přihrávce vpřed (forward pass)

  ČLÁNEK 4.

  1. Pokud je live ball deklarován mimo hranice a nepřekročí hraniční čáru, jedná se o míč mimo hranice v tom nejpřednějším bodě, ve kterém je prohlášen za dead. (A.R.4-2-4-I).
    
  2. Pokud je míč v hracím poli a prolomil rovinu gólové čáry před nebo souhlasně s běžcem, který vybíhá mimo hranice, pak je možné skórovat touchdown.
    
  3. Chytači, který se nachází v koncové zóně protihráče a dostane se do kontaktu se zemí, se připisuje možnost dokončení, pokud dosáhne bočních čar mezi koncovou čárou a zachytí přihrávku.
    
  4. Ten nejvíce vpřed položený bod míče, který je prohlášen mimo hranice mezi koncovými čarami, což je místo snahy dostat se vpřed. (A.R. 8-2-1-II a A.R.8-5-1-X).
    
  5. Pokud běžec skočí střemhlav dopředu k hraničním čarám a protne boční čáru ve vzduchu, je poté snaha dostat se vpřed určena pozicí míče při překročení bočních čar. (A.R.8-2-1-III).

  SÉRIE DOWNŮ, DOBYTÍ ČÁRY (Series of Downs, Line to Gain)

  Část 1. SÉRIE: Započaté, přerušené, obnovené

  Udělená série

  ČLÁNEK 1.

  1. Série čtyř nepřetržitých scrimmage down by měli být přisouzeny týmu, který je na řadě rozehrát míč snapem po free kick, touchback, fair catch nebo po změně vlastnictví míče v týmu.
    
  2. Nová série by měla být přisuzována týmu A, pokud se jedná o povolené vlastnictví míče na nebo za vlastní čárou, a jakmile je prohlášen za mrtvý.
    
  3. Nová série by měla být přiřknuta týmu B, jestliže ani po čtvrtém down, nedokáže tým A získat první down. (A.R.5-1-1-I a A.R.10-1-5-III).
    
  4. Nová série by měla být připsána týmu B pokud scrimmage kop jde mimo hranice hracího pole nebo uléhá (rest) a ani jeden z hráčů nemá snahu ho převzít. (Výjimka: Pravidlo 8-5-1-a) (A.R.8-5-1-II).
    
  5. Nová série by měla být přiřknuta týmu v pozici povoleného vlastnictví:
    
   1. Pokud se objeví možnost získání míče během downu.
     
   2. Jestliže se hráč týmu B dotkne scrimmage kopu, který protne neutrální zónu. (Výjimka: pokud je pro oba týmy přípustná penalta a down je opakován nebo dojde k vynucení offsetting faulů a pak je down opakován.)
     
   3. Jestliže uznaná penalta je udělený míč útočícímu týmu.
     
   4. Pokud oficiální penalta nařídí první down.
  6. Nová série by měla být přiřknuta týmu B, kdykoliv si tým B po scrimmage kopu vybere míč v spotu povoleného dotyku. (Výjimka: Pokud je přijatá penalta za faul u jakéhokoliv týmu a je znovu zahraný down nebo pokud dojde k vynucení offsetting faulů a je down znovu zahrán.)
  Dobytí čáry

  ČLÁNEK 2. Čára dobytí se při nové sérii stanovuje 10y kupředu od bodu nejvíce napřed od míče; pokud se ale jedná o protihráčovu koncovou zónu, je čárou dobytí gólová čára.

  Postup vpřed

  ČLÁNEK 3.

  1. Nejvíce vpřed postavený bod míče, který je prohlášen dead mezi koncovými čarami, by měl být určujícím bodem při měření získané nebo ztracené vzdálenosti během downu. Míč by měl být vždy postaven se svou osou délky rovnoběžně s bočními čarami, ještě než dojde k měření. (A.R.8-2-1-I-IV)(Výjimka:Jestliže ten, který zachytí přihrávku letící vzduchem a zhodnotí ji v hracím poli poté, co ho protihráč žene zpět a míč je dead ve spotu chycení. Postup vpřed je tam, kde hráč dostane míč.) (Pravidlo 4-1-3-p) (A.R.5-1-3-I a III a A.R.7-3-6-VI).
    
  2. Sporná vzdálenost prvního downu by měla být změřena na požádání. Je nepřípustné provádět zbytečná měření vzdálenosti prvního downu.
    
  3. Neprovádí se měření pokud je míč prohlášen připravený pro hru.
  Souvislost mezi přerušenými downy

  ČLÁNEK 4. K přerušení spojitosti mezi scrimmage downy dojde:
   

  1. Během downu dojde ke změně vlastnictví.
    
  2. Hráč týmu B se jako první dotkne scrimmage výkopu, který překročil neutrální zónu.
    
  3. Výkop jde mimo hrací pole.
    
  4. Výkop ulehá a žádný hráč nemá snahu ho převzít.
    
  5. Na konci downu dosáhne tým A prvního downu. (A.R.8-7-2-VIII a IX a A.R.10-1-6-II).
    
  6. Penalta nařídí první down.
    
  7. Dojde ke skórování.
    
  8. Je konec druhé periody.
    
  9. Touchback je uložen každému týmu.
    
  10. Končí čtvrtá perioda.

  Část 2. Down a vlastnictví po penaltě

  Faul během Free kick down

  ČLÁNEK 1. Pokud je scrimmage následován penaltou za faul, ke kterému došlo během free kick down, down a vzdálenosti stanovené penaltou, by měl být prvním down již s novou dobytou čárou.

  Penalta vyplývající v prvním downu

  ČLÁNEK 2. Jedná se o první down s novou dobytou čárou:
   

  1. Po penaltě, která přiřkne míč do vlastnictví týmu A za jejich dobytou čarou.
    
  2. Pokud penalta nařídí první down. (A.R.5-2-2-I).
  Faul před změnou vlastnictví týmu

  ČLÁNEK 3. Poté, co dojde k penaltě mezi gólovými čarami během scrimmge výkopu a před změnou vlastnictví míče během téhož downu, míč náleží týmu A a down by se měl opakovat, ledažeby penalta způsobila ztrátu downu, nařízení prvního down nebo ponechává míč na nebo za čárou zisku. (Výjimka: Pravidlo 10-2-2-e, Výjimka 4 a 10-2-2-g). Pokud penalta přivodí ztrátu downu, měl by down platit jako jeden ze čtyř v této sérii. (A.R. 5-2-3-I a II, A.R. 10-1-6-IV a A..10-2-2-IX).

  Faul po změně vlastnictví míče

  ČLÁNEK 4. Pokud je distance penalty je považován jako faul, ke kterému došlo během downu po změně vlastnictví, pak míč náleží týmu, který ho vlastnil, když došlo k faulu. Down a vzdálenost stanovená jakoukoliv distance penalty, která se objevila po změně vlastnictví během téhož down a měl by být prvním down s novou čárou. (Výjimka: Pravidlo 10-2-2-g-1)(A.R.5-2-4-I).

  Odmítnutá penalta

  ČLÁNEK 5. Pokud je penalta odmítnutá, měl by být počet následných downs jakýkoliv a mělo by se tak stát i pokud se tento faul neobjevil.

  Faul mezi downy

  ČLÁNEK 6. Potom, co se objevila penalta mezi downy. Měl by počet následných downů stejný jako bylo ustanoveno ještě dříve než se objevil faul, ledaže vynucení faulu týmu B zanechá míč na nebo za dobytou čárou nebo nařízení penalty u prvního down. (Pravidlo 9-1-1 a 9-1-2) (A.R.5-2-6-I a II a A.R.10-1-5-I-IV).

  Faul mezi sériemi

  ČLÁNEK 7. Penalta pro jakýkoliv dead - ball faul ( zahrnující live - ball fauly penalizovanými jako dead- ball fauly a fauly po free kick), ke kterému dojde po konci sérií a před následným signálem ready - for - play by měl být vynucen ještě než dojde k dobytí čáry. (A.R.5-2-7-I-IV).

  Fauly obou týmů

  ČLÁNEK 8. Pokud se objeví offsetting fauly během down měl by se opakovat.(Pravidlo 10-1-4 výjimky) (A.R.10-1-4-II-X).

  Fauly během ztráty míče (loose ball)

  ČLÁNEK 9. Live-ball fauly, které nejsou penalizovány jako dead-ball fauly, pokud dojde ke ztrátě míče, mělo by dojít k penalizaci od základního po předešlý spot. (Výjimka: Pravidlo 10-2-2-g-1) (Pravidlo 10-2-2-c, d, e a f) (A.R.10-2-2-IV-IX).

  Konečné určení pravidel (Rule decisions final)

  ČLÁNEK 10. Žádné z rozhodnutí o pravidlech nesmí být změněno jakmile dojde dle pravidel ke snap nebo free kick.

  Výkopy

  Část 1. Volné výkopy-free kicks

  Hraniční čáry

  ČLÁNEK 1. Při jakékoliv FREE KICK formaci je pro vykopávající tým RESTRAINING LINE yardová čára, procházející nejbližším bodem, odkud by měl být míč kopnut. RESTRAINING LINE u chytajícího týmu je čára ve vzdálenosti 10 yardů za tímto bodem. Pokud by došlo k přesunu díky penaltě mění se pozice RESTRAINING LINE pro vykopávající tým u KICK-OFF na jeho 35ti yardovou čáru a u FREE KICK po SAFETY na jeho 20ti yardovou čáru.

  Formace FREE KICK

  ČLÁNEK 2. Při FREE KICK formaci musí být míč kopnut dovoleným způsobem, a to z jakéhokoliv bodu RESTRAINING LINE týmu A a na, či mezi INBOUNDS LINES. Jestliže míč, který je prohlášen za připravený ke hře, z nějakého důvodu spadne z podstavce, tým A nesmí vykopávat a rozhodčí je povinen tuto situaci okamžitě odpískat.
  Pokud je míč kopnut:

  1. Všichni hráči obou týmů se musí nacházet uvnitř hracího pole [S18 nebo S19].
    
  2. Každý hráč týmu A, kromě pozic přidržovače (holder) a kopajícího (kicker), musí být v pozadí míče. Alespoň čtyři hráči týmu A musí být na každé straně kopajícího (kicker). Po SAFETY, jde-li o vykopnutí míče před dopadem na zem (punt) nebo o kop po dopadu (DROP KICK), je možné vykopnout míč zpoza RESTRAINING LINE kopajícího týmu. Jedná-li se o yardovou penaltu za faul u tzv. živého míče (live ball foul), rozehrává se (administration) z 20yardové čáry, pokud již RESTRAINING LINE kopajícího týmu nebyla přemístěna z důvodu předešlé penalty.[S19].
    
  3. Všichni hráči týmu B se musí nacházet za svou RESTRAINING LINE.[S18].
    
  4. Všichni hráči týmu A musí být po ohlášení hry mezi devíti yardovými značkami [S19].
    
  5. Hráč týmu A, který se dostane při volném kopu mimo meze, se nesmí během downu vrátit zpět do hracího pole. (Výjimka: Toto se nevztahuje na hráče týmu A, který je odblokován mimo meze hrací plochy a snaží se okamžitě dostat zpět do hry.) [S19].
    
  6. Žádný hráč týmu A nesmí blokovat protihráče dokud se není tým A schopen dotknout míče z volného kopu [S19].

  PENALTA: - Faul tzv. živého míče (live ball foul). Pět yardů od předešlého provedení (spot) [S18 nebo S19].

  Zalehnutí volného kopu (Free Kick Recovery)

  ČLÁNEK 3. Hráč týmu A se smí dotknout volně kopnutého míče:
   

  1. Pokud se míč dotkne hráče týmu B (Výjimka: Pravidla 6-1-2 a 6-1-4).
    
  2. Pokud míč překročí rovinu RESTRAINING LINE týmu B a zůstává za ní (Výjimka: Pravidlo 6-4-1) (A.R.2-11-2-I).
    
  3. Pokud se míč dotkne jakéhokoliv hráče, země nebo rozhodčího za RESTRAINING LINE týmu B.

  Poté se mohou všichni hráči týmu A dotknout, zalehnoout nebo zachytit výkop (Výjimka: Pravidlo 6-1-2-e). Zakázané dotknutí volného kopu je přestupek, který, v případě mrtvého míče, dává chytajícímu týmu výhodu získání míče z místa tohoto přestupku. Nicméně, pokud došlo ke kompenzačnímu faulu (offsetting faul) nebo pokud je uplatněná penalta na jakýkoliv tým přivozená ještě dříve než se stal míč mrtvým (dead ball), je toto výhoda zrušena (A.R. 6-1-2-I).

  Přehlížení nuceného dotyku

  ČLÁNEK 4.

  1. Hráč, který je blokován protihráčem do prostoru volného kopu není chápan, jako by se dotknul míče.
    
  2. Hráč v poli zasažený míčem odraženým od protihráče, se také neuvažuje, že se míče dotknul.
  Volný netknutý kop (free kick at rest)

  ČLÁNEK 5. Pokud je míč kopnut, dopadne do hracího pole a žádný z hráčů nemá zájem ho vzít do držení, míč je tzv. "netknutý", stává se mrtvým a náleží chytajícímu týmu na místě, kde byl prohlášen za mrtvý.

  Zachycení nebo zalehnutí volného kopu

  ČLÁNEK 6.

  1. Je-li volný kop zachycen či odejmut hráčem chytajícího týmu, hra pokračuje dál. (Výjimka: Pravidla 4-1-3-g, 6-1-7 a 6-5-1 a 2). Pokud je míč chycen nebo zalehnut hráčem kopajícího týmu stává se mrtvým (A.R,4-1-3-II a A.R. 6-1-6-I).
    
  2. Pokud se kutálejícího míče zmocní, nebo chytí míč z volného kopu oprávněně dva soupeřící hráči ve stejném okamžiku, je míč prohlášen za mrtvý a patří chytajícímu týmu.
  Dotknutí země na nebo za gólovou čárou

  ČLÁNEK 7. Pokud se nikdo z týmu B nedotkne volného kopu předtím než míč dopadne na gólovou čáru či za ní, stává se míč mrtvým a patří týmu, které tuto čáru brání.

  Část 2. Volný kop v autu

  Kopající tým

  ČLÁNEK 1. Volný kop jdoucí do autu v prostoru mezi gólovými čarami, aniž se ho hráč týmu B dotkl je přestupkem (foul) (A.R.6-2-1-I-IV).
  PENALTA - Faul Hraného Míče(Live ball Foul). Pět yardů od předešlé rozehrávky nebo může chytající tým dát míč do hry 30 yardů za RESTRAINING LINE týmu A v místě hracího pole.[S19].

  Chytající tým

  ČLÁNEK 2. Pokud se dostane volný kop do autu mezi gólovými čarami, míč náleží chytajícímu týmu v místě kde opustil hranice hracího pole. Pokud jde volný kop za gólovou čáru, náleží míč týmu bránící gólovou čáru. (A.R. 6-2-2-I-IV).

  Část 3. Výkopy scrimmage

  Před neutrální zónou

  ČLÁNEK 1.

  1. SCRIMMAGE KICK , který neprojde neutrální zónou zůstává i nadále ve hře. Všichni hráči mohou chytit nebo zalehnout míč před neutrální zónou a získat jej tak pro svůj tým (A.R.6-3-1-I-III).
    
  2. Protihráč kopajícího týmu, který zblokuje SCRIMMAGE KICK a nenachází se více než 3 yardy za neutrální zónou, se posuzuje jako jevící se v rozmezí nebo za touto zónou. (Pravidlo 2-10-5).
  Za Neutrální zónou

  ČLÁNEK 2.

  1. Žádný z hráčů kopajícího týmu nacházejících se mezi vnitřními čarami hracího pole (inbounds lines) se nesmí dotknout SCRIMMAGE KICK, který překročil neutrální zónu dříve než se ho dotkl protihráč. Takovýto nedovolený dotyk je posuzován jako přestupek, který, v případě mrtvého míče, dává chytajícímu týmu výhodu získání míče z místa tohoto přestupku (Výjimka: Pravidlo 6-3-4) (A.R.2-11-1-I).
    
  2. Je-li nařízena penalta proti kterémukoliv týmu dříve než je míč prohlášen za mrtvý nebo existují-li kompenzační fauly (offsetting fouls), tato výhoda se ruší (Výjimky: Pravidla 6-3-11 a 8-4-2-b) (A.R.6-3-2-I-V, A.R.6-3-11-I a A.R.10-1-4-VIII).
    
  3. Nedovolené dotýkání v end zóně týmu A je ignorováno.
  Uvolnění hry (Všichni se stávají způsobilými)

  ČLÁNEK 3. Pokud se SCRIMMAGE KICK, který překročil neutrální zónu, dotkne hráče chytajícího týmu jež se nachází mezi vnitřními čarami hracího pole (inbounds), pak kterýkoliv z hráčů může chytit nebo zalehnout míč. (Pravidlo 6-3-1-b) (Výjimka: Pravidla 6-3-4 a 6-3-12).

  Neúmyslný dotyk

  ČLÁNEK 4.
   

  • Hráč, který je blokován protihráčem do prostoru SCRIMMAGE KICK jež prošel neutrální zónou není v případě, že se nachází mezi vnitřními čarami hracího pole (inbounds) chápan, jako by se dotknul míče (A.R.6-3-4-I,II a IV).
    
  • Pokud hráče, který se nachází mezi vnitřními čarami hracího pole (inbounds) zasáhne míč odražený od protihráče nepovažuje tento hráč jako by se míče dotkl (A.R.6-3-4-III).
  Chycený nebo zalehnutý míč přijímajícím týmem

  ČLÁNEK 5. Je-li SCRIMMAGE KICK chycen či zalehnut hráčem přijímajícího týmu, pokračuje tento míč ve hře (Výjimka: Pravidla 4-1-3-g, 6-3-9,6-5-1 a 2) (A.R.8-4-2-IX).

  Chycený nebo zalehnutý míč kopajícím týmem

  ČLÁNEK 6.

  • Míč se stává mrtvým (dead ball) pokud hráč kopajícího týmu chytí nebo zalehne SCRIMMAGE KICK, který překročil neutrální zónu (A.R.6-3-1-V).
    
  • Pokud protihráči způsobilí dotknout se míče souběžně buď zalehnou rolující kop (rolling kick) nebo chytnou SCRIMMAGE KICK, stává se míč díky jeho současnému dobytí mrtvým (dead ball). Takový míč náleží chytajícímu týmu (Pravidla 2-2-8 a 4-1-3-1).
  Aut mezi gólovými čarami a míč "uléhající" uvnitř hracího pole - Out of bounds between goals lines or at rest inbounds

  ČLÁNEK 7. Pokud se SCRIMMAGE KICK dostává do autu mezi gólovými čarami nebo uléhá uvnitř hracího pole a žádný z hráčů se tento míč nesnaží získat, stává se mrtvým (dead ball) a náleží chytajícímu týmu v místě, kde je míč uznán jako mrtvý (Výjimka: Pravidlo 8-4-2-b).

  Aut za gólovou čarou

  ČLÁNEK 8. Jde-li SCRIMMAGE KICK (jiný než-li ten, který skóruje, Field Goal) do autu za gólovou čarou, míč se stává mrtvým (dead ball) a náleží týmu bránicímu gólovou čáru.(Pravidlo 8-4-2-b).

  Míč, který se dotkne země na nebo za gólovou čarou

  ČLÁNEK 9. Míč se stává mrtvým a náleží týmu bránícímu svou gólovou čáru, pokud se žádný s hráčů týmu B nedotkne SCRIMMAGE KICKu mimo neutrální zónu, dříve než se míč dotkne země na nebo za gólovou čarou týmu B (Pravidlo 8-4-2-b) (A.R6-3-9-I-III a 8-4-2-IV).

  Dovolené a nedovolené výkopy

  ČLÁNEK 10.

  1. Dovolený SCRIMMAGE KICK je míč kopnutý před dopadem (punt kick), upuštěný kop (drop kick) nebo umístěný kop (place kick) provedený dle pravidel.
    
  2. Vratný kop (return kick) je nedovolený kop a následný faul hraného míče (live - ball foul) způsobuje, že se míč stává mrtvým (dead ball).
   PENALTA: Pro vratný kop (return kick) (live - ball foul): pět yardů z pozice faulu. [S31].
  3. SCRIMMAGE KICK za neutrální zónu je faul hraného míče (live - ball foul), který způsobuje, že se míč stává mrtvým.
   PENALTA: Pro nedovolený výkop za neutrální zónu (live - ball foul): pět yardů od předešlého místa a ztráta DOWNu [S31 a S9].
    
  4. Každá pomůcka či materiál použitý k označení místa SCRIMMAGE KICKu nebo vyvýšení míče dělá tento kop nedovoleným.
   PENALTA: Pro nedovolený kop (live - ball foul): pět yardů od předešlého místa[S31].
  Ztráta míče za gólovou čarou

  ČLÁNEK 11. Pokud hráč týmu A vykopává SCRIMMAGE KICK v koncové zóně týmu B a nikdo z týmu B se ho za neutrální zónou nedotkne, jde o přestupek. Pokud je míč prohlášen za mrtvý, může si tým B zvolit touchback (A.R.6-3-11-I). PŘESTUPEK: - Touchback [S16 a S7] (Výjimka: Pravidlo 8-4-2-b) (A.R.2-11-1-I).

  Hráč v autu

  ČLÁNEK 12. Žádný hráč týmu A, který se během SCRIMMAGE KICKu dostane do autu se nesmí v průběhu téhož DOWNu do pole vrátit. (Výjimka: Toto se nevztahuje na hráče týmu A, který je odblokován do autu a okamžitě se snaží dostat zpět do hry).
  PENALTA - Live - ball foul. Pět yardů od předešlého místa [S19].

  Část 4. Možnost chycení výkopu

  Bránění příležitosti - Interference with Opportunity

  ČLÁNEK 1. Hráči přijímajícího týmu, který se snaží chytit výkop a nachází se uvnitř hraničních čar nebo tak, že je schopen chytit volný kop (free kick) nebo SCRIMMAGE KICK jdoucí za neutrální zónu, musí dána nerušená možnost chytit míč (A.R.6-3-1-III a A.R.6-4-1-V).

  1. Žádný hráč chytajícího týmu se nesmí přiblížit k hráči přijímajícího týmu, který se snaží chytit volný kop nebo SCRIMMAGE KICK na více jak 2 yardy. (A.R.6-4-1-I, III, VI a VII). Hráč, který toto 2yardové omezení poruší, se může běžce snažit obrat o míč, ale nesmí dojít ke kontaktu, který by mohl být posuzován jako osobní faul.
    
  2. Tato ochrana končí v okamžiku, kdy se míč dotkne země nebo hráče týmu B nacházejícího se mimo neutrální zónu. (A.R.6-4-1-IV).
    
  3. Pokud dojde ke kontaktu s potenciálním chytačem následkem blokování jiného hráče protihráčem, nejedná se o faul.
    
  4. Nejde o faul pokud člen kopajícího týmu je protihráčem zblokován blíže jak 2 yardy k chytajícímu hráči (receiver).
    
  5. Pokud se kopající tým dostane do kontaktu s potenciálním receiver dříve nebo současně s jeho prvním dotykem s míčem, jedná se o kontaktní faul (A.R.6-4-1-II, III a VII). V případě pochybností se jedná o kontaktní faul.

  PENALTA: - Pro faul mezi gólovými čarami: Míč pro chytající tým, první DOWN, 15 yardů od místa faulu v případě kontaktního faulu [S38 a S33] a 5 yardů v případě bezkontaktního faulu [S33]. Pro faul za gólovou čarou: Získání touchback a penalizace z následujícího místa. Útočníci, kteří takový faul udělají úmyslněbudou diskvalifikováni [S47].

  SECKCE 5. DOVOLENÉ CHYTNUTÍ MÍČE FAIR CATCH

  Mrtvý míč v místě chycení

  ČLÁNEK 1.
   

  1. Jestliže hráč týmu B chytne míč dovoleným způsobem (fair catch), stává se míč mrtvým v místě chycení a v tomto místě náleží týmu B (A.R. 6-5-1-I-III).
    
  2. Pravidla náležící dovolenému chytnutí míče (FAIR CATCH) se uplatňují pouze pokud SCRIMMAGE KICK projde přes neutrální zónu nebo během volných výkopů (free kick).
    
  3. Účelem Fair Catch je chránit receiver, který dáním signálu dává najevo, že ani on ani jeho spoluhráči nebudou po chycení míče pokračovat ve hře (A.R.6-5-5-III).
    
  4. V případě, že je míč chycen, měl by být přijímajícím týmem vnesen do hry Snap v místě chycení (Výjimka: Pravidlo 7-1-2).
  Zakázaný pohyb vpřed

  ČLÁNEK 2. Žádný hráč týmu B by neměl nést chycený nebo sebraný míč více než 2 kroky v každém směru ať už po platném, neplatné, nebo nelegálním fair catch signálu, provedeném kýmkoliv z týmu B. (A.R.6-5-2-I-IV a A.R.10-1-5-II).
  PENALTA: Dead Ball Foul. Pět yardů od následného spotu [S7 a S21].

  Zakázaná znamení

  ČLÁNEK 3.

  1. Během downu, ve kterém dojde k výkopu, nesmí žádný hráč týmu B zahlásit nedovolený fair catch signál pokud jde o free kick. Pokud jde o SCRIMMAGE KICK nesmí zahlásit nedovolený fair catch mimo neutrální zónou. Každý signál je nedovolený poté co je SCRIMMAGE KICK chycen mimo neutrální zónu, dopadne na zem nebo se dotkne nějakého hráče mimo neutrální zóny. Signál je nedovolený poté, co je free kick chycen, dopadne-li na zem nebo se dotkne jiného hráče (A.R.6-5-3-IV-VI).
    
  2. Chycení po nedovoleném signálu není fair catch a míč se stává v místě kde byl chycen mrtvým (dead ball). Jestliže signál následuje po chytnutí, míč se stává mrtvým v okamžiku takovéto první signalizace (A.R.6-5-1-II).
    
  3. Nedovolené signály mimo neutrální zónou se vztahují pouze na tým B (A.R.6-5-3-II).
    
  4. Nedovolený signál mimo neutrální zónu je možný pouze pokud míč překročil neutrální zónu (Pravidlo 2-15-7) (A.R.6-5-3-I).
  Zakázané blokování nebo kontakt

  ČLÁNEK 4. Hráč týmu B, který zahlásil platný, neplatný, nebo nelegální fair catch signál a nedotkne se míče, nesmí blokovat nebo faulovat protihráče během tohoto down. (A.R.6-5-4-I a II).
  PENALTA: Free kick: Míč přijímajícího týmu, 15 yardů od místa faulu (Pravidlo 10-2-2-e) [S40].
  SCRIMMAGE KICK: 15yardová penalta, postscrimmage kick enforcement or basic spot enforcement. - této části penalty nerozumím (Pravidlo10-2-2-e) [S40].

  Nedovolené napadání (NO TACKLING)

  ČLÁNEK 5.Žádný hráč z vykopávajícího týmu nesmí napadnout či blokovat protihráče, který dokončil fair catch. Takto chráněn je pouze hráč dávající fair catch signál (A.R.6-5-5-I a III).
  PENALTA: - Dead - ball foul. Míč přijímajícího týmu, 15 yardů od následného spotu. [S7 a S38].
   

  Chňapnutí (Snapping) a kolmé přihrávky míče

  Část 1. Scrimmage

  Začátek hry chňapnutím (Snap)

  ČLÁNEK 1: míč by měl být do hry vnesen dovoleným chňapnutím (Snap), pokud jsou pravidla určena pro dovolený volný kop (Free kick).
  PENALTA: - Dead-ball foul: 5yardů od následujícího místa [S7 a S19].

  Mimo postranní zónu

  ČLÁNEK 2: nemělo by dojít k chňapnutí míče v postranní zóně. Pokud je počátečný bod pro jakýkoliv Scrimmage DOWN uvnitř postranní zóny, by měl být okamžitě přesunut do míst domácího pole (Imbounds spot)

  Požadavky na obranný tým

  ČLÁNEK 3: požadavky na obranu jsou:
   

  1. potom co je míč připraven pro hru a dříve než je míč chňapnut (snap)
    
   1.  
    1. Snapper, poté co dosáhne výhodné pozice pro snap a dotek nebo simulovaný dotyk míče, se nesmí pohnout do jiné pozice.
      
    2. Snapper nesmí vyzvednout, přesunout za neutrální zónu nebo předstírat začátek hry.
      
    3. Snapper může své ruce (ruko) od míče vzdálit pokud nepředstírá začátek hry.
      
    4. Porušení (a), (b) a (c) mohou být potrestáno i pokud míč byl nebo nebyl snappován a tato penalta za ofsajd muže být protihráčům prominutá [S7 a S19] (A.R.7-1-3-V a VI.).
   2.  
    1. Každé střídaní týmu A by mělo být mezi 9yardovými značkami. Hráč týmu A, který se podílel na předchozím DOWNu, by se měl nacházet mezi 9yardovými značkami po předešlém DOWnu a před následným snapem (A.R-3-3-4-III a IV) [S19].
      
    2. Všichni hráči týmu A by se měli během oddechového času nacházet v 9yardovém značení, jde o oddechový čas z důvodu zranění, rozhlasem vyhlášený oddechový čas, televizní vyhlášení oddechového času nebo konec třetiny (period) [S19].
   3. Žádný hráč obranného týmu by se neměl nacházet ve nebo za neutrální zónou, poté co se snapper dotkne nebo předstírá dotyk míče [výjimky: (1) výměna a dosazení hráčů a (2) bránicí hráči ve formaci scrimmage výkopu, kteří označí protihráče a poruší neutrální zónu svýma rukama, poté co se snapper dotkne míče] [S7 a S19]
     
   4. Žádný obranář by se neměl dostat do kontaktu se protihráčem nebo působit falešný start (false start) (A.R.7-1-3-IV) [S7 a S19].
     
    1. Předstíraní útok
      
    2. Přesun nebo pohyb, který předstírá začátek hry. Toto zahrnuje snappera, který poté co se dostane do pozice výhodné pro snap, dotyk nebo předstíraný dotyk míče, se pohybuje na jinou pozice.
      
    3. Útočník nacházející se na konci čáry mezi snapperem a hráčem, po umístění rukou (ruky) na nebo v blízkosti země (pod koleny), pohybující svýma rukama nebo značící nějaký rychlý pohyb; nebo útočník jiný než snapper nesoucí číslo 50 přes 79, mající ruce na nebo v blízkosti země (pod koleny), pohybující svýma rukama (A.R.7-1-3-VII, VIII, X a XI.).
     Výjimka: nejedná se o falešný start pokud některý hráč na čáře scrimmage okamžitě reaguje ve chvíli, kde je zastrašován protihráčem týmu B v neutrální zóně [pravidlo 7-1-4-a-2] (A.R.7-1-3-VIII a IX.).

      

    4. Bránící hráč mezi snapprem a hráčem na koncové čáře není mu dovoleno zůstat v zadním poli ani na čáře scrimmage, mající ruce na nebo v blízkosti země (pod koleny), pohybující svýma rukama nebo označující nějaký rychlý pohyb.
   5. Rozhodčí by měl pískat pokud (A.R.4-1-4-I.):
     
    1. Jde o falešný start (A.R.3-2-6-I. a A.R.7-1-3-VII-IX).
      
    2. Bránící hráč se vychází za neutrální zónu poté, co se snapper dotkne nebo předstírá dotyk míče.

   Poznámka: porušení tohoto pravidla je možno pokutovat, pokud je nebo není chňapnut (snapped) a penalta z důvodu ofsajdu protihráči by měla být zrušena [S7 a S19].

  2. Po začátku snapu: bránící tým musí zachovávat formací, která se shoduje s těmito požadavky:
    
   1. Nejméně tři hráči na jejich scrimmage čáře, ne méně než pět, kteří by měli být označení 50 přes 79. Zbylí hráči musí být buď na jejich scrimmage čáře nebo za jejich čáře zadního pole (A.R.2-27-4-I.) [S19].
    Výjimky:
     
    1. Pravidlo 1-4-2-b (A.R.-1-4-2-I.).
      
    2. Jeden hráč si muže nacházet mezi svou čárou scrimmage a čárou zadního pole, jestliže jde o pozici snapu zachycení z ruky do ruky (hand-to-hand snap) z rozkročené pozice snappera. Pokud je v takové pozici, že hráč muže zachytit snap sám nebo muže jít přímo k nějakému hráči, který je v zadním poli legálně [S19].
   2. Hráči vpravo a vlevo bez prostředně vedle snappera mohou překřížit svoji bližší nohu s nohou snappera všichni ostatní čárový hráči musí mít obě nohy mimo vnější nohu hráče stojícího vedle v okamžiku chňapnutí míče [S19].
     
   3. Všichni hřáči musí být v hracím poli, pouze snapper muže vniknout do neutrální zóny ale nesmí vyčnívat žádnou části svého těla za tuto zónu a jeho nohy musí být pevně za míčem [S19].
     
   4. Pouze jeden hráč má povoleno se pohnout, ale ne směrem ke protihráčově gólové čáře. Útočník se během snapu nesmí pohnout. Ostatní hráči musí zůstat na svých pozicích bez jakéhokoliv pohybu nohou, těla, hlavy nebo rukou [S20] (A.R.7-1-3-I, III a XII-XIV.).

  Penalta-za fauly před snapem: 5yardů od následující místa, za fauly při snapu 5yardů od počátečního místa [S7, S19 nebo S20]

  Požadavky na útok:

  ČLÁNEK 4: požadavky na útok jsou následující:
   

  1. poté co je míč hratelný a před snapem:
    
   1. žádný hráč se nesmí dotknout míče výjimečně pokud se nedovoleně pohne. Jako v pravidle 7-1-3-a-1, a nesmí se ani dotknout protihráče anebo nějakým způsobem ho bránit. Rozhodčí by měl okamžitě pískat (A.R.7-1-4-I. a II.). [S7 a S18].
     
   2. Žádný hráč nesmí vstoupit do neutrální zóny, což nutí bránícího čárového hráče okamžitě reagovat. Rozhodčí by měl okamžitě pískat [pravidla 2-18-2 a 7-1-3-a-4-(c) výjimka] (A.R.7-1-3-VIII a IX.) [S7 a S18].
     
   3. Žádný hráč nesmí používat slova nebo signály, které by mohly vyvést protihráče ze koncentrace ve chvíli kdy se připravuje k vhození míče do hry. Žádný hráč nesmí zvolat útokové signály, které by mohly představovat zvuk nebo intonaci (nebo je jinak matoucí) bránící počátečných signálů rozhodčí by měl okamžitě pískat [S7 a S21].
    Penalta-za fauly před snapem: 5yardů od následující bodu [S7, S18 a S21].
  2. Začátek snapu
    
   1. Žádný hráč se nenalézá při snapu v nebo za neutrální zónou
     
   2. Všichni hráči musí být v hracím poli.
    PENALTA - za fauly při snapu: 5yardů od předchozího bodu [S18].
  Přesuny a falešné starty

  ČLÁNEK 5.

  1. jestliže je snap předcházen zmatkem nebo přesuny musí všichni hráči bránícího zůstat v absolutním klidu a zůstat ve svých pevných pozicích, bez jakékoliv pohyb nohou, těla, hlavy nebo rukou na nejméně jednu celou sekundu předtím, nežli dojde k snapu míče. (A.R.7-1-5-I.). [S20].
    
  2. pravidlem 7-1-5-a není myšleno to, že by mělo zakazovat klidné, hladké a rytmické pohyby, za předpokladu, že jsou přesně provedeny. Hladká intonace (kadence) v přechodu nebo neuspěchaným pohybem se nepokládá za porušení. Nicméně, jedná se o zodpovědnost obranáře, který se pohne dříve než dojde ke snapu tak, že jeho chování nepředstavuje simulaci začátku hry. Jakmile je míč připraven pro hru a všichni hráči se nacházejí v scrimmage formaci, žádný obranář by neměl udělat rychlý, trhaný pohyb, dříve než dojde ke snapu, jež zahrnuje, ale neomezuje (A.R.7-1-5-II-IV)
    
   1. Útočník pohybující nohami, rameny, tělem nebo hlavou při rychlém, trhavém pohybu v jakémkoliv směru.[S19]
     
   2. Snapper přesouvající nebo pohybující míčem nebo pohybující svým palcem nebo prsty, protahující lokty, trhající hlavou nebo prudké spouštění ramen právě v okamžiku před snapem.[S19]
     
   3. Zadák (rozehrávač) vyhazující ("chucking") rukama u snappera, protahující si lokty pod snapperem, trhající hlavou nebo prudce spouští ramena těsně před snapem.[S19]
     
   4. Dříve než dojde ke snapu předstírá hráč chycení míče vyhozením rukou k snapperovi nebo rozehrávači, a nebo rychlým pohybem předstírající začátek hry.[S19]
    PENALTA: - Fauly před snapem: 5yardů od následujícího bodu. Fauly za snapu: 5yardů od předešlého bodu.[S7, S19 nebo S20]
  Posun míče dopředu

  ČLÁNEK 6. Žádný hráč nesmí poslat míč dál vyjma chvíle během scrimmage DOWNu viz následující:
   

  1. Hráč týmu A, kteří jsou za svou scrimmage čárou, smí posunout míč dál k hráči zadního pole, který se v tutéž dobu také nachází v zadním poli.
    
  2. Hráč týmu A, kteří jsou za svou scrimmage čárou, smí posunout míč dál k hráči zadního pole, který se nacházel na své scrimmage čáře, když došlo ke snapu, což zajistí, že spoluhráč opustí svou pozici pohybem obou nohou, což ho otočí čelem k vlastní koncové čáře a byl v posledních 2yardech za svou scrimmage čárou v momentu zachycení míče. (A.R.7-1-6-I).
   PENALTA: - 5yardů od místa faulu;také ztráta DOWNu, jestliže se tým A dopustil ještě před výměnou držení mezi týmy, pak má dodatečnou ztrátu DOWNu. [S35 a S9].
  Plánovaná ztráta míče

  ČLÁNEK 7. Hráč týmu A nesmí zhodnotit plánovanou ztrátou míče v blízkosti snappera.
  PENALTA: - 5yardů od předchozího bodu a ztrátou DOWNu [S19 a S9]

  Část 2. Přihrávka vzad a zkažený míč (FUMBLE)

  Během hraného míče

  ČLÁNEK 1. Hráč, který nese míč jej může kdykoliv předat nebo hodit dozadu, pokud ovšem nehodí záměrně míč do autu, aby získal čas.
  PENALTA: - 5yardů od místa faulu, pokud se tohoto aulu dopustí tým A ještě před výměnou držení míče mezi týmy, pak se jedná o dodatečnou ztrátu DOWNu.(A.R.7-2-2-I a II) [S35 a S9]

  Chycení nebo sebrání

  ČLÁNEK 2. Přihrávka vzad nebo zkažený míč by měli být zachyceny nebo sebrány hráčem v hracím poli.
   

  1. Pokud je míč zachycen v letu, hra pokračuje dál (A.R.7-2-2-I a II).
    
   1. Pravidlo 8-3-2-d-5.
     
   2. Pokud tým A zkazí míč ve 4 DOWNu před výměnou držení míče mezi týmy a je zhodnocen hráčem týmu A jiný nežli ten, který zkazil míč (fumbler), míč se stává padlým a je vrácen do bodu, kde došlo ke zkažení míče. Pokud je míč zachycen mezi bodem zkaženého míče a hráčem týmu A, jiným než je ten co to zkazil a v tomto místě se míč stává padlým.
  2. Jestliže se jedná o sebraný míč kazícím (fumbling) nebo přihrávajícím týmem, míč je stále ve hře (A.R.2-23-1-I).
   Výjimky:
    
   1. Pravidlo 8-3-2-d-5.
     
   2. Pokud tým A zkazí míč ve 4 DOWNu před výměnou držení míče mezi týmy a je zhodnocen hráčem týmu A jiný nežli ten, který zkazil míč (fumbler), míč se stává padlým a je vrácen do bodu, kde došlo ke zkažení míče. Pokud je míč sebrán mezi bodem zkaženého míče a hráčem týmu A, jiným než je ten co to zkazil a v tomto místě se míč stává padlým.
  3. Pokud je sebrán protihráčem týmu, který udělal fumble, hra pokračuje.
    
  4. Pokud je sebrán protihráčem přihrávajícího týmu, hra pokračuje.
    
  5. Pokud je zpětná přihrávka nebo fumble současně zachycena nebo sebrána protihráčem, míč se stane padlým a náleží týmu posledního předání. (Výjimka: Pravidla 7-2-2-a výjimka 2, 7-2-2-b výjimka 2 a 8-3-2-d-5).
  Po snapu

  ČLÁNEK 3. Žádný z čárových hráčů nesmí chytit snap z ruky do ruky.
  PENALTA: - Live - ball faul. 5yardů od předchozího bodu.[S19]

   

  Mimo hranice

  ČLÁNEK 4.
   

  1. Pokud se jedná o přihrávku vzad, která prochází mimo hranice gólových čar, míč náleží přihrávajícímu týmu v místě mimo hranice. Jestliže je mimo hranice gólových čar jedná se o položení míče za brankovou čáru (touchback) nebo jistotu (safety).
    
  2. Pokud míč dojde do autu díky fumblu, náleží fumblujícímu týmu v tomto místě. Fumble mimo hranice za bodem fumblu náleží fumblujícímu týmu v místě mimo hranice. Jestliže se fumble nachází mimo hranice gólové čáry, jedná se o tochback nebo safety.(A.R.7-2-4-I, A.R.8-6-1-I a A.R.8-7-2-VIII-IX).
  Ulehnutí - At rest

  ČLÁNEK 5. Pokud přihrávka vzad nebo fumble uléhá, pak se míč stává padlým a patří týmu, který prováděl přihrávku nebo fumble v místě padnutí míče (dead ball spot).

  Část 3. Přihrávka vpřed

  Dovolená přihrávka vpřed

  ČLÁNEK 1.Tým A má právo při každém Scrimmage Down provést přihrávku vpřed pokud ještě nedošlo k výměně míče mezi týmy nebo bod z nějž došlo k přihrávce leží v nebo před neutrální zónou.

  Zakázaná přihrávka vpřed

  ČLÁNEK 2. Přihrávka vpřed je zakázaná pokud:
   

  1. Dojde - li k hodu týmem A, zatímco hráč, který provádí dlouhý kop směrem dopředu, stojí za neutrální zónou [S35 a S9].
    
  2. Pokud je vyhozena týmem B nebo pokud je hozena týmem A poté, co změnil pozici během Down. [S35]. dnes
    
  3. Pokud se jedná již o druhou přihrávku týmu A, při tom samém Down [S35 a S9].

    

  4. Pokud, za účelem zabránění ztráty yardového (yardage) nebo ušetřeného (conserve time) času, je přihrávka vpřed úmyslně hozena do místa, kde není žádný hráč týmu A oprávněn ji chytit. Můžeme si položit otázku, kdy má tým A možnost chytit přihrávku (A.R.7-3-2-I) [S36 a S9] (Výjimka: Nejedná se o faul v případě, pokud hráč, posouvající přihrávku vpřed, je 5yardů nebo více směrem k postranní čáře z pozice míče ve snapu, hodí míč tak, že dopadne za neutrální zónu, aby se tak předešlo ztráty yardage) (A.R.7-3-2-IX).
  5. Pokud, z důvodu prodloužení času, není přihrávka hozena okamžitě po první kontrole míče po snapu nebo je hozen poté, co se míč dotknul země. (A.R.7-3-2-II-VIII) [S35 a S9].dnes
    
  6. Pokud je hozena z nebo za neutrální zónu poté, co se běžec držící míč přesunul na pozici, za neutrální zónu.[S35 a S9].

  PENALTA: - 5yardů od místa faulu; Pokud se faulu dopustil tým A po změně vlastnictví míče během scrimmage down. Ztráta Downu v místě faul, pokud jde o zakázanou přihrávku hranou týmem A, za účelem zabránění ztrátě yardage. (A.R.3-4-3-IV) [S35 nebo S36 a S9].

  Způsobilost k dotyku povolené přihrávky

  ČLÁNEK 3. Pravidla způsobilosti se používají při Downu, jedná-li se o povolenou přihrávku vpřed. Všichni hráči týmu B jsou oprávněni se dotknout nebo zachytit přihrávku. Pokud je míč snapped, hráči týmu a jsou oprávněni:
   

  1. Každý hráč, který se nachází v koncové pozici na své scrimmage čáře a nesoucí číslo jiné než 50 až po 79 (A.R.7-3-3-I).
    
  2. Každý hráč, který se nachází oprávněně v zadním poli mající jiné číslo než 50-79.
    
  3. Hráč mající číslo jiné než 50-79 a je v pozici hand-to-hand zachycení snapu od rozkročeného snappera.
  Ztráta oprávnění za přechod mimo hrací pole

  ČLÁNEK 4.Neoprávněný protihráč, který se dostane mimo hrací pole během Downu,by se měl dotknout přihrávky dopředu v poli hraní nebo v koncovém poli nebo zatímco letí vzduchem dokud se ho nedotkne protihráč (A.R.7-3-4-I-III).
  Výjimka: Toto se nevztahuje na oprávněného útočníka, který se pokouší k návratu do hracího pole okamžitě po blokování mimo hrací pole protihráčem (A.R.7-3-4-IV).
  PENALTA: Ztráta Downu v počátečním bodě [S16 a S9].

   

  Získané oprávnění

  ČLÁNEK 5. Pokud se hráč týmu B nebo rozhodčí dotkne legální přihrávky vpřed, stávají se všichni hráči způsobilými (A.R. 7-3-5-1-I).

   

  Chycená/kompletní přihrávka

  ČLÁNEK 6.Každá přihrávka vpřed je kompletní, pokud je zachycena hráčem přihrávajícího týmu, který je v hracím poli a hra pokračuje, kromě situací, kdy je kompletní v soupeřově koncové zóně či je přihrávka současně zachycena protihráčem v hracím poli, míč se stává padlým a náleží přihrávajícímu týmu (A.R.2-2-7-III a A.R.7-3-6-I-IX).

  Neúplná přihrávka

  ČLÁNEK 7.:

  1. Přihrávka vpřed je prohlášena za neúplnou, pokud se míč dotkl země nebo šel do autu, rovněž v situaci, kdy hráč sice míč chytí, ale dopadne na nebo mimo hranicí čáry, pokud jeho postup byl tímto v poli hry ukončen. (Pravidlo 4-1-3-p) (A.R.2-2-7-III a A.R.7-3-7-I).
    
  2. Pokud je přihrávka vpřed neplatná, či neúplná, patří míč přihrávajícím v počátečním místě.
    
  3. Pokud je provedena neúplná zakázaná přihrávka vpřed, pak míč patří přihrávajícím a to na místě , odkud byla hozena. (Výjimka: Pokud jde o přihrávku v koncové zóně, má poškozený tým možnost přijmout SAFETY nebo odmítnout penaltu a akceptovat stav hry.) (A.R.7-3-7-II-IV).
  Zakázaný kontakt a interference přihrávky

  ČLÁNEK 8.

  1. Během downu, při kterém legální přihrávka vpřed překročí neutrální zónu je, v době od rozehrání míče až po dotknutí jakýmkoliv hráčem nebo rozhodčím, zakázán nedovolený kontakt mezi hráči týmu A a B (A.R. 7-3-8-II a III).
    
  2. Útočná interference přihrávky hráčem týmu A za neutrální zónou během povolené přihrávky vpřed, ve které tato přihrávka překročí neutrální zónu, dojde hráčem týmu A ke kontaktu s hráčem týmu B. Přitom se tomuto kontaktu mohl vyhnout. Je na odpovědnosti týmu A, aby se svému soupeři vyhnul. (A.R.7-3-8-VI, VII, XIII, XVIII a XIX):
    
   1. Pokud , po snapu, hráč týmu A zaviní kontakt, který začíná max. 1y za neutrální zónou a končí max. 3y za touto zónou.
     
   2. Pokud dojde ke kontaktu vlivem toho, že se dva soupeři snaží o chycení či odražení přihrávky současně. Oprávnění chytači, kteří jsou vzájemnými soupeři, mají rovnocenné právo na míč. (A.R.7-3-8-XII).
     
   3. Pokud přihrávka letí a dva nebo více hráčů se nachází v oblasti, kde mohou chytit nebo přijmout míč a útočník v této oblasti, brání protihráče a přihrávka je zachycení schopná.
  3. Obraná interference přihrávky. Jedná se o kontakt za neutrální zónou, který zaviní hráč týmu B při své snaze znemožnit hráči týmu A chycení přihrávky. Musí se ovšem jednat o situaci, kdy je chytači týmu A bráněno v chycení míče právě v okamžiku, kdy jej chytá nebo se jej právě chystá chytit. Kdy se jedná o chytatelnou povolenou přihrávku vpřed. Obranná interference přihrávky nastane pouze po povolené přihrávce vpřed. Nejedná se o to v tom případě pokud jde o tyto typy (A.R.7-3-8-I, IV, IX-XI, XIV a XV):
    
   1. Pokud ke kontaktu došlo nejdále 1y za neutrální zónou.
     
   2. Pokud dojde ke kontaktu vlivem toho, že se dva soupeři snaží o chycení či odražení přihrávky současně. Oprávnění chytači, kteří jsou vzájemnými soupeři, mají rovnocenné právo na míč. (A.R.7-3-8-XII).
     
   3. Pokud dojde ke kontaktu protihráče hráčem týmu B v momentě než je přihrávka hozena. (A.R.7-3-8-XIII).

   PENALTA - Interference přihrávky týmem A: 15y od předchozího spotu. [S33]. Interference přihrávky týmu B: Míč týmu A v místě faulu, u prvního downu, pokud dojde k faulu na méně než 15y za předešlém místě. Jestliže dojde k faulu na 15y nebo více yardech za předchozím místem, míč týmu A, u prvního down 15y od předchozího spotu.
   Jestliže dojde k snap mezi 17yardovou čárou a 2y čárou týmu B a místo faulu je za 2y čárou, penalta u předchozího spotu by měla umístit míč na 2y čáru, první down. (A.R.7-3-8-XVII). Žádná z vynucených penalt od 2y čáry může umístit míč uvnitř této 2y čáry. (Výjimka: Pravidlo 10-2-2-g-2). Pokud předchozí spot byl na nebo uvnitř 2y čáry, u prvního down v polovině mezi předchozím spotem a gólovou čárou. (Pravidlo 10-2-3 výjimka).

  Interference kontaktu

  ČLÁNEK 9.

  1. Každý tým A nebo B může legálně inteferovat protihráče za neutrální zónou.
    
  2. Hráči mohou interferovat jeden druhého za neutrální zónou pokud došlo k dotyku přihrávky. (A.R.7-3-9-II).
    
  3. Bránící hráči mohou dle pravidel být v kontaktu s protihráčem, který překročil neutrální zónu a pokud není tento hráč v pozici, aby míč zachytil.
    
   1. Tyto přestupky během down a přihrávky vpřed, která překročila neutrální zónu, jsou považovány za přestupky interference přihrávky, jen pokud hráč může tuto přihrávku vpřed zachytit.
     
   2. Tyto přestupky během down a přihrávky vpřed, nepřekročí neutrální zónu, jsou pravidlem 9-3-4 pro přestupky a jsou penalizovány vod předchozího spotu.
  4. Pravidla pro interferenci přihrávky se aplikují pouze během down, při kterém je legální přihrávka vpřed překročí neutrální zónu.(Pravidla 2-19-3 a 7-3-8-a a c) (A.R.10-2-2-XXXVII).
    
  5. Kontakt týmem B chytačem vyžadující osobní faul, který interferuje při přijetí míče, může být penalizován, jak jako interference přihrávky, tak i 15y osobní faul na předchozím spotem. Pravidlo 7-3-8 je přímo určené kontaktu během přihrávky. Jakkoliv, pokud interference vyplyne v akt, který by obvykle ústil v diskvalifikaci faulujícího hráče, který musí opustit hru.
    
  6. Fyzický kontakt vyžaduje ustanovení interference.
    
  7. Každý hráč má územní práva a vedlejší kontakt je stanoven pod " snaha dosažení ....přihrávky" v pravidlu 7-3-8. Pokud protihráči, kteří jsou za čárou, se střetnout během posunu směrem k přihrávce. Faul, jedním nebo oběmi hráči, se ukáže pouze pokud je bránění protihráče značně viditelné. Jedná se o interferenci přihrávky pouze pokud se jedná o zachytitelnou přihrávku vpřed. (A.R.7-3-9-I).
    
  8. Pravidla interference přihrávky nejsou aplikovatelné po přihrávce, u které došlo k dotyku kdekoliv mimo hranice hráčem uvnitř hracího pole nebo rozhodčím. Pokud je protihráč faulován a penalta patří faulu a ne interference přihrávky. (A.R.7-3-9-II).
    
  9. Poté, co došlo k dotyku přihrávky, může jakýkoliv hráč udělat legální blok během příslušného boje u přihrávky.
    
  10. Tackling nebo grasping chytače nebo nějakého jiného úmyslného kontaktu předtím, než se dotkne přihrávky, což je viditelné tak, že tackler se neohlíží na míč a proto je nedovolený.
    
  11. Tackling nebo vběhnutí na hráče, pokud je viditelně před nebo po vyhození je bez ohledu na míč a je nedovolené. Nejedná se o interferenci přihrávky, ale porušení pravidla 9-1-2-f a penalizována 15y od předchozího spotu plus první down.
  Nevhodná strana protihráče (Ineligibles Downfield)

  ČLÁNEK 10. Ne každý vyhovující hráč musí nebo musel být za neutrální zónou, zatímco došlo k přihrávce vpřed a ta překročila neutrální zónu. (A.R.7-3-10-I a II).
  Výjimky:

  1. Jakmile okamžitě po snapu dojde k zachycení nebo kontaktu s protihráčem ne dál než 1y za neutrální zónou a nepokračuje se v kontaktu dále než 3y za neutrální zónu.
    
  2. Pokud jde o kontakt, který vrhnul protihráče ne víc než 3 y od neutrální zóny. A musí zůstat v pevné pozici, dokud nedojde k pass.

  PENALTA - 5y od předchozího spotu [S37].

  Nepovolený dotyk

  ČLÁNEK 11. Žádný z původně nezpůsobilých hráčů uvnitř hracího pole se nesmí úmyslně dotknout legální přihrávky vpřed dokud se této nedotkne soupeř nebo rozhodčí. (A.R.5-2-3-I a A.R.7-3-11-I-III).

  PENALTA - 5y od předchozího spot [S16].

  Skórování

  Část 1. Systém skórování

  Skórování hry

  Článek 1. Bodové hodnocení hry:

   

  Touchdown
  6 bodů
  Field goal
  3 body
  Safety (body přiřknuty protihráči)
  2 body
  Úspěšný TRY - touchdown
  2 body

  - field goal nebo safety

  1 bod
  Propadlé hry

  Článek 2. Skóre propadlé hry by mělo být: Útočící tým - 1, Protihráč - 0. Jestliže je útočící tým ve předu, v době propadnutí, skóre zůstává.

   

  Část 2. Touchdown

  Jak skórovat

  Článek 1. Skórování touchdownem:

  1. Běžec postupující z hracího pole je oprávněně v pozici vlastnící míč live - ball, když pronikne do oponentovy gólové oblasti. (Výjimka: Pravidlo4-2-4-e) (A.R.2-23-1-I a A.R.8-2-1-I-IV).
    
  2. Chytač zachytí přihrávku vpřed v protihráčově koncové zóně. (A.R.5-1-3-I a II).
    
  3. Fumble nebo zpětná přihrávka je zachycena, zastavena nebo přiřknuta v protihráčově koncové zóně. (Výjimka: pravidlo 7-2-2-a výjimka 2, 7-2-2-b výjimka 2 a 8-3-2-d-5) (A.R.7-2-4-I).
    
  4. Free kick je oprávněně zachycen v protihráčově koncové zóně.
    
  5. Scrimmage kick je oprávněně zachycen v protihráčově koncové zóně. (A.R.6-3-9-VI).
    
  6. Hodnocení touchdownu rozhodčím podle předpisů pravidla 9-1-4. Penalta nebo pravidlo 9-2-3.

  Část 3. Try Down

  Jak skórovat

  Článek 1. Bod nebo body by měly být přiřazovány dle pravidla 8-1-1, pokud try vyplývá v to, co by byl touchdown, safety. (Výjimka: Pravidlo:8-3-4-a) nebo pravidla pro field goal stanoveny pro hru. (A.R.8-3-1-I-III, 8-3-2-I-III, V a VIII a A.R. 10-1-7-XII-XXI).

  Možnost skórovat

  Článek 2. Try je možnost každého týmu skórovat jeden nebo dva body, pokud se zastaví hodiny a jedná se o časový interval pouze za účelem penalty, platí, jak pro down, tak i pro ready periodu.
   

  1. Míč je rozehraný týmem, který skóroval 6 bodový touchdown. Pokud k tomuto dojde během downu, u kterého vyprší čas u čtvrté periody, try je povinný, ledaže by tým, během skórování opustil hrací pole.
    
  2. Scrimmage down Try začíná jakmile je ready for play.
    
  3. Snap bude v polovině mezi čarami hracího pole ne protihráčově 3y čáře nebo od jakéhokoliv bodu na nebo mezi hranicích hracího pole, na nebo za protihráčovou 3y čárou, jestliže pozice míče je vybrána týmem, který je určen k rozehrávce, ještě předtím, než dojde k signálu ready - for - play. Míč může být přemístěn, jakmile dovrší timeout jakéhokoliv týmu, ledažeby by mu předcházel faul nebo offsetting penalta týmu A. (Pravidla 8-3-3-a a 8-3-3-c-1).
    
  4. TRY končí pokud:
    
   1. Jeden z týmů skóruje
     
   2. Dead ball (A.R.8-3-2-IV a VI).
     
   3. Penalta ústí ve skórování.
     
   4. Tým A má penaltu za ztrátu míče (Pravidlo 8-3-3-c-2)
     
   5. Ještě než dojde ke změně vlastnictví míče, hráč týmu A fumbles a míč je zachycen, jakýmkoliv hráčem týmu A jiného nežli je fumbler. Nedojde ke skórování týmu A. (A.R.8-3-2-IX-XI).
  Fauly během TRY před změnou vlastnictví týmu B

  Článek 3.

  1. Offensive faouls: Při offseting fouls by měl být down znovu zahrán a musí k ní dojít na předchozím spotu. (A.R.8-3-3-II a A.R.10-1-7-XVI).
    
  2. Fauly týmu B na Try:
    
   1. Pokud dojde k osobnímu faulu na házejícího hráče ("Passer") během úspěšného dvoubodového "conversion", bude následná penalizace za faul odměřena od místa následujícího výkopu ("kickoff") nebo z místa následné rozehrávky v případě, že se jedná o nastavení hrací doby.
     
    • Následně je rozšířena ochrana také na rozehrávače ("Snapper"), hráče na lajně předávajícího při rozehrávce míč rozehrávači ("Holder") a na vykopávajícího hráče ("Kicker").
      
    • Používá se v případě osobních faulů na házejícího hráče ("Passer").
      
     • Házejícím hráčem ("Passer") se stává hráč v okamžiku vhodu platné přihrávky vpřed, a zůstává jím do dby než je přihrávka:
       
      • Dokončena ("Complete");
        
      • Nedokončena ("Incomplete");
        
      • Přerušena ("Intercepted") nebo
        
      • Házející hráč ("Passer") se přemístí tak, aby se účastnil hry.
   2. Po penaltě proti týmu B dojde k opakování z jakéhokoliv místa na nebo mezi hraničními čarami u yardových čar, kde kvůli penaltě zůstal míč.
  3. Fauly týmu A při TRY:
    
   1. 1. V místě, kde zůstal míč kvůli penaltě, by měl být míč opět rozehrán. T.j. také místo, kde se tým A dopustil faulu u úspěšného try. (A.R:8-3-3-I-III).
     
   2. Penalty vedené proti týmu A při try, což zahrnuje pouze ztrátu downu nebo ztrátu downu a yardage, způsobí anulování skóre a žádná z yardage není penalizována na nadcházejícím kickoff nebo od nadcházejícího spotu v prodloužení.
     
   3. Pokud hráč týmu A fauluje ještě dříve nežli dojde ve změně držení a neexistuje tu žádná další možnost změny držení za tohoto down, je penalta odmítnuta nebo přejde na offsetting faul.
  4. Vynucení dead - ball:
    
   1. Fauly, které se objeví ještě před ready for play signálem a před snapem, jsou penalizovány před dalším snapem.
     
   2. Live-ball fauly pokutovány jako dead-ball fauly, které se objeví při TRY DOWN, jsou pokutovány na nadcházejícím kickoff nebo od nadcházejícího spotu v prodloužení. (A.R.3-2-3-VIII).
  5. Roughing nebo vběhnutí do hráče nebo chytače: se klasifikuje jako live-ball faul.
    
  6. Kick-catch interference (rušení výkopu a chytu): Penalta se tohoto případu vyruší nebo se stane offsetting faulem. (skóre rýmu A je zrušeno).
  Fauly během try, po ovládání území týmem B

  Článek 4.
   

  1. Vzdálenostní penalty (distance penalty) proti jednotlivým týmům jsou odmítnuty dle pravidla (Výjimka: Pravidlo 8-3-3-d-2) (A.R.8-3-4-I a II).
    
  2. Skóry faulováním týmu jsou zrušeny. (A.R.8-3-2-VII).
    
  3. Pokud se objeví offsetting fauly, ať jeden nebo dva při změně držení týmu B, down se již neopakuje.
  Fauly po try

  Článek 5. Fauly po try se uplatňují na nadcházejícím kickoff nebo od nadcházejícího spotu v prodloužení. (A.R.10-1-7-XIX a XX).

  Další hra

  Článek 6. Po TRY míč rozehrává kickoff. Kapitán týmu, proti kterému došlo ke skórování u 6 bodového touchdown by měl určit, který tým by měl kickoff nebo uplatnit pravidla pro prodloužení.

  Část 4. Gól ze hry (Field Goal)

  Jak skórovat

  Článek 1.
   

  1. Field goal by měl být připsán kopajícím, jestliže upustí kop nebo place kick projde crossbar mezi uprights u gólu chytajících ještě předtím, nežli dojde ke kontaktu s hráčem kopajícího týmu nebo se zemí. Může se jednat o výkop scrimmage, ale ne o free kick.
    
  2. Jestliže povolený field goal mine srossbar mezi uprights a je dead za koncovou čarou nebo je zde snaha dostat ho zpět, ale nevrátí se zpět přes crossbar, tak dead kdekoliv, mělo by se skórovat ve fiell goal. Crossbar a uprights jsou brány jako čáry ne jako rovina a to během určování dostat míč vpřed.
  Další hra

  Článek 2.
   

  1. Poté co dojde k field goal, tak by měl být míč rozehrán kickoff nebo na nadcházejícím spotu prodloužení. Kapitán týmu, proti kterému se skórovalo by měl určit, kde dojde k výkopu nebo použije pravidle pro prodloužení.
    
  2. Po neúspěšném pokusu o field goal, který překročí neutrální zónu, je míč nedotčený týmem B za neutrální zónou a současně prohlášen ze dead za touto zónou, bude následné rozehrání v předchozím spotu nebo se uplatní pravidla prodloužení. Jestliže se předchozí spot nacházel mezi 20y a gólovou čárou týmu B, tak by měl být míč rozehrán z 20y čáry týmu B nebo mezi hraničními čarami u snap nebo se opět uplatňují pravidla pro prodloužení. Ke snap by mělo dojít od poloviny mezi hraničními čarami na 20y, jen pokud by nedošlo k výběru jiné pozice na nebo mezi hraničními čarami týmem B a to před signálem ready-for-play. Po tomto signálu a po vypršení timeoutu, smí být míč přemístěn, jen pokud by mu nepředcházel faul nebo offsetting penalta týmu A. Naopak jsou uplatňována veškerá pravidla pro scrimmage. (A.R.6-3-4-II, A.R. 8-4-2-I-X a A.R.10-2-2-XXXV).

  Část 5. Safety

  Jak skórovat

  Článek 1. Jedná se o SAFETY pokud:
   

  1. Míč je prohlášen za dead za gólovou čarou (výjimkou je nedokončená přihrávka vpřed) nebo stává daed ve vlastvictví hráče ne, nad nebo za jeho gólovou čarou a obranný tým zodpovídá za to, že tam ten míč bude. (A.R.6-3-1-IV a V, A:R:7-2-4-I, A.R.8-5-1-I-III, VIII a XI, A.R.8-7-2-V a A.R.9-4-1-IX). Pokud jde o touchback nejedná se o safety.
    
  2. Jde o penaltu za nechání míče na nebo za útočících gólovou čárou.(Výjimka:Pravidlo 8-3-4)(A.R.8-5-1-IV a 10-2-2-XIII a XIV).
  Výjimky:
  1. Pokud hráč týmu B zachytí přihrávku vpřed, fumble, zpětnou přihrávku, scrimmage kop nebo free kick mezi svou 5y čárou a gólovou čárou a hybnost tohoto hráče způsobí, že se dostane do koncové zóny, kde je míč prohlášen dead v jeho držení, pak tento míč náleží týmu B v místě, kde došlo k chycení fumble, zpětné přihrávky nebo kopu. (A.R.8-5-1-V-VII).
    
  2. Pokud hráč týmu B zachytí přihrávku vpřed, fumble, zpětnou přihrávku, scrimmage kop nebo free kick protihráče mezi jeho 5y čárou a gólovou čárou a hybnost tohoto hráče způsobí, že se dostane do koncové zóny, kde je míč prohlášen dead v jeho držení, pak tento míč náleží týmu B v místě, kde došlo k chycení fumble, zpětné přihrávky nebo kopu. (A.R.8-5-1-V).
  Kop po Safety

  Článek 2. Poté, co dojde ke skórování u safety, tak míč náleží bránícím na jejich 20y čáře a tento tým by měl rozehrávat na nebo mezi hraničícími čarami free kick, který může být punt, drop kick nebo place kick. (Výjimka: Pravidla pro prodloužení).

  Část 6. Touchback

  Touchback

  Článek 1.
   

  1. Míč je prohlášen za dead za gólovou čarou (výjimkou je nedokončená přihrávka vpřed) nebo stává daed ve vlastnictví hráče ne, nad nebo za jeho gólovou čarou a útočící tým zodpovídá za to, že tam ten míč bude. (A.R.6-3-1-IV a V, A:R:7-2-4-I, A.R.8-6-1-I-II, A.R.10-2-2-XXXIX) (Pravidla 7-2-4-a a b).
    
  2. Kop se stává dead dle pravidel za gólovou čárou bránícího týmu a útočící tým zodpovídá za to, že tam ten míč bude. (Výjimka: Pravidlo 8-4-2-b) (A.R.6-3-4-IV).
  Snap po Touchback

  Článek 2. Jakmile je určen touchback, tak míč náleží bránícím na jejich 20y čáře a tým rozehrává na nebo mezi hraničními čarami snap. (Výjimka: Pravidla prodloužení). Snap by měl být proveden od poloviny mezi hraničními čarami na 20y čáře, pokud by ještě nebyla vybrána pozice na nebo mezi hraničními čarami týmem, který rozehrává, ještě než zazní signál ready-for-play. Po tomto signálu se míč stěhuje, jakmile vyprší timeout, ledažeby by tomuto předcházel faul nebo offsetting penalta týmu A.

  Část 7. Zodpovědnost a hnací síla

  Zodpovědnost

  Článek 1. Tým je zodpovědný za to, že míč bude mimo hrací pole za gólovou čarou nebo se stane dead v držení hráče na, nad nebo za gólovou čarou, je tým jehož hráč drží míč nebo mu dodává hnací sílu na, nad nebo přes gólovou čáru, anebo je zodpovědný za ztrátu míče na, nad nebo za gólovou čárou. (A.R.6-3-4-I).

  Počáteční hnací síla.

  Článek 2.
   

  1. Hnací síla dodaná hráčem, který kope, přihrává, spaps nebo fumles míč, je brán jako zodpovědný za snahu dostat míč jakýmkoliv směrem vpřed, ačkoliv je jeho pokus přerušen odražením od země nebo dotekem hráče jakéhokoliv týmu. (A:R6-3-4-IV, A.R.8-5-1-II, III, VIII, IX a XI, A.R.8-7-2-I-IX).
    
  2. Počáteční hnací síla se ztrácí a zodpovědnost padá na hráče:
    
   1. Pokud vykopne míč, který není v jeho držení nebo odpálí ztracený míč po odražení míč od země (Výjimka: Skutečná hnací síla se nemění pokud je ztracený míč odpálen nebo kopnut v koncové zóně)(A.R.8-7-2-V).
     
   2. Míč ulehá a on mu dodává novou hnací sílu tím, že se ho dotkne.
    Výjimky:
     
    1. Pravidla 6-1-4a a6-3-4-a (A:R:6-3-4-I-IV)
      
    2. Skutečná hnací síla se nemění jestliže míč ulehá v koncové zóně a je přiveden do pohybu dotykem hráče.
  3. Ztracený míč si drží svou původní pozici až do doby, kdy dostane nový impuls.


   

  Postup hráčů a jiné subjekty podléhající pravidlům

  Část 1. Kontaktní a Interferenční fauly

  Flagrant fauly.

  Článek 1.
  Před hrou, během hry a mezi periodami, všechny flagrant fauly vyžadují diskvalifikaci. Diskvalifikační osobní fauly týmu B vyžadují první down, jestliže je to v souladu s jinými pravidly.

  Osoby podléhající pravidlům omezení

  Článek 2.
  Žádná osoba na níž se vztahují pravidla by neměla spáchat osobní faul před hrou, během hry nebo mezi periodami, jakýkoliv akt zbytečné hrubosti, který je zakázán je uveden zde a je považován za osobní faul.
   

  1. Taková osoba by neměla uhodit protihráče míčem, protihráčovu helmu (zahrnuje to i obličejovou masku), krk, obličej nebo jinou část těla s rukou, loktem, pasem, first nebo three, zadní nebo boční části otevřenou rukou, nebo gauge protihráče. (A.R. a-1-2-I a II.).
    
  2. Taková osoba by neměla uhodit protihráče nohou nebo jakoukoliv částí nohy, pod kolenem.
    
  3. Nemělo by dojít k Tripping (Výjimka: proti běžci)
    
  4. Nemělo by dojít k Clipping (A.R. 9-1-2-III)

   Výjimka:

   1. Pokud jsou útočící hráči na čáře Scrimmage při snapu v obdélníkové oblasti soustředěné u středního lineman útočné formace a prodlouží ji 5y příčně a 3y podélně v každém směru, a smějí legálně clip tuto obdélníkovou oblast.
     
    1. Hráč na čáře Scrimmage v legální clipping zóně, nesmí opustit zónu a vrátit se a legálně clips.
      
    2. Legální clipping zóna existuje, dokud se míče někdo nedotkne mimo legální clipping zónu a po té, co fumble nebo muff z vnitřní části clipping zóny.
   2. Když se hráč otočí svými hráči k potencionálnímu blocker, který se toho dopustil záměrně ve směru nebo v pohybu.
     
    1. Když se hráč snaží dostat k běžci nebo se legálně snaží zachytit fumble, muff, backward pass, kick nebo dotknout forward pass, může odstrčit protihráče v nebo pod pasem. (A.R. 6-3-1-III)
      
    2. Když hráč za neutrální zónou strčí protihráče v nebo pod pasem, ve snaze dostat se k přihrávce vpřed.
  5. Blokování pod pasem je zakázáno z dále uvedených výjimek (A.R. 9-1-2-IV-IX):
    
   1. Útočícím hráčům umístěným při snapu více než 7y v každém směru od středového lineman útočné formace nebo při pohybu ve snapu, je zakázáno blokovat pod úrovní pasu ku počáteční pozici míče v neb za neutrální zónou a 10y za neutrální zónou. Následující skupiny formací, které nejsou zahrnuty v pravidlech omezení 9-1-2-c.Při bloku směrem k míči.
     
    1. Konec útoku je umístěn méně než 2y od legální clipping zóny
      
    2. Zadní křídlo umístěno 1y ven z konce, které je roztaženo nevíce než 1y od legální clip zóny.
      
    3. Slot back umístěný ne více než 1y mimo legální clipp zóny a uvnitř konce, který je 1y mimo slot back
   2. Během Scrimmage downu, obraní hráči mají zakázáno blokovat chytače týmu A pod pasem , za neutrální zónou, dokud se nesnaží dosáhnou míče nebo hráče. Chytač týmu a zůstává dokud není přihrávka vpřed delší než je možné dle pravidel.
     
   3. Během down, ve kterém existuje free kick nebo Scrimmage kick se Scrimmage kick formace pod pas, vyjma proti běžcům.
     
   4. Po každé šanci týmového vlastnictví, všem hráčům je zakázáno blokovat pod pas, vyjma proti běžcům.
     
   5. Hráč týmu A za neutrální zónou a v pozici, aby zachytil zpětnou přihrávku, by neměl být blokován pod pasem nebo došlo ke kontaktu ve smyslu osobního faulu ( A.R. 9-1-2-XXV)
  6. Žádný hráč by neměl tackle nebo oběhnout do chytače, když přihrávka vpřed je viditelně nezachytitelná. Poté se jedná o osobní faul a ne interferenční přihrávku.
    
  7. Nemělo by se jednat o "pilling on", falling on nebo hození těla na protihráče, když je míč dead. (A.R.9-1-2-XII)
    
  8. Žádný hráč by neměl tackle nebo blokovat hráče, když je viditelně mimo (out-of bounds) nebo hodit ho na zem, když je míč už dead (A.R. 9-1-2-XIII).

    

  9. Běžec ("Runner") je zproštěn od pravidla zakazujícího přeskakování hráčů.
   Platí pouze pro hráče majícího aktuálně míč v držení.

    

  10. Žádný hráč by neměl vběhnout do hráče nebo sám sebe vrhnou na protihráče očividně mimo hru jak předtím nebo poté, co je míč prohlášen do dead. (A.R. a-1-2-XIX a XX).
    
  11. Žádný hráč by neměl pokračovat v napadání protihráčovu helmu (i obličejovou masku) rukama nebo dlaněmi. (Výjimka: běžec proti běžcovi).
    
  12. Žádný hráč by neměl úmyslně použít svou helmu (nebo obličejovou masku), aby srazil nebo narazil schválně do protihráče.(A.R. 9-1-2-XVI).
    
  13. Žádné narážení hlavou. (A.R.9-1-2-XVII).
    
  14. Žádný hráč by neměl svou hlavou nebo špičkou helmy narážet do protihráče (běžce).
    
  15. Žádný útočník by neměl energicky vyrážet přihrávku nebo ho hodit na zem, když je vidět, že tu byla snaha míč vyhodit. Toto roughing protihráče a penalta se automaticky přiřazuje na konec posledního běhu, jeli jeho konec za neutrální zónou a neexistuje již možnost změny držení během down. (A.R. 2-30-4-I a II, A.R. 9-1-2-XIV a A.R. 10-2-2-XXXIII, XXXV a XXXVI).
    
  16. Uzemnění blokem.
    
  17. Žádný obranář ve snaze se zvýhodnit, nesmí udělat krok, vskočit nebo stoupnout na protihráče.
    
  18. Pokud se tým nachází ve Scrimmage formaci, nesmí bránící hráč začít kontaktovat snapper, dokud neuběhla 1 sekunda po snap.(A.R.9-1-2-XXII-XXIV)
   PENALTA: - 15y od basic spotu nebo succeeding spot za dead ball fauly a první down za faul týmu B, jestliže se tento down není v rozporu s jinými pravidly. [S7, S24, S34, S38, S39, S40, S41 nebo S46] Flagrant útočníci by měli být diskvalifikování.[S47].
    
  19. Žádný hráč by neměl držet obličejovou masku nebo jakýkoliv otvor na helmě protihráče. Takto položená dlaň může být v souladu s pravidly na masce. (A.R. 9-1-2-XV).
    

    PENALTA Live ball faul, Basic spot. Obranný tým : 5y od nastalého držení masky (Nejedná se automaticky o první down.)[S45] , 15y za twisting, turning nebo pulling, první down za faul týmu B u předpokladu, že není tento down v rozporu s jinými pravidly.
    Útočníci: 15y od succeeding spotu a první down (v souladu s jinými pravidly). [S7, S38 a S45]. Útočníci by měli být diskvalifikováni. [S47]Otázkou je, kdy se jedná o twisting pulling nebo turning.

  Roughing nebo running do kicker nebo holder

  Článek 3.
   

  1. Jakmile je zřejmé, kdy dojde ke Scrimmage kopu, nesmí žádný protihráč vběhnout nebo rough kicker nebo holder v místě kopu. (A.R. 5-2-2-I a A.R.9-1-3-I, III a VI).
    
   1. Roughing je osobní faul, který ohrožuje kicker a holder.
     
   2. Vběhnutí do kicker nebo holder je faulem, ke kterému dojde při změně pozice kicker nebo holder, ale není roughed. (A.R.9-1-3-II).
     
   3. Náhodný kontakt s kicker a holder není faul.
     
   4. Kicker a holder by měli být chráněni před zraněními, ale kontakt ke kterému dojde během nebo po Scrimmage kick není ani roughing ani vběhnutí do něj.
     
   5. Kicker po Scrimmage kick ztrácí svou ochranu stejně jako kicker a má dostatečný čas získat zpět svou pozici. (A.R. 9-1-3-IV).
     
   6. Obranný hráč je legálně blokován kicker nebo holder členem kopajícího týmu není zproštěn od faulů za vběhnutí nebo roughing kicker nebo holder.Obranář je legálně blokován do kicker nebo holder členem kopajícího týmu. Obranář je zproštěn od faulů za vběhnutí nebo roughing kicker nebo holder.
     
   7. Pokud hráč jiný nežli ten, který blokoval Scrimmage kop vběhne nebo roughs kicker nebo holder, pak se jedná o faul.
     
   8. Rozhodujeme-li zda se jedná o vběhnutí do nebo roughing, faulem je roughing.

    PENALTA: 5y od předchozího spot za vběhnutí [S30]. 15y od předchozího spotu a první down za roughing, pokud není první down v rozporu s pravidly[S38 a S30]. Flagrant útočníci by měli být diskvalifikováni.[S47]

  2. Kicker nebo holder tím, že předstírá roughing nebo vběhnutí obranářem, se dopustí nesportovního chování. (A.R.9-1-3-V).
   PENALTA: 15y od předchozího spotu. [S27].
    
  3. Kicker free kick nesmí být blokován dokud ještě nedonesl míč za 5y restraining line nebo kick se dotknul hráče, rozhodčího nebo země.
   PENALTA: 15y od předchozího spotu. [S40].
  Ilegální interference

  Článek 4.

  1. Substituce, coach, oprávněný účastník nebo jiná osoba, nežli je hráč nebo rozhodčí nesmí interferovat míč nebo hráč, zatímco se hraje.
   PENALTA - 15y od basic spotu. Rozhodčí si vynutí penaltu, kterou sledoval equitable, zahraných skóre. (S27)
    
  2. Participace 12 nebo více hráčů je ilegální participace ( A.R. 9-1-4-I-VIII)
   PENALTA - 15y od předchozího spotu (S28)
    
  3. Žádná z nepovolaných osob nesmí interferovat zatímco je míč ve hře.
    
  4. Pokud něco jiného nežli spadá pod pravidla, interferuje hráče nebo míč ze hry. Nelegální interference.
   PENALTA - Rozhodčí opakuje down nebo si vybere akci kterou pokládá za equitable, zahrnujíc získané skóre.(S27)
  Game administration interference

  Článek 5
   

  1. Zatímco je míč ve hře nesmí se koncové, substituce a oprávnění účastníci být mezi postraními čarami a konečnou čarou.
    
  2. Procedura enfercement Pravidlo 9-1-5 je pak:
    
   1. Jakýkoliv rozhodčí smí zastavit hodiny aby dal výstrahu postraním.
     
   2. Hlavní rozhodčí je informován herními rozhodčími, že jde o 1. nebo 2.varování neboť oblast mezi postraními čarami a coaching čárou bylo ohroženo coachem hráči nebo osob určených v oblasti týmu.
     
   3. Každý rozhodčí zaznamenává čas a periodu upozornění.
     
   4. Po 2. upozornění, oznamují hlavnímu rozhodčímu, že se již jedná o 2.upozornění, to vyplyne v 5y penaltu.

   PENALTA - Dead-ball faul 5y od succeeding spot po 2 varováních a 15y od succeeding spot za každý další faul. ( S7 a S29 )

  Část 2 - Nekontaktní fauly.

  Nesportovní chování

  Článek 1
  Nemělo by dojít k nesportovnímu chování v souladu s (orderly) game administration na část hráčů, substitucí, coachů, účastníku nebo jiné osoby vzhledem k pravidlům, během hry nebo mezi periodami.
   

  1. Speciálně nedovolené chování a prostup zahrnuje:
    
   1. Žádný hráč nesmí vulgárně argumentovat což může rozčílit protihráče, rozhodčího nebo image hry. To zahrnuje:
     

     ukazování prstu, ruky nebo míče na protihráče
      

    1. urážení slovy
      
    2. ..................
      
    3. zdržovací akty, které upoutávají pozornost na hráče
      
    4. sundání helmy hráče ještě nežli je v týmové oblasti. Výjimka:
   2. Během bodování nebo další hry, hráč který má míč okamžitě dává míč rozhodčímu nebo jej zanechá poblíž dead-ball spot.
    Je zakázáno:
    1. výkopy, hody nebo nesení (zahrnuje i mimo hřiště) míče do vzdálenosti, která vyžaduje rozhodčího k retrieve it.
      
    2. Spiking míč do země Výjimka: Přihrávkou vpřed získat čas. (PRAVIDLO 7-3-2-c)
      
    3. Vyhození míče vysoko do vzduchu
      
    4. Zdržovací taktiky

    PENALTA: Dead-ball faul 15y od succeeding spot. Flagrant útočníci by měli být diskvalifikování (S47). Pokud hráč nebo člen v uniformě nesportovně fauluje v též hře, měl by být diskvalifikován.

  2. Jiné zakázané akty:
    
   1. Během hry coaches,substituce a autorizovaní účastníci v týmové oblasti by neměli vstupovat do pole hry nebo mimo 25y čáry bez povolení rozhodčího. (Výjimka: PRAVIDLO 1-2-4-g a 3-3-8-c)
     
   2. Žádná diskvalifikovaná osoba nesmí vstoupit do hry.
     
   3. Ani maskot nesmí vstoupit do pole nebo koncové zóny během kterékoliv periodě bez povolení rozhodčího. Jestliže je hráč zraněn, účastník smí vstoupit inbounds, aby se k němu připojil, ale musí dostat pokyn od rozhodčího.
     
   4. Ani substituce nesmí vstoupit do hry nebo koncové zóny za účelem přesunutí hráče nebo zaplnit volná místa. To zahrnuje demonstraci po každé hře. (A.R.9-2-1-I)
     
   5. Osoby na něž se vztahují pravidla, což zahrnuje i skupinu, nesmí být hlasití.

   PENALTA: Dead-ball-faul 15y (S7,S27) od succeeding spot. Flagrant útočníci by měli být diskvalifikování (S47)

  Nefér taktiky

  Článek 2

   

  1. Žádný hráč by neměl skrývat míč pod své oblečení nebo vybavení, a nebo nahrazovat něco jiného a míč
    
  2. Nesmí být použity pro matení substituce a přesuny. Žádné taktiky substituce se také nepoužívají. (Výjimka: PRAVIDLO 3-5-2-a) (A.R.-9-2-2-I-VII)
    
  3. Ani vybavení nesmí být použito k matení.
   PENALTA: Live ball faul. 15y od předcházejícího spotu (S27). Flagrant útočníci jsou diskvalifikováni.
    
  4. Žádný hráč si nesmí hrát s cleats více než 1/2 inch v délce. (PRAVIDLO: 1-4-5-c a f)
   PENALTA: Diskvalifikace na zbytek hry a hry týmu [S27, S47]. Penalizace dead ball faulu v succeeding spotu, tým B není oprávněn k 1. Down. Timeout týmu. Přestupek: Pravidlo 3-3-6 a 3-4-2-b [S23, S3 nebo S21]. Dojde-li k diskvalifikaci během poslední hry sezóny, hráči, kteří zůstávají mohou být diskvalifikováni v první hře sezóny.
    
  5. Rozhodčí zaznamená (zapíše) všechny diskvalifikace za ilegální cleats Zaznamenávací služba se stává zodpovědnou za uskutečnění penalty.
  Nefér jednání

  Článek 4. Napadení rozhodčího během hry je faulem.
  PENALTA: Dead ball faul, 15y od succeeding spotu a diskvalifikace. [S7, S27 a S47]

  Část 3. Blokování, užití rukou

  Kdo smí blokovat

  Článek 1. Hráči smí blokovat protihráče za předpokladu že se nesnaží přerušit přihrávku vpřed. Taková interference zachycení kopu je osobní faul. (Výjimka: Pravidlo 6-1-2-f).

  Zasahování nebo pomáhání runner nebo passer

  Článek 2.
   

  1. Runner nebo passer smí použít ruce k odražení protihráče.
    
  2. Runner by neměl držet spoluhráče a žádný z hráčů jeho týmu by také neměl držet , tlačit vyzvednout nebo dosáhnout, při pomáhání postoupit vpřed.
    
  3. Spoluhráči runner nebo passer smí interferovat blokováním, ale neměl by použít interlocked interference držení, když dojde ke kontaktu s protihráčem.
   PENALTA - 5y od basic spotu.[S44]
  Použití rukou útočníka

  Článek 3.
   

  1. Spoluhráč runner nebo passer smí legálně blokovat svými rameny, rukama, vnějším povrchem ruky nebo jinou částí svého těla jako následné opatření.
    
   1. Ruce by měli být :
     
    1. Vyšší částí lokte.
      
    2. Uvnitř rámce protihráčově těla (Výjimka: Když se protihráč otočí svými zády zpět k bloku) (A.R. 9-3-3-VI a VII).
      
    3. V oblasti nebo pod úrovní ramen dojde k bloku protihráče. (Výjimka Když si protihráč dřepne, uhne nebo sehne).
      
    4. Dál od sebe a nikdy semknuty.
   2. Ruce budou natočeny dlaněmi směrem k protihráči nebo sepnuty nebo mající ruce ve tvaru kalíšku směrem k protihráči. (A.R. 9-3-3-I-IV a IV - VIII).
    PENALTA: 10y od basic spotu [S42]
  2. Holding nebo ilegální bránění runner nebo passer. Aplikuje se pravidlo 9-3-3-a.:
    
   1. Ruce by neměly být k držení, táhnutí nebo obklíčení tak, že omezuje nebo brání spoluhráči v pochodu.
     
   2. Ruce by neměli být použity k hákování, stahování nebo jinému bránění protihráče.(A.R.9-3-3-I).
    PENALTA: 10y od basic spotu, 10y od previous spotu za holding za neutrální zónou, když končí za neutrální zónou nebo legální přihrávku vpřed, která je vyhozena. Safety, pokud dojde k holding za gólovou čárou týmu A. [S42]
  3. Blok zad je nelegální (A.R. 9-1-2-XXI, A.R.9-3-3-VII, A.R. 9-3-4-III a A.R. 10-2-2-XXXIV).
   Výjimka:
    
   1. Jestliže jsou hráči (útok) při snapu na čáře Scrimmage , zatímco obdélníková oblast je umístěna u středových čar útočné formace a je prodloužena 5y příčně a 3y podélně v každém směru, tak tito hráči smí blokovat v zadní části obdélníkové oblasti:
     
    1. Hráč na Scrimmage čáře v bloku, smí tento postoj opustit, vrátit se a legálně blokovat v zádech.
      
    2. Zóna bloku existuje do doby, kdy se míče někdo dotkne mimo ní nebo je míč imo po fumble nebo muff ven z vnitřní zóny.
   2. Když se zády otočí k bloku, který ho sám přinutil ke změně směru nebo pohybu.
     
   3. Když sse hráč snaží dosáhnout runner nebo zachytit míč, fumble, muff nebo zpětnou přihrávku, kick nebo se dotkne přihrávky vpřed, tak tento hráč smí odstrčit protihráče v zádech nad pasem. (A.R.6-3-1-III).
     
   4. Když se hráč otočí k bloku. (Pravidlo 9-3-3-a-1-(b)).
     
   5. Blok v zádech nad pasem ve snaze získat přihrávku vpřed.
    PENALTA: 10y od basic spotu. [S43]
  4. Nedovolené aktivity spoluhráče runner a passer
    
   1. Nesmí používat pěsti nebo rozhazovat rukama. (A.R. 9-3-3-a-1-(b))
     
   2. Nepřetržité kontakty rukama s protihráčovou helmou (i obličejová maska).(Pravidlo 9-1-2-k).
    PENALTA: 15y od basic spotu [S38]. Diskvalifikace u flagrant.
  5. Hráč kopajícího týmu smí:
    
   1. Během Scrimmage kick hry použít ruce, ve snaze zabránit protihráčově bloku, když je za neutrální zónou.
     
   2. Během free kick hry použít ruce zabránit protihráčově bloku.
     
   3. Během Scrimmage kick hry nebo free kick hry, když je oprávněn k dotyku míče rukama, aby odstrčil, který se snaží o loose ball.
  6. Způsobilí hráč přihrávajícího týmu smí použít ruce, resp. paže ve snaze odstrčit protihráče za účelem získání volného míče poté, co se legální přihrávky vpřed již dotkl jiný hráč nebo rozhodčí. (Pravidla 7-3-5, 7-3-9, 7-3-8 a 7-3-11).
  Použití rukou obrany

  Článek 4.
   

  1. Obranář smí použít ruce ve snaze odstrčit , odtáhnout nebo vyzvednout útočníka a ve snaze dosáhnout běžce (runner).
    
  2. Obranář nesmí použít ruce ve snaze složit, držet nebo jinak bránit protivníka jiného nežli je běžce (runner).
   PENALTA: 10y od basic spotu.[S42]
    
  3. Obranář smí použít ruce ve snaze odstrčit , odtáhnout nebo vyzvednout útočníka, který se ho viditelně snaží blokovat. Obranáři smí bránit nebo blokovat chytače dokud je hráč okupován na též yardové čáře, jako obranář, a nebo dokud ho protihráč zvládá blokovat. Pokračující kontakt je ilegální. (A.R. 9-3-4-I, II a IV).
   PENALTA: 5,10 nebo 15y od basic spotu.[S38, S42, S43 nebo S45]
    
  4. Nejde o žádnou snahu dosáhnout míče či runner, obranář musí podléhat pravidlům 9-3-3-a, b, c a d.
   PENALTA: 5,10,15y od basic spotu. [S38, S42, S43 nebo S45]
    
  5. Když přihrávka překročí neutrální zónu během hry a dojde ke kontaktnímu faulu, který není interferencí přihrávky. Enforcement spot je previous spot. To spadá pod pravidlo 9-3-4-c (A.R.7-3-9-II a A.R. 9-3-4-I a II).
   PENALTA: 5,10,15y od basic spotu a první down, pokud dojde k faulu na chytače dříve nežli dojde k doteku.
    
  6. Obranář smí legálně použít ruce proti bloku ve snaze o loose ball. (Pravidlo 9-3-3-c, Výjimka 3 a 5).
    
   1. Během zpětné přihrávky, fumble nebo kick, když se jí snaží dotknout.
     
   2. Během přihrávky vpřed, která překročila neutrální zónu a dotkl se jí jakýkoliv hráč nebo rozhodčí.
  7. Obranář nesmí pokračovat v kontaktu rukama s protihráčovou helmou (i obličejovou maskou). (Výjimka: Proti běžci).
   PENALTA: 15y od basic spotu a první down za fauly týmu B, jestliže není první down v konfliktu s jinými pravidly.
  Omezení pro hráče

  Článek 5.
   

  1. Žádný hráč se nesmí postavit nohama zády nebo rameny k spoluhráči před snap.
   PENALTA: Dead ball faul. 15y od succeeding spotu.
    
  2. Žádný obranář nesmí ve snaze blokovat odpálit nebo zachytit kop:
    
   1. Krokovat, skákat nebo stát na spoluhráči.
     
   2. Držet spoluhráče tak, aby se dostal výše do vzduchu.
     
   3. Nechat se zvednout.

   PENALTA: 15y od previous spot.

  Míč loose

  Článek 6.
  Míč loose, žádný z hráčů nesmí držet, ilegálně blokovat do zad nebo spáchat osobní faul na protihráče. (A.R. 7-3-9-II)
  PENALTA: 5,10,15y od basic spot. (Pravidlo 10-2-2-c, d, e, f).

  Část 4 Blokování

  Odpalování loose ball

  Článek 1.
   

  1. Jestliže je přihrávka v letu a povolaný hráč se ji snaží zachytit, v jakémkoli směru.(Výjimka: Pravidlo 9-4-2)
    
  2. V poli hry i koncové zóně smí každý hráč blokovat Scrimmage kick.
    
  3. Žádný hráč nesmí odpálit loose ball v poli hry nebo v nějakém směru, jestliže se míč nachází v koncové zóně. (Výjimka: Pravidlo 6-3-11) (A.R. 6-3-11-I, A.R. 9-4-1-I-IX a A.R. 10-2-2-IV).
   PENALTA: 15y od basic spotu a ztráta down (v souladu s pravidly) (Výjimka: Nedojde ke ztrátě down pokud se fauluje, a pokud se jedná o Scrimmage kick za neutrální zónu) (Pravidlo 10-2-2-c, d, e a f)
  Odpal zpětné přihrávky

  Článek 2. Nemělo by k němu dojít, pokud je přihrávající tým ve snaze dosáhnout yardage.
  PENALTA: 15y od basic spotu (Pravidlo 10-2-2-c)

  Odpal při držení míče

  Článek 3. Míč v držení nesmí být odpálen hráčem téhož týmu.
  PENALTA: 15y od basic spotu. (Pravidlo 10-2-2-c)

  Nedovoleně kopnutý míč

  Článek 4. Hráč nesmí vykopnout loose ball, forward pass nebo míč připraven k výkopu. Tato nelegální jednání nemění postup loose ball nebo forward pass, ale jestliže hráč drží míč kvůli place kick, ztrácí držení během Scrimmage down, jedná se o loose ball, během free kick je míč dead. (A.R. 8-7-2-VII).
  PENALTA: 15y od basic spotu a ztráta down (dle pravidel) (Pravidlo 10-2-2-c, d, e, f.) (Výjimka:Nejedná se ztrátu down pokud dojde k faulu u legálního Scrimmage kick za neutrální zónou).

  Část 5. Boj

  Článek 1.
  1. Před hrou, uniformovaný člen a coach by se neměli podílet na souboji (Pravidlo 2-32-1). Během první poloviny, se ani hráči nesmí podílet na souboji.
   PENALTA: 15y od basic spotu nebo succeeding spotu prvního down za fauly týmu B (dle pravidel) a diskvalifikace na zbytek hry.
    
  2. Během přerušení v poločasu se nesmí uniformovaný člen ani coach podílet na souboji. Ani hráči se nesmí během 2. Poloviny podílet na souboji.
   PENALTA: 15y od basic nebo succeeding spotu, první down za fauly týmu B, diskvalifikace na zbytek hry a první polovinu následující hry. U souboje v poslední hře sezóny se přesouvá vyřazení uniformovaných členů, coachů a hráčů do první hry další sezóny, a to za vyřazení z důvodu souboje.
    
  3. Během každé poloviny, coaches a substituce by neměli opustit svou týmovou oblast, aby se zúčastnili boje a ani boje v jejich týmové oblasti.
   PENALTA: 15y od succeeding spotu, první down za fauly týmu B, diskvalifikace na zbytek hry a první polovinu následující hry. U souboje v poslední hře sezóny se přesouvá vyřazení, coachů a hráčů do první hry další sezóny, a to za vyřazení z důvodu souboje.
  Článek 2.
  1. Pokud je člen, coach nebo hráč diskvalifikován za boj již podruhé během sezóny, měl by být v této hře diskvalifikován a pozastaven v možnosti hraní na zbytek sezóny.
    
  2. Jestliže je již podruhé suspendován v poslední hře, měla by mu být pozastavena i činnost v první hře následné sezóny. Je to posuzováno jako první boj v sezóně.
    
  3. Článek 3. Rozhodčí zaznamená (zapíše) všechny diskvalifikace za boj. Zaznamenávací služba je zodpovědná za uskutečnění penalty.


   

  Vynucení Penalty

  Část 1. Naplnění Penalt

  Jak a kdy dokončovat

  Článek 1.
   

  1. Penalta je dokončena pokud je přijata, zrušena nebo odmítnuta podle pravidel nebo je taková šance viditelná i pro rozhodčího.
    
  2. Každá penalta může být odmítnuta, ale diskvalifikovaný hráč musí opustit hru.
    
  3. Pokud dojde k faulu, tak by měla být penalta dokončena předtím, než je hra prohlášena jako ready-for-play, pro jakýkoliv následný down.
    
  4. Penalty jak jsou zde zmiňovány nemusí být vždy vynucené, pokud se jedná o střet s jinými pravidly. (A.R.9-4-1-XI a A.R.10-1-1-I).
  Současně se snap

  Článek 2.Faul, který se objeví současně se snap nebo free kick je posuzován jako faul, jež se objeví při down.

  Live-ball fauly týmž týmem

  Článek 3. Jestliže jsou 2 nebo více live-ball faulů týmž týmem ohlášeny rozhodčímu a ten by měl vysvětlit alternativní penalty kapitánu útočícího týmu, který poté vybere jen jednu z možných penalt. (Výjimka: Pokud jde o fauly za nesportovní chování (nejedná se o faul z kontaktu), pak je hraná z nadcházejícího spotu, jak je dáno přijetím nebo odmítnutím penalty za jakýkoliv jiný faul).(A.R.10-1-3-I).

  Offsetting fauly

  Článek 4. Jestliže live-ball fauly obou týmu jsou ohlášeny rozhodčímu, každý takový faul je offsetting faul, pak penalty se navzájem vyruší a dojde k opakování down. (A.R.10-1-4-II, IX a X).
  Výjimka:
   

  1. Pokud dojde ke změně držení během nebo na konci down dle pravidel a tým, který naposledy získal držení může odmítnout offsetting fauly, a proto si podrží držení po kompletaci penalty za přestupek, jestliže nedošlo k faulu ještě před posledním nabytí držení.(A.R.10-1-4-I-VIII).
    
  2. Pokud faul týmu B vyvolá vynucený postcrimmage kick .
    
  3. Pokud je live-ball faul označen jako dead-ball faul, nedochází k kompenzaci a je vnucován v pořadí v jakém se objeví
    
  4. Pravidlo8-3-4-c (Během try v držení týmu B).
  Dead-ball fauly

  Článek 5. Penalty pro takovýto faul jsou zapisovány odděleně a v pořadí, ve kterém k nim dochází.(A.R.10-1-5-I-VIII) [Výjimka: Jestliže se objeví fauly za nesportovní chování a dead-ball osobní fauly způsobeny oběma týmy rozhodčímu a dříve než dojde ke kompletaci penalt nebo nelze určit pořadí, ve kterém k nim dochází, fauly se vyruší, počet nebo typ down ustanovení není ovlivněno předchozím faulem, penalty se přehlížejí, výjimkou je diskvalifikovaný hráč, který musí opustit hru].( Pravidla 5-2-6 a 10-2-2-a).

  Live-ball - Dead-ball fauly

  Článek 6.Pokud je live-ball faul následován jedním nebo více dead-ball fauly (zahrnuje fauly live-ball kvalifikované jako dead-ball fauly) způsobené protihráčem nebo týmž týmem, pak jsou penalty zapsány odděleně a v pořadí, v jakém se objeví. (A.R.10-1-6-I-VII).

  Fauly mezidobí (Interval Fouls)

  Článek 7. Fauly, které se objeví mezi koncem čtvrté periody a začátkem prodloužené periody kvůli přesčasu jsou považovány za vynucené od 25y čáry, což je spot první série. (Výjimka: Pravidlo 10-2-2-g) (A.R.10-1-7-I a IV-XVIII).

  Část 2. Procedury vynucení

  Spoty

  Článek 1. Vynucenými spoty jsou: předchozí spot, spot faulu, nadcházející spot a spot, ve kterém končí Scrimmage kick nebo run.

   

  Procedury

  Článek 2. Existující procedury:
   

  1. Dead-ball - vynuceným spot za spáchaný faul, jakmile je míč prohlášen dead, je nadcházející spot. (A.R.10-2-2-XI, XV, XVII a XXVI).
    
  2. Snap nebo Free Kick - Vynucený spot se objeví současně se snap nebo free kick a jedná se o předchozí spot.()A.R.10-2-2-I .
    
  3. Running plays - Základní vynucení spotů za fauly během hry v poli, kde se hraje nebo v koncové zóně, vyplývá z následujícího (A.R.10-2-2-V-VII a XXXIV):
    
   1. Pokud running play končí za neutrální zónou, je vynuceným spot konec příslušného běhu. (Pravidlo 2-25-10-a a 2-30-4) (A.R.10-2-2-XVI, XXVIII, XXIX, XXXI a XXXII).
     
   2. Pokud running play končí za neutrální zónou, ještě před změnou držení, je jím předchozí spot. (Výjimka: Pravidlo9-3-3-b Držení) (2-25-10-b a 2-30-4) (A.R.10-2-2-XXVII).
     
   3. Pokud neexistuje neutrální zóna, je spot konec příslušného běhu. (Výjimka:Pravidlo 8-5-1 Výjimky) (Pravidlo2-25-10-c a 2-30-2,3 a 4) A.R.10-2-2-X, XII a XXXVI).
  4. Pass plays (hry přihrávek) - pro fauly povolené přihrávky vpřed je to předchozí spot. (Pravidlo2-25-10-d a 2-30-1).
   Výjimky:
    
   1. Spot faulu inteference přihrávky týmu B.
     
   2. Roughing přihrávajícího při dokončené přihrávce vpřed od konce posledního běhu, pokud končí za neutrální zónou a nejedná se o změnu držení během down. (A.R.10-2-2-XXXIII a XXXV).
     
   3. Nedovolené dotýkání.
     
   4. Vynucené držení za neutrální zónou útočícího týmu od předchozího spotu. (Výjimka: Safety koncové zóny).
  5. Kick plays (hry výkopu) - Základní vynucený spot je při faulech,které se objeví během free nebo Scrimmage kick hry, před změnou držení nebo míč je prohlášen dead dle pravidel a spot je ten předchozí. (Pravidla: 2-25-10-e a 2-30-2 a 3) (A.R.10-2-2-II, III, VIII, XIII, XIV a XIX-XXI).
   Výjimky:
    
   1. Interference s možností zachytit - spot faul (pravidlo 6-4-1).
     
   2. Blok nebo faul po platném, neplatném nebo nedovoleném signálu pro fér zachycení hráčem týmu B, který signalizoval během free kick a nedotkl se míče - spot faulu. (Pravidlo 6-5-4).
     
   3. Vynucený postScrimmage kop: vynucený spot je ten spot, kde končí kop, jakmile se objeví faul. (Pravidlo 2-25-11):
     
    1. Během hry Scrimmage kop jiné než je try nebo gól za hry v prodloužení.
      
    2. Během Scrimmage kick hry, kdy míč překročí neutrální zónu.
      
    3. 3y nebo více za neutrální zónou.
      
    4. Před ukončením kopu. (A.R.10-2-2-IX, XXII a XXV).
      
    5. Pokud držení míče není v týmu A, ve chvíli kdy končí down.

    Tým B fauly za spotem postScrimmage kop je spot faulů.

  6. Za gólovou čárou:
    
   1. vynuceným spote je gólová čára za fauly protihráčem v držení (ne při try) v poli hry, pokud běh končí za gólovou čárou. (Výjimka: Pravidlo 8-5-1 Výjimky).
     
   2. Základním vynuceným spotem je 20y čára, pro fauly, které se objeví po změně držení (Ne při try) v koncové zóně a míč zůstává v koncové zóně, kde je prohlášen za dead. (A.R.10-2-2-XXXVIII-XL).
     
   3. Vynuceným spotem je gólovou čárou u faulů způsobených protihráčem při změně držení a po šanci toto držení změnit v koncové zóně (Ne při try), pokud končí běh za gólovou čárou a jakýkoliv loose ball je zachycen v poli hry. (A.R.10-2-2-XLI).
  7. Fauly během nebo po touchdown, field goal nebo try:
    
   1. Penalty za protihráčovo osobní fauly skórujícího týmu a během konce down u touchdown jsou penalizovány při try. (A.R. 10-2-2-XLIII).
     
   2. Fauly interference přihrávky obrany u try od 3y čáry jsou penalizovány jednu polovinu vzdálenosti směrem ke gólové čáře nebo, pokud je try úspěšný, je penalta odmítnuta.
     
   3. Jestliže k falům dojde po touchdown a před tím nežli je míč ready for play při try nebo došlo k live ball faulu penalizovaný jako dead ball faul při touchdown play, enforcement je při try. (A.R. 3-2-3-IV).
     
   4. Live ball fauly během field goal budou penalizovány dle pravidel. K tomu, aby došlo k uznání bodů při úspěšném field goal, musí tým A odmítnout live ball faul týmu B. Úspěšný field goal smí být zrušen a je vynucená penalta, vše dle pravidel. (Výjimka: Pravidlo 10-2-2-e Výjimka 4). Live ball faulu penalizované jako dead ball fauly a dead ball fauly po field goal budou stanoveny na succeeding spot.
     
   5. Fauly během a po try down jsou penalizovány dle pravidel 8-3-3, 8-3-4, 8-3-5 (A.R. 3-2-3-VII- VIII).
  8. Distance penalty za fauly chytajících mohou být posunuty na restraining line chytajícího týmu za jejich 5y čárou. Penalty, které posunou restrainig line chytajícího týmu za 5y čáru, jsou stanoveny od následného succeeding spot.
  Half-distance enforcement procedury

  Článek 3. Žádná z distance penalties, ať jde o tries od nebo uvnitř 3y čar, by neměly překročit od enforcement spot ke gólové čáře útočícího týmu. (Výjimky: (1) Scrimmage downs, jiné nežli jsou tries, dle pravidel 7-3-8, Penalty za interferenční fauly týmu B a (2) při try, obranná pass intrference, když je míč snapped od venkovní 3y čáře).

  Pokud se za neutrální zónou útočícího týmu objeví následující fauly: nedovolené chytnutí ochranné mřížky přilby ("facemask"), nedovolené použití rukou, držení a nedovolené blokování a nebo osobní faul, udělí rozhodčí penalizaci, kterou vyměří od místa předcházející rozehrávky (Výjimka: "Safety", pokud došlo k faulu za gólovou čárou týmu A).
   

  • Toto pravidlo je také uplatňováno v případech:
    
   • 2-25-10 Definice výchozího místa
     
   • 9-1-2 Osobní fauly
     
   • 9-3-3 Užití rukou / Použití rukou obrany
     
   • 9-3-6 Při ztrátě míče… Žádný hráč nesmí držet, nedovoleně blokovat zezadu nebo se dopustit osobního faulu
  • Zproštění vyměření penalty od výchozího místa je možné aplikovat pouze v případě útočných faulů, které se proti soupeři staly za neutrální zónou.
    
  • Druh hry nebo fakt, že hra končí za nebo před čarou rozehrávky ("Line Of Scrimmage") nejsou žádnými faktory.
    
  • Fauly týmu A proti soupeři začínají platit od předcházejícího místa rozehrávky.
   POZNÁMKA: Pokud došlo k faulu v koncové zóně týmu A jedná se o "Safety".
    
  • Fauly týmu A proti míči (nedovolená přihrávka vpřed, nedovolené kopnutí, nedovolený odpadl) budou uplatněny jako dříve.


   

  Rozhodčí: pravomoce a povinnosti

  Část 1. Obecné povinnosti

  Pravomoc rozhodčích

  Článek 1. Jurisdikce rozhodčích začíná 60 minut před naplánovaným kickoff a končí, když rozhodčí uzavře skóre.

  Počet rozhodčích

  Článek 2. Hra by měla být hrána pod dohledem 4, 5, 6 nebo 7 rozhodčích.
   

  1. Čtyř členná skupina se bude stávat ze soudce, sudího, čárového rozhodčího a pozemního rozhodčího.(referee, umpire, linesman a line judge)
    
  2. Pěti členná skupina se bude stávat ze soudce, sudího, čárového rozhodčího a pozemního rozhodčího a postranní rozhodčí.(referee, umpire, linesman, line judge a back judge)
    
  3. Šesti členná skupina se bude stávat ze soudce, sudího, čárového rozhodčího, pozemního rozhodčího, side judge a rozhodčího.(referee, umpire, linesman, linejudge, field judge a side judge)
    
  4. Sedmi členná skupina se bude stávat ze soudce, sudího, čárového rozhodčího, pozemního rozhodčího, postranního rozhodčího, rozhodčího a side judge.(referee, umpire, linesman, line judge, back judge, field judge a side judge)
  Zodpovědnost

  Článek 3.
   

  1. Všichni rozhodčí jsou zodpovědní za to, že znají yardage to gain a počet down, udělených timeoutů, určování míče dead, zapnutí hodin na free kick, určení skóre, používání příslušných signálů a ovládání NCAA pravidel. Rozhodčí by měli používat Manuál pro Fotbalové Rozhodčí vydané Collegiate Commissioners Association.
    
  2. Určení rozhodčí by měli zaznamenávat pozici nebo počet hráčů, který fauluje coache hráčů.
    
  3. Všichni rozhodčí jsou zodpovědní za rozhodnutí, které ovlivní aplikaci pravidel, jejich porozumění nebo enforcement.
    
  4. Na posuzovací skupinu jsou kladeny požadavky na setkávání se ve své šatně na nejméně jednu hodinu a 45 minut nežli začne hra, aby mohli prodiskutovat pravidla strategie posuzování.
    
  5. Každý rozhodčí by měl rozvinout vlajku a zaznamenat každý faul, který vidí a nahlásit ho.
    
  6. Každý rozhodčí má svou vlastní zodpovědnost, ale i ta je rovna jurisdikci, která je součástí posuzování.
  Vybavení

  Článek 4. Rozhodčí by měl mít na sobě uniformu, která je dána Football Officials Manual publikovaná Collegiate Commissioners Association. Uniforma se skládá: píšťalka, vlajka pro upozorňování na fauly, vlajky k označení důležitých oblastí, hrací kartičku na zapisování faulů a pro poznámky.

  Část 2. Sudí - Referee

  Základní odpovědnost

  Článek 1.
   

  1. Sudí má obecný dohled a kontrolu nad hrou a řízení před herní konferenci skupiny.
    
  2. Má výhradní právo řešení skóre a rozhodování podle pravidel a další okolnosti, které se týkají konečného stavu hry.
    
  3. Má za úkol určit míč ready for play, jakmile zjistí, že všichni rozhodčí jsou připraveni ke hře a nařídí zapnutí hodin na signálu ready for play nebo na snapu. Měl by odpočítat 25 sekundový odpočet, pokud to není přiřazeno jinému rozhodčímu nebo hodinám na stadionu. Přepočítává počet útočících hráčů.
    
  4. Měl by zaznamenávat penalty, pokud je si jistý, že oba z kapitánů rozumí proceduře a závěru. Zkontroluje penalty enforcement soudců.
    
  5. Testuje a vybírá míč. Kontroluje oplocení a veškeré neshodnosti hlásí managementu, coaches a jiným rozhodčím.
    
  6. Měl by upozornit oba coaches, pokud nefunguje časovací zařízení.
    
  7. Měl by zjistit skutečnou pozici míče a line to gain a určit, jestli se přiřadí nová série downs
    
  8. Je odpovědný za počet přiřknutých timeoutů týmům.
  Pozice

  Článek 2.
   

  1. Při Scrimmage play je jeho pozice za a na bobu ofenzivního backfieldu, kde pozoruje přesuny, legálnost blokování a hru za neutrální zónou. Je zodpovědný za reference quaterbacka a kickera a holdera u Scrimmage kick.
    
  2. Při free kick je jeho pozicí oblast nejvzdálenějšího chytače.

  Část 3. Soudce - Umpire

  Základní odpovědnost

  Článek 1.
   

  1. Má dohled nad vybavením hráčů.
    
  2. Je odpovědný za čárovou hru na obou stranách neutrální zóny, legálnost útočníků v protihráčově poli, obranné signály a zda pass nebo kick překročil neutrální zónu. Je odpovědný za legálnost snap, přepočítání útočníků a správných enforcing penalt.
    
  3. Informuje sudího o zbytku času v každé periodě.
  Pozice

  Článek 2.
   

  1. U Scrimmage play se jedná o 5y-7y za neutrální zónou, kde dosáhne pozice, ve které nebude bránit hráčům v přesunech.
    
  2. U free kick play je s kicker. Jako člen čtyř členné skupiny, se postaví na press-box sideline u kicker restraining line.

  Část 4. Pomezní rozhodčí

  Základní odpovědnost

  Článek 1.
   

  1. Je odpovědný za procesy na line to gain a indikací downs. Dává pokyny skupině na line to gain, která se skládá minimálně z dvou asistentů a třetí osoby, která dohlíží na downs na bočních čarách naproti press box. Indikátor downs zaznamenává pozici míče.
    
  2. Má pravomoc za neutrální zónou a porušení Scrimmage formace.
    
  3. Zaznamenává forward progress soudci a sudímu a počítá dále down.
    
  4. Když míč překročí neutrální zónu na jeho straně a je zodpovědný za legálnost v okolí míče.
  Pozice

  Článek 2.
   

  1. Při Scrimmage play je jeho pozice v neutrální zóně naproti press-box sideline.
    
  2. Při free kick je jeho pozice šesti nebo sedmi členné skupině na gólové čáře chytajících, naproti press- box. Jako člen čtyř nebo pěti členné skupiny, je jeho pozice restraining line chytajícího týmu, naproti press-box.

  Část 5. Čárový rozhodčí - Line Judge

  Základní odpovědnost

  Článek 1.
   

  1. Má odpovědnost za neutrální zónou a porušení u Scrimmage formace.
    
  2. Poučí určeného indikátora downs, který pomáhá při zaznamenávání pozice míče.
    
  3. Pokud je v čtyř členné skupině je odpovědný za časomíru, dohled nad operátorem hracích hodin a míče v pozici hráče a přepočítává obranné hráče.
    
  4. Zaznamenává forward progress sudímu a soudci.
    
  5. Jak míč překročí neutrální zónu na jeho straně, určuje legálnost v okolí míče.
  Pozice

  Článek 2.
   

  1. Při Scrimmage play, je jeho počáteční pozice neutrální zóna na press-box side na sideline.
    
  2. Jako člen čtyř členné skupiny, dosáhne počáteční pozice od 15 do 20y k nejvzdálenějšímu backfieldu během Scrimmage kick.
    
  3. Při free kick ve čtyř, šesti nebo sedmičlenné skupině je jeho pozice gólová čára chytajícího týmu na press - box sideline. Jako člen pěti členné skupiny je jeho pozice na restraining line kopajícího týmu.

  Část 6. Rozhodčí - Field Judge

  Základní odpovědnost

  Článek 1.
   

  1. Je odpovědný za sledování chytače, kicks a passes na jeho straně.
    
  2. Je odpovědný za asistenci postrannímu rozhodčímu v přepočítání obranných hráčů a postavení míče s ohledem na pravidla.
    
  3. Je odpovědný za hráče s míče v šesti nebo sedmi členné skupině.
  Pozice

  Článek 2.
   

  1. Během Scrimmage plays, šesti nebo sedmi člennou skupinu,je jeho pozice přibližně 20y za obrannou částí neutrální zóny na press-box side pole se svou počáteční pozici na bočních čarách.
    
  2. Při free kick v šesti nebo sedmi členné skupině, je jeho pozice na bočních čarách u restraining line chytajícího týmu.

  Část 7. Rozhodčí - Side Judge

  Základní odpovědnost

  Článek 1.
   

  1. Je odpovědný za odpočet 25 sekund a sledování chytače, kicks a passes na jeho straně pole.
    
  2. Stanovuje pravidla pro postavení míče.
    
  3. Je odpovědný za osoby mající míč v šesti nebo sedmičlenné skupině.
  Pozice

  Článek 2.
   

  1. Při Scrimmage play, v šesti nebo sedmi členné skupině na restraining line chytajícího týmu, je jeho pozice 20y nejdál na obranné straně neutrální zóny pole naproti press box s počáteční pozicí na sideline.
    
  2. Při free kick, sedmi členná skupina, je jeho pozice restraining line na útočníkově side line. V šesti členné skupině je jeho pozice restraining line kopajícího týmu.
    
  3. Při try downs a field goal, v sedmičlenné skupině asistuje soudci jako druhý soudce.

  Část 8. Postranní rozhodčí - Back Judge

  Základní odpovědnost

  Článek 1.
   

  1. Jeho odpovědností je počítání obranných hráčů, časomíra, sledování dlouhých přihrávek a kopů a jejich podléhání pravidlům a pozice míče v poli.
    
  2. Sleduje chytače odcházející z neutrální zóny, nebo kteří ji opouštějí.
    
  3. V pěti členné skupině sleduje hráče s míčem.
  Pozice

  Článek 2.
   

  1. Při Scrimmage , v pěti nebo sedmičlenné skupině je jeho pozice asi 20-25y za neutrální zónou a hlouběji nežli je obranný backfield. Boční pozice je určena pomocí field judge a side judge.
    
  2. Při free kick, v sedmičlenné skupině je sideline na restraining line kopajícího týmu na press-box side. Jako člen v pětičlenné skupině, je jeho pozice 10y čára na press-box sideline.
 •